Letná škola kyberkriminality

09. 09. 2016

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka študentom zaujímavé možnosti rozšírenia obzorov a poznatkov aj mimo štandardného vyučovacieho procesu. Jedným z týchto podujatí je aj Letná škola kyberkriminality, ktorá sa bude konať v termíne od 12. septembra 2016 do 16. septembra 2016.

kybernetika, ilustračný obr.Letnú školu kyberkriminality organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach a s významnou podporou externých partnerov (Nadácia ESET, Disig, a.s., CSIRT.SK) začiatkom septembra 2016.

Cieľom Letnej školy kyberkriminality je umožniť študentom informatiky a práva oboznámiť sa s rôznymi aspektami počítačovej kriminality, či už z pohľadu bezpečnostného analytika, forénzneho analytika, znalca alebo vyšetrovateľa. Študenti sa dostanú aj k riešeniu praktických prípadov, pričom budú pracovať v zmiešaných tímoch pozostávajúcich zo študenta práva a študenta informatiky. Úlohy budú nastavené tak, že ich bude nevyhnutné pochopiť a riešiť z oboch pohľadov. Týmto spôsobom sa študenti dozvedia zaujímavé informácie o počítačovej kriminalite a zároveň získajú aj praktické skúsenosti. Študent práva bude mať po absolvovaní letnej školy lepší prehľad o tom, čo je počítačový útok, čo je malware a forénzna analýza. Na druhej strane študent informatiky nadobudne základné poznatky o právnej úprave počítačovej kriminality, jednotlivých trestných činov spadajúcich do tejto kategórie trestnej činnosti, ďalej mu budú sprostredkované jednotlivé náležitosti procesu vyšetrovania a znaleckej činnosti vo sfére počítačovej kriminality.

„Záujem budúcich právnikov a informatikov prevyšujúci kapacitné možnosti organizátorov utvrdil v ich úmysle sprostredkovať študentom diametrálne rozdielnych odborov problematiku počítačovej kriminality z odlišných pohľadov. Organizátori zároveň veria, že tento ročník bude prvým, no nie posledným“, uviedla prodekanka pre zahraničné vzťahy a informačné technológie JUDr. Regina Hučková, PhD.

Letná škola kybernetiky je organizovaná riešiteľmi projektu APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty. Tento vedecký projekt podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja spája v sebe právne, technické a ekonomické aspekty a jeho riešitelia prenášajú poznatky z výskumu aj do vzdelávacieho procesu. Zodpovednou riešiteľkou projektu je doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., ale podieľajú sa na ňom i viacerí pracovníci z Právnickej fakulty i z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Informácie nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačová referentka  a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach.

Zdroj: UPJŠ

Fotozdroj:Pixabay.com

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač