Publikácia – Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika

27. 09. 2016

obálka publikácie Zámerom novej publikácie Ekonomického ústavu SAV: Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika (v cykle Paradigmy zmien v 21. storočí) autori: doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka a prof. Ing. Peter Staněk, CSc., Bratislava 2016) je priblížiť  a prispieť k rozšíreniu poznania v oblasti doterajšej adaptácie ekonomiky a spoločnosti na zmenu podmienok, ktoré vyvolala kríza v roku 2008. Vzniká celý rad otázok, ktoré sú smerované do rôznych oblastí teoretickej i praktickej platformy, v snahe získať odpovede na podstatu neúspechov. Publikácia ponúka nové východiská, námety a priority.

V piatich kapitolách tejto publikácie sú načrtnuté základné myšlienkové línie a súvislosti pulzujúcej ekonomiky. Postupujeme od predstavenia východísk predmetu skúmania, cez vysvetlenie podstaty vplyvu nových technológií, aktuálne v súvislosti so 4. priemyselnou revolúciou, uvádzajú autori najdôležitejšie efekty, ktoré je možné očakávať vo väzbe na zmenu produkcie, potreby a charakteru práce, spotreby a názorov na vlastníctvo. O tom aké úzke sú vzťahy zmien prírodného prostredia a spoločnosti a boli už v dávnej histórii, o dopadoch a cyklickosti zmien prírody informuje tretia kapitola. V ďalšej kapitole je zámer poukázať na to ako ekonomika, financie a geopolitika „asistujú“ pri civilizačných posunoch a ako sa nazerá na otázky homogénnosti spoločnosti v rôznych regiónoch sveta. Informujeme o zložitostiach, s ktorými sa spoločnosť stretáva pri používaní tradičných nástrojov pri riešení problémov spojených s dôsledkami krízy a o nevyhnutnosti adaptácie na budúce nové podmienky, generujúce novú kvalitu systému a života globálnej spoločnosti. Záverečná kapitola zvýšenou mierou upozorňuje na kľúčovú pozíciu faktora času vo vývoji ekonomiky a spoločnosti práve v súvislosti s blížiacim sa piatym civilizačným zlomom.

„Nepovažujeme samotný koncept pulzujúcej ekonomiky za koncept, ktorý vysvetlí všetky súvislosti javov a procesov, že proste objasní všetko.  Chceme poukázať na to, že pri pohľade na ekonomickú realitu súčasnosti,  ale hlavne budúcnosti, je  nevyhnutným nové konceptuálne a kritické myslenie.“(Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika, 2016).

 Zdroj: Ekonomický ústav SAV

 Súbor na stiahnutie ne na stránke EÚ SAV

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod , Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač