20. výročie založenia Fakulty humanitných prírodných vied na Prešovskej univerzite

26. 01. 2017

20. výročie FHPV PUPri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty humanitných prírodných vied (FHPV) na Prešovskej univerzite v Prešove sa v historickej budove Divadla Jonáša Záborského uskutočnilo slávnostné podujatie, na ktorom súčasný dekan fakulty prof. René Matlovič udeľoval zlatú, striebornú a bronzovú medailu, ako aj ďakovné listy všetkým tým, ktorí sa pričinili o rozvoj fakulty, prípadne sa zaslúžili o dlhoročný prínos pre rozvoj výskumu a vzdelávania v jej jednotlivých odboroch – biológii, ekológii, geografii, aplikovanej geoinformatike, fyzike, matematike, technike a pedagogike.

20. výročie FHPV PUMedzi ocenenými zlatou medailou boli predseda Prešovského samosprávneho kraja a predseda Správnej rady PU MUDr. Peter Chudík a rektor PU prof. Peter Kónya. Dekan Matlovič ocenil zlatou medailou aj bývalých dekanov prof. Ivana Bernasovského a doc. Nadeždu Krajčovú, ako aj riaditeľa Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie prof. Igora Kominarca. Ďalší významní pracovníci dostali strieborné a bronzové medaily a ďakovné listy dekana. Dekan sa poďakoval za spoluprácu aj dekanom partnerských fakúlt. Súčasťou slávnostného večera bolo  divadelné predstavenie v podobe satirickej komédie „Revízor“ od  ruského dramatika Nikolaja Vasilieviča Gogoľa.

Na FHPV v rámci štyroch katedier a jedného ústavu v súčasnosti študuje súhrnne 1073 študentov. Počas uplynulých rokov svoje štúdium na fakulte úspešne ukončilo 10 619 absolventov. Tí najtalentovanejší a najpracovitejší sa dokážu uplatniť aj v tej najnáročnejšej konkurencii. Jednou z nich je i mladá vedkyňa z katedry biológie, ktorá ako jediná zo Slovenska získala výskumný projekt v rámci programu pre výskum a inovácie s názvom HORIZONT 2020 a dnes môže sa venovať výskumu v oblasti farmakológie na univerzite v Miláne.20. výročie FHPV PU

Úspešní absolventi fakulty získavajú značný potenciál na trhu práce alebo vo vlastnom podnikaní. Fakulta sa popri tradičnej orientácii na prípravu budúcich učiteľov zameriava aj na rozvoj technických odborov a ako jediná z fakulta v rámci PU má už druhý rok akreditovaný inžiniersky študijný program. Úspešne sa jej darí podieľať i na presune poznatkov do praxe o čom svedčí aj podiel na získaní prvého patentu na univerzite, ktorý bol výskumníkom  udelený za originálnu technológiu izolácie prírodných látok z plodov liečivých rastlín s uplatnením vo farmaceutickom priemysle.

----------------------------------------------------------

 logo FHPV PU

Prešovská univerzita (PU) počas svojej dvadsaťročnej existencie dokazuje, že je stabilnou súčasťou a pilierom vzdelávania nielen v meste Prešov, ale i v celom Prešovskom regióne. Silné postavenie má však aj v celoslovenskom meradle nakoľko sa v súčasnosti radí do prvej trojky najväčších slovenských univerzít podľa počtu študentov.
Jednou zo zakladajúcich fakúlt, ktorá pred dvomi dekádami stála pri zrode univerzity je i Fakulta humanitných prírodných vied (FHPV). Tá sa profiluje ako jedna z TOP fakúlt na Slovensku, čo potvrdzuje prvé miesto v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA).

Informácie a fotodokumentáciu nám poskytol Mgr. Tomáš Burger, PhD. tajomník FHPV.

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač