Talent ako budúcnosť Európy (1)

12. 09. 2016

banner _konferencia Talenty

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie koná sa v dňoch  12. –  13. septembra 2016 v Bratislave, v priestoroch hotela Double Tree By Hilton, medzinárodná konferencia o podpore a rozvoji talentu, jedno z kľúčových podujatí v oblasti vzdelávania. Organizátorom konferencie je Centrum vedecko-technických informácií SR, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom konferencie je upozorniť na dôležitosť podpory talentu, či už na národnej alebo celoeurópskej úrovni. Podujatie je signálom záujmu Slovenskej republiky o pozitívne ovplyvňovanie a umožnenie rozvoja talentovaných jednotlivcov, a teda aj spoločnosti ako celku. Na konferencii bola zdôraznená  úloha podpory a rozvoja talentu v rôznych oblastiach na národnej, ale aj celoeurópskej úrovni. Zúčastnili sa na nej zástupcovia inštitúcií a orgánov Európskej únie, tvorcovia národných politík z členských štátov EÚ, ako aj predstavitelia organizácií zameraných na prácu s talentom, ktorí sa venujú možnosti  pozitívneho ovplyvňovania talentovaných jednotlivcov a ich rozvoja.

Zameranie konferencie korešponduje s mottom slovenského predsedníctva v oblasti školstva, mládeže, športu, vedy a výskumu, ktorým je „Podpora a rozvoj talentu“. Účasť  potvrdilo vyše  50 prednášajúcich – expertov pôsobiacich v tejto oblasti, a tiež tvorcov príslušných európskych a národných politík.

Slávnostné otvorenie konferencie sa konalo za účasti prezidenta Slovenskej republiky  Andreja Kisku, komisára Európskej komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibora Navracsicsa, ministra školstva a zamestnanosti Malty p. Evarista Bartola, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana a ďalších. 

sprava: komisár EK Tibor Navracsics, prezident Andrej Kiska a minister Peter Plavčan

Prezident Andrej Kiska vo svojom vystúpení, okrem iného, zdôraznil, že na Slovensku sme stratili rešpekt a úctu k vzdelávaniu a k učiteľskému povolaniu. Pokiaľ to nebude priorita, čelíme problémom. Dôležitá je najmä práca s nadanými deťmi, a to aj z chudobných oblastí a rómskej populácie.  Nerozvinutý talent je stratenou šancou nielen pre dieťa, ale aj pre našu spoločnosť a celú  Európu. 

V každom dieťati sa ukrýva obrovský potenciál. Tento potenciál však príliš často zostáva nevyužitý. Európska únia si jednoducho nemôže dovoliť takéto plytvanie ľudskými zdrojmi, za ktorým sa skrýva na jednej strane kolektívne zlyhanie a na druhej strane nespočetné tragické ľudské osudy,” zdôraznil na tlačovej konferencii Tibor Navracsics, komisár EK pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.

Význam individuálneho prístupu pri rozvíjaní talentu každého jednotlivca podčiarkol aj Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Som presvedčený, že každý jednotlivec má určitý špecifický druh talentu, je však potrebné ho objaviť a už od útleho detstva vhodne rozvíjať a podporovať. Rozpoznať talentovaných jednotlivcov už v detstve je zložitou, ale dôležitou úlohou poskytujúcou východisko pre ich vhodné vzdelávanie a výchovu.“

Na tlačovej konferencii vystúpil aj Evarist Bartolo, minister školstva a zamestnanosti Malty, ktorá prevezme predsedníctvo po Slovenskej republike. Expertov na rôzne iniciatívy v oblasti podpory a rozvoja talentu zastupoval Péter Csermely, prezident organizácie ECHA (European Council for High Ability).

Program prvého  dňa konferencie (12.  9. 2016)  obsahoval prednášky  zaradené do troch blokov v jednotlivých sekciách.

konferencia SKPRES Talenty: účastníci

Prezentácie v hlavnej politicko-odbornej sekcii  Talent a zručnosti ako budúcnosť Európy boli zamerané na politiku vzdelávania podporujúceho rozvoj talentu v SR a EÚ, možnosti európskeho financovania talentovaných jednotlivcov, vnímanie talentu ako súčasti každého človeka, investície do podpory a rozvoja talentu. Ďalšie prezentácie smerovali na národné aktivity v danej oblasti, ako aj vysvetlenie významu talentu a potrebu jeho podpory a rozvoja, za účelom zabezpečenia konkurencieschopnosti a udržateľnej európskej ekonomiky a spoločnosti.

S  prednáškami vystúpili:
Sophie Beernaerts (Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru)
Joan Freeman (Spojené kráľovstvo: súkromná prax pre nadané deti)
Giovanna Barzanò (Taliansko: Ministry of Education, University and Research)
Jolana Laznibatová (Slovensko: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave)
Yoomi Renström (SEDEC: Komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
Péter Csermely (Maďarsko: European Council for High Ability)

V tejto sekcii reprezentovala Slovensko Jolana Laznibatová, riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia  v Bratislave, ktorá pracuje aj ako výskumná pracovníčka. Problematike nadania sa začala venovať ako prvá na Slovensku. V roku 1993 vypracovala Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti, na základe ktorého bola otvorená prvá škola pre intelektovo nadaných žiakov v Bratislave. Je autorkou vzdelávacieho programu – APROGEN pre vzdelávanie a podporovanie nadaných žiakov od 5 do 18 rokov. Podľa tohto programu pracuje na Slovensku celá sieť škôl s triedami na vzdelávanie nadaných detí, ktorých je koordinátorkou.Vo svojom vystúpení vyzdvihla, že nadané deti sú strategické bohatstvo krajiny.

 Blok I.

Talent v predškolskej a školskej výchove a vzdelávaní
Sekcia bola zameraná  na spôsoby odhalenia talentu už v ranom veku, možnosti rozvíjania talentu u detí a mladých ľudí, aktivity pre talentované deti rozvíjané na školách (napr. olympiády). Rozoberala sa problematika spôsobov rozvoja vzdelávacieho prostredia za účelom využitia potenciálu a talentu všetkých detí, spôsoby, ktorými je možné prostredníctvom inovatívnej pedagogiky a prístupov zameraných na študenta pomôcť deťom pri využívaní ich potenciálu a rozvoji ich talentu.

Prednášajúci:
Margaret Sutherland (Spojené kráľovstvo: University of Glasgow, School of Education)
Martin Putala (Slovensko:Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)
Piet van de Craen (Belgicko: Vrije Universiteit Brussel)
Albert Ziegler (Nemecko: University of Erlangen-Nuremberg)

Slovensko v tejto sekcii zastupoval Martin Putala, docent na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kde  vedie prednášky zo základnej a pokročilej organickej a fyzikálno-organickej chémie. Zaoberá sa výskumom  v oblasti organickej syntézy. Okrem výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje aj objavovaniu mladých talentov v oblasti vedy. Zastáva funkciu predsedu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, pôsobí ako predseda Slovenskej komisie chemickej olympiády a člen Riadiaceho výboru medzinárodnej chemickej olympiády. Prezentoval, ako objaviť a pritiahnuť mladé talenty v oblasti chémie. Jednou z foriem sú aj chemické olympiády, letné campy a letné školy.  

Talent a excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave
Sekcia sa zamerala na vymedzenie špecifickej zodpovednosti, resp. úlohy vzdelávacích systémov v procese práce s talentom. Rozvíjané aktivity na podporu a motiváciu talentovaných v oblasti vzdelávania a aktuálne trendy v oblasti vzdelávania talentovaných (napr. duálne vzdelávanie).

Vystúpili:
Jack Wratten (Spojené kráľovstvo: University College London)
Diana Filip (Belgicko. JA Europe)
Vladimir Kvetan (CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational Training)
Pirkko Pyörälä (Európska komisia: Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie)

Konferencia Podpora a rozvoj talentov (1) pohľad do sály

V druhom bloku boli prezentácie v dvoch  paralelných sekciách.

 Blok II.

Sociálne začlenenie a podpora talentu
Sekcia bola  zameraná na vyhľadávanie talentov v prostredí marginalizovaných skupín (zdravotne postihnutí občania, etnické skupiny, azylanti a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením), na podporu talentov v daných skupinách, možnosti ich začlenenia do spoločnosti, prevenciu marginalizácie a netolerancie.

Prednášajúci:
Dylan Hyman (Holandsko: Day a Week School, Amsterdam)
Ján Hero (Slovensko: Ministerstvo vnútra SR)
Clare Ryan (Írsko: St Leo's College, Carlow)
Moderátor: Dana Rušinová (Slovensko: Koalícia pre deti Slovensko)

Slovensko v tejto sekcii zastupoval Ján Hero, ktorý v súčasnosti pracuje na Ministerstve vnútra SR v Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jeho práca sa týka riadenia a odborných služieb v oblasti vzdelávania, bývania, sociálnych záležitostí, zdravia a bezpečnosti v súvislosti s rómskymi komunitami.


Rozpoznanie a rozvoj talentu

Sekcia prierezového charakteru zameraná na otázku identifikovania a rozvoja talentu vo všeobecnosti, identifikovania talentu v každom jednotlivcovi, možnosti udržania talentovaných v prostredí európskeho trhu, možnosti využitia talentov v prospech rozvoja spoločnosti ako celku. Zameranie sa na aktuálne otázky, problémy a trendy v danej oblasti.

Prednášajúci:
Kirsi Tirri (Fínsko: University of Helsinki, Department of Teacher Education)
Jozef Ristvej (Slovensko: Žilinská univerzita v Žiline)
Patricia Susan Jackson ( Kanada, The Daimon Institute for the Highly Gifted)
Johanna Stahl ( Rakúsko: The Austrian Research and Support Centre for the Gifted and Talented)
Ella Idsøe (Nórsko: University of Stavanger)

Za Slovensko vystúpil Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline. Zaoberá sa problematikami podpory informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom manažmente. Pre rok 2012/2013 bol menovaný Európskou komisiou za veľvyslanca na Slovensku pre 25. výročie programu Erasmus v Európskej únii. Venuje sa popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi. Je riaditeľom prestížnej súťaže žiakov stredných a základných škôl, Festivalu vedy a techniky AMAVET, zameraný na vyhľadávanie stredoškolských talentov vo vede a technike, je  národným koordinátorom súťaže Európskej komisie na Slovensku, EUCYS.

Blok III.

Vysokoškolské vzdelávanie a veda
Vyhľadávanie a podpora talentov v oblasti vedy a techniky, potreba smerovania talentov do prioritných oblastí vedy a techniky pre hospodársky rast Európy, podpora sebarealizácie talentov v daných oblastiach, aktivity v daných oblastiach v jednotlivých krajinách.

Piotr Pluta (Švajčiarsko: Cisco Systems)
Margaret Waters (Európska komisia: Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru)
Ľubomír Bilský (Slovensko: Centrum vedecko-technických informácií SR)

Ľubomír Bilský, riaditeľ sekcie podpory vedy Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), podieľa na príprave a implementácii viacerých národných a medzinárodných projektov zameraných na podporu vedy, výskumu a inovácií vrátane popularizácie vedy a techniky a propagácie problematiky ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Aktívne sa tiež podieľa na tvorbe národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií na Slovensku a podpore budovanie Národného podnikateľského centra. Bol členom celoeurópskej siete centier na prenos inovácií (Innovation Relay Centres Network) zameranej na podporu rozvoja medzinárodnej technologickej spolupráce.  V rámci iniciatívy Európskej komisie Enterprise Europe Network (EEN), ako líder sekcie inovácií EEN na Slovensku.


Umenie a kreativita
Vyhľadávanie, podpora, motivácia, aktivity a iniciatívy rozvíjané v rôznych oblastiach umeleckej tvorby (hudobné, tanečné, divadelné, výtvarné umenie, literárne umenie a pod.).

Zdeněk Vondra (Česká republika: Vysoká škola ekonomická v Prahe)
Szilvia Németh (Maďarsko: Centre for Knowledge Management and Educational Research)
Barend van Heusden
Linda Jarvin (Francúzsko: Paris College of Art)

Na konferencii sa zúčastňujú aj talentovaní študenti. Stredoškoláci z Košíc, ktorí zvíťazili so svojou žuvačkou na chudnutie na najprestížnejšom festivale študentských firiem v Rige, tvrdia, že pre rozvoj talentu je kľúčová podpora zo strany učiteľov a školy. 

Počas celého dňa prebiehala posterová výstava zameraná na prezentáciu aktivít rôznych slovenských organizácií angažujúcich sa v oblasti podpory a rozvoja talentu.
Konferencia bola priestorom na odbornú diskusiu zameranú na podporu talentu a nadania, ako aj šírenie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov k danej téme nielen v rámci akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na európskej úrovni.

Spracovali: Mária Izakovičová a Marta Bartošovičová

Foto: Ján Laštinec

Kľúčové slová:
konferencie

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Tlač