Dobrý život v rámci možností našej planéty

30. 08. 2016

Obálka správyBiodiverzita v EÚ naďalej zaniká a mnohé  ekosystémy sú vážne narušené, preto je potrebné zintenzívniť naše úsilie. V záujme dosiahnutia tohto cieľa vyšiel  7. EAP – všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020.
EAP vyjadrením záväzku EÚ, vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán k urýchleniu plnenia cieľov v rámci stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2020.

Od polovice sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa politika EÚ v oblasti životného prostredia riadi akčnými programami, v ktorých sa vymedzujú prioritné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť v určitom časovom období. Súčasný  program, ktorý je siedmy svojho druhu, bol prijatý Európskym parlamentom a Radou Európskej únie v novembri 2013 a pokrýva obdobie do roka 2020.

Prostredníctvom tohto environmentálneho akčného programu (EAP) sa EÚ rozhodla vystupňovať svoje úsilie zamerané na ochranu nášho prírodného kapitálu, podporovanie nízkouhlíkového rastu a inovácií efektívne využívajúcich zdroje, a na zabezpečenie zdravia a blahobytu ľudí, pričom sa budú rešpektovať hranice prírodných zdrojov Zeme.
 Táto spoločná stratégia by mala určiť smerovanie budúcich opatrení inštitúcií EÚ a členských štátov, ktoré sú spoluzodpovedné za ich vykonávanie a dosiahnutie jej prioritných cieľov.

text

Program obsahuje zoznam deviatich prioritných cieľov a kroky, ktoré musí EÚ urobiť na ich dosiahnutie do roku 2020. Ide o tieto ciele:

 

1. chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál Únieilustračný obrázok kocky
2. vytvoriť z Únie nízkouhlíkové ekologické a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje
3. chrániť občanov Únie pred environmentálnymi vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie a blahobyt
4. maximalizovať prínosy právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia zlepšením ich vykonávania
5. prehĺbiť vedomosti v oblasti životného prostredia a zdokonaliť faktickú základňu politiky
6. zabezpečiť investície do politiky v oblasti životného prostredia a zodpovedať za náklady na životné prostredie vyplývajúce z akýchkoľvek spoločenských činností
7. zlepšiť začlenenie problematiky životného prostredia do iných oblastí politiky a zabezpečiť súdržnosť pri vytváraní nových politík
8. posilniť udržateľnosť miest v Únii
9. pomôcť Únii účinnejšie riešiť medzinárodné environmentálne a klimatické problémy.

 motýľ

Program definuje tri prioritné oblasti, ktoré si vyžadujú viac opatrení s cieľom
chrániť prírodu a zlepšiť ekologickú odolnosť, podporiť nízkouhlíkový rast efektívne využívajúci zdroje a zmierniť hrozby pre ľudské zdravie a blahobyt súvisiace so znečistením prostredia a chemikáliami, ako aj s vplyvmi klimatických zmien.

 

 Viac informácií:
http://ec.europa.eu/environment/action-programme/index.htm
7. EAP – všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020

7th EAP — The new general Union Environment Action Programme to 2020

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/en.pdf

 
Zdroj a fotozdroj:
Environment
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/sk.pdf

Z podkladov spracovala: MI

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Video súbory k článku

Tlač