Zablokované milióny v eurofondoch

30. 08. 2016

Ešte z predchádzajúceho programového obdobia Slovensko má na eurofondoch stále zablokovaných najmenej tristo miliónov eur. Brusel jednotlivým ministerstvám, ktoré operačné programy riadia, vyčíta najmä verejné obstarávania.

 logo Rozhlasová stanica Slovensko(27. 08. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 2/11; Kristína Juričková / Jaroslav Barborák)

Jaroslav Barborák, moderátor: „Slovensko má na eurofondoch stále zablokovaných najmenej tristo miliónov eur, a to ešte z predchádzajúceho programového obdobia. Brusel jednotlivým ministerstvám, ktoré operačné programy riadia, vyčíta najmä verejné obstarávania."

Kristína Juričková, redaktorka: „Úrad podpredsedu vlády pre investície zistil, že najviac chýb vzniká pri vyhlasovaní verejného obstarávania. Ešte minulý rok preto zaviedol takzvané ex ante kontroly, teda kontroluje ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. Hovorkyňa Monika Hucáková."

Monika Hucáková, hovorkyňa Úradu podpredsedu vlády pre investície: „Toto opatrenie zabezpečí odstránenie chýb už v počiatočných fázach realizácie verejného obstarávania a zníži riziko vzniku korekcií vo financovaných projektoch."

Kristína Juričková: „No ani takéto kontroly nezaručili bezchybnosť v prípade operačného programu Informatizácia spoločnosti, skrátene OPIS, ktorý riadi Úrad vlády. Jeho hovorkyňa Tatiana Kmecová."

Tatiana Kmecová, hovorkyňa Úradu vlády SR: „Nepreplatenými sú výdavky za roky 2015 a 2016, ktoré Slovenská republika aktuálne sumarizuje. Odhad predloženia najbližšej súhrnnej žiadosti o platbu na Európsku komisiu za OPIS je v októbri 2016."

Kristína Juričková: „Zablokovaných je aj tristo miliónov v programe Výskum a vývoj ministerstva školstva, vyše trinásť miliónov v programe Zdravotníctvo a takmer dvadsaťštyri miliónov eur v programoch ministerstva pôdohospodárstva. Ani jeden z nich už v novom programovom období 2014 až 2020 nepokračuje. Oficiálne by teda mali byť uzavreté do konca roka. Odborník na eurofondy Tamás Szöke hovorí, že najviac problémov spôsobujú prijímateľom eurofondov nejednotné pravidlá riadiacich orgánov a nedostatočná odbornosť ich zamestnancov, ktorí proces verejného obstarávania kontrolujú."

Tamás Szöke, odborník na eurofondy: „Väčšina nedostatkov, ktoré mali za následok zastavenie programov, bola ale identifikovaná až v následných auditoch vykonávaných zo strany Európskej komisie alebo ním poverených organizácií."

Kristína Juričková: „Ministerstvá by preto podľa neho mali začať systematicky budovať odborné kapacity, zbaviť eurofondy politického vplyvu a reálne sa začať zaoberať spätnou väzbou od prijímateľov európskych peňazí."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
projekty, grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač