Extrapolácie 2016 v Bratislave boli slávnostne otvorené

27. 09. 2016

Bratislava a Košice budú v dňoch od 25. 9. do 31. 10. 2016 dejiskom podujatia Extrapolácie 2016. Ide o regionálne podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku. Koná sa pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša a primátora hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Iva  Nesrovnala. Odborným garantom je Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.

Slávnostné otvorenie Extrapolácií 2016 sa uskutočnilo v pondelok 26. 9. o 14.00 hod. v zasadačke Slovenskej akadémie vied v Bratislave, na Patrónke.
Extrapolácie 2016, SAV Bratislava: Ing. Ivana Budinská, PhD., a Ing. Štefan Kohút

Riaditeľka Ústavu informatiky SAV Ing. Ivana Budinská, PhD., ktorá je hlavným garantom podujatia, vyzdvihla jeho hlavnú myšlienku: „Na základe minulosti chceme hovoriť o tom, kam informatika smeruje a ako sa bude vyvíjať.“

Extrapolácie 2016 v Bratislave, ktoré nadväzujú na úspešnú akciu Extrapolácie 2015 v Košiciach, sú zamerané na históriu slovenskej výpočtovej techniky a na budúcnosť informatiky na Slovensku. Ide o prezentáciu súčasného stavu výskumu, štúdia a produkcie v informatike a informačných technológiách s víziami do blízkej budúcnosti, ktorá by mala vyústiť k motivovaniu mladých ľudí študovať a pracovať v tejto oblasti.

Vysoké školy, výskumné pracoviská, informatické spoločnosti a počítačové firmy budú  prezentovať svoju históriu v informatike, predstavia súčasné priestory, laboratóriá, obsah a metódy činnosti s víziami na najbližšie obdobie. Motivačné prezentácie budú sériou nezávislých podujatí. Zároveň si pripomenú 60. výročie Ústavu informatiky SAV, 40. výročie Výpočtového strediska SAV a 25. výročie Združenia Slovenskej akademickej dátovej siete SANET.

Pojem extrapolácie je známy z matematiky a spolu s pojmom „interpolácie“ sú nástrojmi na spresňovanie digitalizovaných funkcií a predpovedanie ich pokračovania do budúcnosti, kde už nie sú definované ďalšie body funkcie. Z priebehu funkcie vieme vypočítať jej hodnotu v nasledujúcom kroku aj keď údaje ešte nie sú známe. Reálna prax v nasledujúcom období ukáže, ako presný je výpočet. Tak vzniklo motto „Na základe minulosti hovoriť o budúcnosti – v matematickej reči sa tomu hovorí extrapolácia“, vysvetlil Ing. Štefan Kohút z Výpočtového strediska SAV, jeden z organizátorov podujatia.

Extrapolácie 2016 obsahujú viac ako dvadsať aktivít  v Bratislave a Košiciach. V Bratislave sa v najbližších dňoch uskutoční:
26. 9. – 16. 10. 2016 od 10. do 21. hod.: Výstava historických počítačov (pre širokú verejnosť) Obchodné centrum Bory Mall.

3. 10. – 31. 10. 2016 od 14. do 18. hod. vždy v utorok a štvrtok: Výstava historických počítačov so zameraním na počítače vyvinuté v Ústave technickej kybernetiky SAV (pre učiteľov a študentov stredných škôl a širokú verejnosť). Priestory Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku v SAV, Dúbravská cesta 9, na Patrónke.

Expozícia SMEP na výstave dejín výpočtovej techniky v SAV

3. 10. – 31. 10. 2016 Výstavka počítačov a Výstava Jozef Murgaš – bezdrôtový svet (Wireless world). Výstava venovaná významnej slovenskej osobnosti bude prístupná od 5. 10. 2016 vo vestibule Fakulty informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2. 

4. 10. 2016 o 10. hod. Prednáška Môže sa robot vidieť v zrkadle? RNDr. Andrej Lúčny, PhD., FMFI UK (pre širokú verejnosť) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C, Mlynská dolina 1. 

Program všetkých podujatí Extrapolácie 2016 v Bratislave

Hlavným garantom Extrapolácií 2016 je Ing. Ivana Budinská, PhD., Ústav informatiky SAV. Koordinátor výstavných činností: Ing. Štefan Kohút, Výpočtové stredisko SAV – Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Koordinátor motivačných prezentácií v Bratislave: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD., Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Propagácia Extrapolácií 2016 v Bratislave: Mgr. Andrea Putalová, Centrum vedecko-technických informácii SR.

Hlavným garantom Extrapolácií 2016 v Košiciach je doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky. Koordinátor motivačných prezentácií v Košiciach: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Propagácia Extrapolácií 2016 v Košiciach: Mgr. Ján Melich, Slovenské technické múzeum v Košiciach. 

Organizátori – Bratislava: Ústav informatiky SAV, Výpočtové stredisko SAV, Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK, Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy, Matematický ústav SAV, Združenie Slovenskej akademickej dátovej siete - SANET, Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV, Slovenská informatická spoločnosť, REPRINT BB s. r. o., Centrum vedecko-technických informácií SR

Organizátori – Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva, Košice IT Valley, Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Slovenská informatická spoločnosť, Centrum vedecko-technických informácií SR

Parteri: OC Bory Mall, Bratislavský samosprávny kraj

Mediálni partneri: Quark, Veda na dosah, PC revue

Z podkladov spracovala: Marta Bartošovičová

Fotozdroj: SAV

Kľúčové slová:
výstavy, informačné a komunikačné technológie , vysoké školy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač