Vymenovanie Y. Velískovej za riaditeľku Ústavu hydrológie SAV

02. 09. 2016

S účinnosťou od 1. septembra 2016 Predsedníctvo SAV, dňa 4. augusta 2016, schválilo vymenovanie Ing. Yvetty Velískovej, PhD., do funkcie riaditeľky Ústavu hydrológie na obdobie štyroch  rokov. Yvetta Velísková pôsobila v Ústave hydrológie ako vedúca Oddelenia hydrológie povrchových vôd a ako predsedníčka Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV.

Ing. Yvetta Velísková, PhD.Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Vyštudovala vodné hospodárstvo a vodné stavby na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Od roku 1990 pracuje v Ústave hydrológie SAV, kde momentálne zastáva funkciu vedúcej oddelenia hydrológie povrchových vôd. Zaoberá sa prúdením v povrchových a podzemných vodách, interakčnými procesmi medzi týmito dvoma vodnými zdrojmi, ako aj štúdiom prenosových procesov a kvality vody v tokoch. Je úspešnou riešiteľkou viacerých domácich i medzinárodných projektov. Podieľala sa na dvoch medzinárodných projektoch a na mnohých domácich. Bola zodpovednou riešiteľkou partnera projektu 7. rámcového programu EÚ (Detection of watercourse contamination in developing countries using sensor networks, 2013 – 2015).

V Ústave hydrológie SAV pôsobila na viacerých pozíciách, je predsedníčkou Vedeckej rady ÚH SAV a zároveň pôsobí ako šéfredaktorka vedeckého časopisu Acta Hydrologica Slovaca a ako členka redakčnej rady medzinárodného časopisu Journal of Hydrology and Hydromechanics.

Rozhovor s ňou  a reportáž z Bratislavskej vedeckej cukrárne v CVTI SR si môžete prečítať na našom portáli Veda na dosah:

Ing. Yvetta Velísková, PhD.: Vodu si vážim a zbytočne ňou neplytvám

Zázrak nazývaný voda


Zdroje a fotozdroj:

SAV

NCP VaT  – Veda na dosah

Spracovala: MI

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač