Vznikol Višegrádsky patentový inštitút

30. 08. 2016

logo VPIOd júla tohto roka sa pre slovenské firmy otvára možnosť podávať medzinárodné patentové prihlášky prostredníctvom Vyšehradského patentového inštitútu (VPI).

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) začína svoju činnosť 1. júla 2016 ako medzivládna organizácia pre spoluprácu v oblasti patentov, ktorú zriadili štyri vyšehradské krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľská republika a Slovenská republika (krajiny V4).
VPI bol menovaný za orgán pre medzinárodnú rešerš (ISA) a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum (IPEA) podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT), aby sa dosiahlo široké spektrum dôležitých cieľov na rôznych úrovniach (globálnej, európskej, regionálnej a národnej).

Stojí za zmienku, že skupina stredoeurópskych a pobaltských štátov je jedinou regionálnou skupinou vo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO), v ktorej podľa PCT neexistuje žiadny fungujúci medzinárodný orgán. VPI vytvára chýbajúci článok v sieti európskych orgánov PCT, a preto bude podporovať rozvoj a účelnosť systému PCT pridaním ďalších vhodných zdrojov k tým, ktoré sú už k dispozícii, najmä vo vzťahu k regiónu, ktorý doteraz nemal svoj vlastný medzinárodný orgán.

Štruktúra VPI nadväzuje na existujúci úspešný model Nordického patentového inštitútu. Správnym orgánom VPI ako mimovládnej organizácie je Správna rada VPI zložená zo zástupcov zmluvných štátov. Na čele Sekretariátu VPI je riaditeľ, ktorý zodpovedá za organizáciu, každodennú riadiacu činnosť a administratívnu podporu činností VPI.

Zdroj:

VPI

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vynálezy, duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač