Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

04. 08. 2016

obálka publikácieVývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík je názov aktuálnej publikácie, ktorú vydal Ekonomický ústav SAV.

Rekordná nezamestnanosť v mnohých krajinách sveta, prehlbujúca priepasť medzi chudobnou a bohatou vrstvou, stagnácie a recesie mnohých ekonomík atď., boli a stále sú hlavnými problémami prevažnej časti svetovej ekonomiky. K spomínaným problémom sa pridalo geopolitické napätie a vojnové konflikty v rôznych častiach sveta, čo prispelo k destabilizácii mnohých regiónov sveta a negatívne ovplyvnilo svetový obchod s tovarmi a službami a celkový svetový output.

Turbulentný vývoj globálnej ekonomiky v posledných rokoch bol sprevádzaný viacerými neočakávanými javmi, ktoré ovplyvnili hospodársky cyklus jednotlivých ekonomík – tak rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa a rozvojových. Tieto javy boli výsledkom predpovedateľných i nepredpovedateľných faktorov.

Vývoj globálnej ekonomiky je stále poznačený nerovnomernosťou ekonomického rastu tak v rámci rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík. V roku 2014 však došlo vo vývoji globálnej ekonomiky k dôležitej zmene. Rozvinuté krajiny zaznamenali solídny ekonomický rast, kým rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny zaznamenali spomalenie. Tento jav môže však priniesť v roku 2016 pozitívny impulz pre ekonomiky obidvoch skupín krajín. Ďalším významným faktorom, ktorý môže jednak podporiť rast domácej spotreby a produkcie, zvýšiť zahraničný dopyt po tovaroch a službách, jednak prispieť k ekonomického rastu v ďalšom období, je pokles cien ropy na svetových trhoch, ktorý bol zaznamenaný od júna 2014. Avšak globálna ekonomika čelí viacerým výzvam a rizikám. Geopolitické riziká a vojnové konflikty, ktoré majú stále rastúcu tendenciu v mnohých regiónoch sveta, predstavujú dôležitú hrozbu pre oživenie svetovej ekonomiky. Vojnové konflikty negatívne ovplyvňujú nielen ekonomiky samotných regiónov, na ktorých prebiehajú, ale aj celú svetovú ekonomiku. Dôsledkom sú nízke investície, rast nezamestnanosti, rastúca vlna migrácií, chudoba a zhoršenie celkovej regionálnej a globálnej bezpečnosti. Značné riziko predstavuje aj pretrvávajúca nadmerná zadlženosť mnohých veľkých a významných ekonomík i periférnych krajín EÚ. Neudržateľná zadlženosť Grécka traumatizuje celú EÚ, no najmä pre eurozónu predstavuje časovanú bombu, aj keď vďaka prijatým opatreniam a mechanizmom zo strany Európskej centrálnej banky môžu byť jej následky limitované.

Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v poradí deviata v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky, je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ekonomické dianie vo svete z národného, regionálneho i globálneho hľadiska a zosumarizovať závery riešiteľského kolektívu, vypracované na báze poznania sledovaných problematík, vyplývajúceho z ich dlhodobého skúmania.

Obsah predkladanej monografie je určený nielen odbornej a podnikateľskej verejnosti, ale aj študentom ekonomického zamerania.

Názov publikácie:

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík (Autor/Editor doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. a kol. rok vydania 2015, počet strán 336. ISBN 978-80-7144-245-5)

Informácie o publikácii nájdete  na stránke Ekonomického ústavu SAV

Zdroj:

Ekonomický ústav SAV

Uverejnila: MI

 

 

 

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Medzinárodný vedecký seminár – Vybrané riziká vývoja svetovej ekonomiky

Tlač