Tlačová beseda o vedeckej spolupráci v EÚ

26. 09. 2016

Tlačová beseda po ministerskej konferencii programu Európskej spolupráce vo vede a technike. Výstupom konferencie bola nová stratégia programu COST a konkrétnym výstupom tejto konferencie je deklarácia konferencie COST 2016. Informovať vás budú minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pán Peter Plavčan, prezidentka programu COST Ángeles Rodríguez‑Peňa, generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum a inovácie Európskej komisie Robert‑Jan Smits a Jaroslava Szüdy, ktorá zastupuje Slovensko vo vedeckom výbore COST.

 logo Televíznej stanice TA 3(22. 09. 2016; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 13.30; por. 1/1; ‑/Natália Fónod Babincová)

Natália Fónod Babincová, moderátorka: „Pozrite si tlačovú besede po ministerskej konferencii programu Európskej spolupráce vo vede a technike."

Moderátorka tlačovej konferencie COST: „...konferencie bola nová stratégia programu COST a konkrétnym výstupom tejto konferencie je deklarácia konferencie COST 2016. Informovať vás budú pán minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pán Peter Plavčan, prezidentka programu COST Ángeles Rodríguez‑Peňa, generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum a inovácie Európskej komisie Robert‑Jan Smits a Jaroslava Szüdy, ktorá zastupuje Slovensko vo vedeckom výbore COST. V úvode odovzdám slovo pánovi ministrovi, nech sa páči."

Peter Plavčan (nominant SNS), minister školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, práve sa skončilo rokovanie COST, čo je európsky program podporujúci európsku spoluprácu vo vede a technike. Chcem uviesť toľko, že je to jeden z programov, ktorý trvá najdlhšie a podporuje vedu, techniku v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú v tomto európskom programe. Bolo prijaté vyhlásenie ministrov, ktoré podporuje ďalšie fungovanie tohto programu. Tento program je financovaný z Horizont 2020 a hovorili sme aj o tom, že aj po skončení tohto programu by s ohľadom na jeho dôležitosť tento európsky výskumný program pokračoval aj naďalej. Tak isto sme hovorili aj o podpore mladých vedcov. Nadväzuje to aj na Bratislavskú deklaráciu, ktorá patrí k jednému z kľúčových momentov slovenského predsedníctva, pretože mladých vedcov treba podporovať, majú svoje problémy nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Ďakujem veľmi pekne."

Moderátorka tlačovej konferencie: „Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdávam slovo pani prezidentke."

Ángeles Rodríguez‑Peňa, prezidentka programu COST (simultánny preklad): „Takže snažím sa byť čo najstručnejšia vzhľadom na to, že najdôležitejšia pre tlač je konkrétna správa. Takže už o program COST povedal pán minister. Je to program, ktorý leží vlastne v srdci Európy a snaží sa o zosieťovanie všetkých mladých výskumníkov, ktorým treba poskytnúť príležitosť, aby sa mohli rozvíjať. A tak isto to, čo potrebujú, je získať nejaké spojenia aj so všetkými zainteresovanými zložkami. To znamená s predstaviteľmi príslušných odvetví priemyslu, malými a strednými podnikmi a podobne. Z toho potom vyplýva ich spôsobilosť získať aj lepšie vyhliadky na nadobudnutie patričných zamestnaní. Treba sa sústrediť aj na rovnosť príležitosti. To znamená, že nezáleží na tom, kde študovali a odkiaľkoľvek by pochádzali, musia mať rovnaké príležitosti. Ďalej venujeme pozornosť aj takzvaným schémam mobility. To znamená, že chceme umožniť týmto mladým výskumníkom, aby boli na jednej strane mobilní, ale na druhej strane, aby nemuseli vlastne odcestovať, vycestovať niekam preč. A práve preto sú tieto schémy limitované dĺžkou najviac troch mesiacov. Čiže takýmto spôsobom chceme pomáhať udržiavať kapacity a nadobudnúť aj určitú vzájomnú prepojenosť, aby sa zlepšila vedecká práca na svetovej úrovni. Pod slovenským predsedníctvom v Rade Európskej únie sme absolvovali veľmi zaujímavú konferenciu v Žiline, ktorá sa venovala dopravným systémom. A máme tu ešte aj niektoré pracovné nástroje, ako je program, ktorý sa týka toho obdobia do roku 2020, čo je teda vlastne našou témou záujmu. A dúfam teda, že moje slová boli dostatočne jasné."

Moderátorka tlačovej konferencie: „Ďakujem pekne. Pán Robert‑Jan Smits z Európskej komisie."

Robert‑Jan Smits, generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum a inovácie Európskej komisie (simultánny preklad): „Takže chcel by som poďakovať slovenskému predsedníctvu za to, že zaradilo túto tému do svojho programu. A chcem poďakovať pánovi ministrovi za to, že nie je len výborným hostiteľom, ale skutočne takpovediac šampiónom nášho programu. Spolupráca v oblasti vedy a inovácii je veľmi dôležitá, nakoľko stojíme pred veľmi dôležitými úlohami, ako sú napríklad klimatické zmeny, potravinová bezpečnosť a mnohé ďalšie výzvy, ktorým musíme čeliť. A preto treba v tejto oblasti čo najusilovnejšie pracovať. Keď hovoríme o európskej spolupráci vo vede a inovácii, to je niečo, kde podčiarkujeme význam mladých výskumníkov, ktorým treba dať šancu, aby mohli pracovať v európskych projektoch. A minister tiež kládol veľký dôraz práve na tieto projekty. Ďakujem vám za pozornosť."

Moderátorka tlačovej konferencie: „A teraz by som chcela dať slovo pani Jaroslave Szüdy."

Jaroslava Szüdy, zástupkyňa SR vo vedeckom výbor COST: „Ďakujem veľmi pekne. Pekný dobrý deň. Ja podobne ako pán generálny riaditeľ som veľmi vďačná pánovi ministrovi organizácii COST, ale aj tímu slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie za to, že som dostala príležitosť byť na takomto významnom podujatí na ministerskej úrovni a byť hlasom za slovenskú vedu. Základnými politickými prioritami aj naďalej zostávajú jednak podpora synergií laboratórneho výskumu, tiež je to politika začleňovania, najmä krajín, akou je Slovensko a s ďalšími krajinami, ktoré nezastávajú popredné priečky v ukazovateľoch vedy a výskumu na európskej a svetovej úrovni. Ďalej je to tiež podpora mladých výskumných pracovníkov a podpora rodovej rovnosti z hľadiska výskumu, čo sú vlastne aj ústredné témy slovenského predsedníctva. Tiež by som sa rada s vami podelila o vlastnú skúsenosť v programe COST. Ako mladí výskumníci sme pred pár rokmi mali možnosť zúčastniť sa niektorých COST akcií. A v rámci týchto akcií sme naozaj ako mladí a začiatočníci v oblasti výskumu na Slovensku mali možnosť povyrásť jednak osobne a jednak profesne, stretávať sa so špičkou svetových výskumníkov v tej ktorej oblasti. O nás je to konkrétne oblasť spoločenských vied. A mali sme tiež možnosť robiť dobré meno naším inštitúciám, ktorých zástupcami sme boli v COST‑e a tak aj Slovensku ako takému. A taktiež z pozície zástupcu slovenskej vedy na tomto významnom podujatí by som sa touto cestou rada poďakovala podpore národných projektov, bez ktorých by fungovanie ani v rámci COST‑u, ani iných projektov nebolo umožnené. Ďakujem."

Moderátorka tlačovej konferencie: „Ďakujem aj ja veľmi pekne spíkrom a teraz je priestor pre otázky, takže televízia TA 3."

Lenka Ježová, redaktorka TA3: „Dobrý deň, spomínali ste, že súčasťou debát boli aj konkrétne stratégie programu COST. Bola tu spomenutá nejaká schéma mobility, možno aj podpora mladých pracovníkov. Akým spôsobom ale chcete podporovať týchto pracovníkov, poprípade niečo bližšie k týmto stratégiám, ak by sa dalo povedať. A podotázka, akým ešte ďalším spôsobom je možné teda sa zapájať ako mladí výskumníci do toho projektu COST. Ďakujem."

Ángeles Rodríguez‑Peňa: „Takže to je veľmi ľahké. V prvom rade to je otázka podania návrhu, to znamená, ak máme nejaký problém, s ktorým sa chceme zaoberať, tak podáme návrh a tým pádom sa zaoberáme ním v rámci siete. Táto sieť je zo začiatku veľmi malá. Tieto siete sú otvorené a siete takým spôsobom získavajú stále viacej finančných prostriedkov v prípade, že ich program je zaujímavý. Takže treba buď podať návrh, alebo sa na druhej strane zase pripojiť k nejakej sieti. A toto je práve jedinečné pri financovaní takýchto výskumných projektov. Čiže začína sa to všetko návrhom a my potom poskytuje aj určitú flexibilitu, aby sa v týchto sieťach mohlo zúčastňovať stále viacej ľudí. Takže tá mobilita sa uskutočňuje v rámci danej siete. Sú takéto mobilné výmeny, ktoré ako som už spomínala, trvajú od jedného do troch mesiacov. Týka sa to jednotlivých inštitúcií, alebo laboratórií, no a v tomto kontexte vlastne možno dosiahnuť patričné riešenie daného problému."

Peter Plavčan: „Máme viacero účastí z vysokých škôl, napríklad aj zo Žilinskej univerzity v Žiline, kde pôsobí aj taký hlavný koordinátor pán profesor Milan Dado. Ďalej máme príklady takýchto projektov aj z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, čo má aj veľkú pridanú hodnotu v tom, že nové vedecké poznatky sa prenášajú aj do výučby, veď nakoniec v prvých vetách vysokoškolského zákona sa píše, že vysokoškolské vzdelávanie sa poskytuje na základe vedeckého bádania, takže práve tento program plní tento účel. Prenos nového poznania o vysokých škôl a následne o výučby."

Jaroslava Szüdy: „Ja by som ešte dodala niečo z tej praktickej skúsenosti, ako je to z pohľadu vedcov alebo výskumníkov. COST na Slovensku existuje už 23 rokov, odkedy sme samostatnou republikou. Ale COST, ako taký, samostatne funguje už od roku 1971. Bolo to už aj zdôraznené, je to jeden z najstarších nástrojov podpory vedy, výskumu a inovácií. Je to jeden z pilierov európskeho výskumného priestoru spolu s rámcovými programami a spolu s ... Ale teda aby som sa vrátila späť k tomu programu, má za sebou dlhú históriu. Je veľmi otvorený, je veľmi flexibilný, transparentný, pre vedcov je veľmi dobre propagovaný a vstup do akcií je tiež pomerne jednoduchý a málo administratívne náročný. Má dlhú tradíciu, nestagnuje, stále vidíme ten progres a inovatívnosť a ešte z toho pohľadu vedcov je dôležité, aby sme my ako vedecká komunita mali, ako som to spomínala v mojom úvodnom príhovore, nejaký národne financovaný projekt. Pretože COST nepodporuje výskum ako taký, od podporuje sieťovanie a mobility. Takže je dôležité mať nejakú skúsenosť, mať jeden jasný projekt a nájsť si nejakú sieť v rámci akcií propagovaných na stránke COST."

Robert‑Jan Smits: „Vedecké objavy sú výsledkom obyčajne spolupráce, či už spolupráce medzi jednotlivými vedcami, vednými odbormi, ale hlavne cezhraničnej spolupráce. A preto je veľmi dôležité mať takéto programy, aby sa mohla uskutočňovať cezhraničná medzinárodná spolupráca. Keď hovoríme o výskume a inovácii, treba si uvedomiť, že takýmto spôsobom sa získava vlastne celá tretina vedeckých znalostí a poznatkov. A preto je veľmi dôležité investovať práve do takýchto programov. Ďakujem."

Moderátorka tlačovej konferencie: „Ďakujem veľmi pekne. Máme ešte nejaké otázky? RTVS, nech sa páči."

Daniela Hajčáková, redaktorka RTVS: „Dobrý deň. Pán minister, ja by som sa chcela opýtať, keď sme sa rozprávali s viacerými vedcami, tak oni hovorili, že možno je problém aj v tom, že napríklad slovenskí vedci ťažko uspejú v medzinárodnom meradle, pokiaľ ide napríklad o žiadosti o granty, lebo môže byť problém s napísaním toho projektu. Možno ho nenapíšu až tak atraktívne. Ako sa vy na to pozeráte, či je to reálny problém, či sa to dá nejako riešiť, prípadne ako? A keď ste spomínali, že by ste rád možno aj sprístupnili informácie, ako sa dostávať aj k tým zahraničných grantom, aby sa k ním dostávali ľahšie, že ako by to bolo možné? To sa tuším písalo v Bratislavskej deklarácii, ktorá bola prijatá."

Peter Plavčan: „Ďakujem za otázku, som rád, že môžem povedať, že v tomto roku sa nám podarilo vo vláde Slovenskej republiky schváliť tri nové programy. Jeden z týchto programov je aj na podporu práve toho, čo ste sa pýtali, na podporu vedcov, ktorí píšu projekty do medzinárodných grantových súťaží. A tento program je zúradovávaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. (ukončenie vysielania naživo)"

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.(prepis vysielania)

 (MI)

Kľúčové slová:
veda, výskum, rozhovor

Odbory vedy a techniky:
Iné

Nová stratégia programu COST

Tlač