Moderné pravidlá EÚ v oblasti autorských práv

21. 09. 2016

knihy - ilustračný obrázokEurópska komisia  pri príležitosti správy predsedu Junckera o stave Únie v roku 2016 (14. 9. 2016) predložila návrhy na modernizáciu autorských práv s cieľom zvýšiť kultúrnu rozmanitosť v Európe a rozšíriť obsah dostupný online, ako aj poskytnúť všetkým online aktérom jasnejšie pravidlá. Návrhy navyše prinesú nové inovačné nástroje vo vzdelávaní, výskume a v aktivitách inštitúcií na ochranu kultúrneho dedičstva.

Digitálne technológie menia to, ako sa produkuje, šíri a konzumuje hudba, filmy, televízia, rozhlas, knihy a tlač. Na obľube získali nové online služby, ako je streaming hudby, platformy videa na požiadanie či RSS agregátory, a spotrebitelia čoraz viac očakávajú, že ku kultúrnemu obsahu budú môcť pristupovať aj za pochodu a v zahraničí. Ak má nové digitálne prostredie vytvárať príležitosti pre európskych tvorcov, pravidlá musia všetkým aktérom poskytovať právnu istotu a zrozumiteľnosť. Komisia,  ako kľúčovú súčasť svojej stratégie jednotného digitálneho trhu prijala návrhy, ktorými sa má zaručiť:

  • lepší výber a prístup k obsahu online a cezhranične,
  • vylepšené pravidlá autorského práva týkajúce sa vzdelávania, výskumu, kultúrneho dedičstva a začleňovania osôb so zdravotným postihnutím,
  • spravodlivejší a udržateľný trh pre tvorcov, tvorivé odvetvia a tlač.

Dnes takmer polovica používateľov internetu v EÚ počúva hudbu, pozerá televízne seriály a filmy alebo hrá hry na internete; vysielatelia a iní operátori sa však ťažko orientujú v právach, ktorými sa majú riadiť ich online alebo digitálne služby, keď ich chcú ponúkať spotrebiteľom v iných krajinách EÚ. Socioekonomicky významné sektory vzdelávania, výskumu a kultúrneho dedičstva zároveň príliš často čelia obmedzeniam alebo právnej neistote, čo brzdí ich digitálne inovácie pri používaní obsahu chráneného autorským právom, a to aj cezhranične. Napokon treba dodať, že ostatní držitelia práv a vydavatelia tlače často nemôžu rokovať o podmienkach či platbách za online využívanie ich diel a umeleckých výkonov.

Návrhy o autorských právach majú tri hlavné priority:

1. Lepší výber a prístup k obsahu online a cezhranične

2. Vylepšenie pravidiel autorských práv týkajúcich sa výskumu, vzdelávania a začleňovania osôb so zdravotným postihnutím

Študenti a učitelia majú záujem vo vzdelávacom procese využívať digitálne materiály a technológie, ale v súčasnosti takmer štvrtina pedagógov naráža pri digitálnych výučbových činnostiach každý týždeň na prekážky v oblasti autorských práv. Komisia navrhla novú výnimku, aby vzdelávacie zariadenia mohli cezhranične používať materiály na ilustráciu výučby pomocou digitálnych nástrojov a kurzov online.

Navrhovaná smernica navyše výskumným pracovníkom v celej EÚ umožní využívať technológie ťaženia z textu a údajov (text and data mining, TDM) na analýzu veľkých dátových súborov. Tak sa poskytne veľmi potrebná podpora inovačnému výskumu, keďže takmer všetky vedecké publikácie sú dnes elektronické a ich celkový objem sa zvyšuje o 8 až 9 % ročne na celom svete.

Komisia navrhuje aj novú povinnú výnimku v rámci EÚ, ktorá organizáciám na ochranu kultúrneho dedičstva umožní uchovávať diela v digitálnej podobe, čo je kľúčové pre zachovanie kultúrneho dedičstva a prístup občanov k nemu v dlhodobom horizonte.

Komisia napokon navrhuje právne predpisy na vykonávanie Marrákešskej zmluvy s cieľom uľahčiť prístup k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Tieto opatrenia sú dôležité, aby autorské práva neboli prekážkou plnej účasti všetkých občanov na spoločenskom dianí, a umožnia výmenu exemplárov v prístupnom formáte v rámci EÚ, ako aj s tretími krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy, pričom sa zabráni duplicite práce a mrhaniu zdrojmi.

3. Spravodlivejší a udržateľný trh pre tvorcov a tlač

Cieľom smernice o autorskom práve je posilniť pozíciu držiteľov práv pri rokovaní pravidiel online využívania ich obsahu na internetových videoplatformách, ako napríklad YouTube či Dailymotion, a jeho spoplatňovaní. Takéto platformy budú mať povinnosť zaviesť účinné prostriedky, akými sú napríklad technológie automatickej detekcie piesní alebo audiovizuálnych diel, v prípade ktorých sa držitelia práv s platformami dohodli buď na sprístupnení, alebo odstránení.

Noviny, časopisy a iné tlačoviny profitujú z prechodu z tlačiarní na digitálne a online služby, akými sú sociálne médiá a RSS agregátory. V týchto publikáciách to viedlo k širšiemu publiku, ale aj k negatívnemu vplyvu na príjmy z reklamy a čoraz zložitejšiemu licenčnému konaniu a presadzovaniu práva. Komisia navrhuje pre vydavateľov zaviesť nové právo súvisiace s autorským právom podobné tomu, ktoré už existuje v legislatíve EÚ pre filmových producentov, výrobcov zvukových záznamov a iných aktérov v tvorivom priemysle, ako napríklad pre vysielateľov.

Týmto novým právom sa uznáva dôležitá úloha, ktorú vydavatelia tlače zohrávajú pri investovaní do kvalitného a žurnalistického obsahu a jeho tvorbe, čo je v našich demokratických spoločnostiach nesmierne dôležité z hľadiska prístupu občanov k znalostiam. Keďže po prvý raz budú právne uznaní ako držitelia práv, budú mať lepšiu pozíciu pri rokovaní o pravidlách používania ich obsahu s poskytovateľmi online služieb, ktorí z neho čerpajú alebo ho sprístupňujú, a budú môcť účinnejšie bojovať proti pirátstvu. Tento prístup poskytne všetkým zainteresovaným stranám jasný právny rámec pri udeľovaní licencií obsahu určeného na digitálne využívanie a pomôže rozvíjať inovatívne obchodné modely v prospech spotrebiteľov.

Návrh smernice tiež zaväzuje vydavateľov a výrobcov, aby konali transparentne a informovali autorov a umelcov o zisku, ktorý im priniesli ich diela. Navyše zavádza mechanizmus, ktorý pomôže autorom a umelcom získať spravodlivý podiel pri rokovaní o odplate s výrobcami a vydavateľmi, čo by malo viesť k vyššej miere dôvery medzi všetkými aktérmi digitálneho hodnotového reťazca. Celá tlačová správa tu.

Zdroj: Tlačová správa EK

Uverejnila MI

 

Kľúčové slová:
tlačová správa, autorské právo

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač