Elektronické informačné zdroje pre oblasť lekárskych vied dostupné v CVTI SR

02. 01. 2017

Lekárske vedy sú treťou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja.

ilustračný obrázok lekára Lekárske vedy sa zaoberajú chorobami, ich rozpoznávaním diagnostikou, príčinami (etiológia), prevenciou, liečením (terapia) a ich prejavmi (patológia). Oblasť lekárskych vied patrí medzi tie vedné disciplíny, ktoré sú v rámci Európskej únie medzi hlavnými prioritnými oblasťami z pohľadu financovania. Jedná sa o oblasť vedy s kľúčovou dôležitosťou pre samotný ľudský život, zdravie a kvalitu života.
V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti lekárskych vied patria nasledovné podskupiny:

  • ·          Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy
  • ·          Klinické lekárske vedy
  • ·          Zdravotné vedy
  • ·          Biotechnológie v zdravotníctve
  • ·          Ostatné odbory lekárskych vied

Poslaním CVTI SR je podporovať výskum, vývoj a vzdelávanie na Slovensku a jednou z podporných aktivít  je aj sprostredkovanie prístupu do elektronických informačných zdrojov (EIZ). V ponuke EIZ CVTI SR sú dostupné články a mnohé publikácie zo všetkých šiestich skupín odborov vedy a techniky.

 Medzi databázami zaoberajúcimi sa problematikou lekárskych vied je možné nájsť:

BMJ Journal Collection sprístupňuje časopisy z oblasti medicíny, pokrývajúce všetko od oftalmológie až po športové lekárstvo. Prináša informácie o výskume, najnovších trendoch v myslení, názory odborníkov a novinky.
Jeho súčasťou je medzinárodný recenzovaný medicínsky časopis BMJ (bývalý British Medical Journal) a prípadové štúdie pre profesionálov, výskumných pracovníkov a tých, ktorí hľadajú klinické informácie o bežných a výnimočných prípadoch – BMJ Case Reports. Všetky články sú recenzované.

EBSCOhost je rozhranie vydavateľstva EBSCO, ktoré sprístupňuje informácie z rôznych oblastí ľudského poznania. Lekárskym vedám sa venuje MEDLINE with Full Text čiastočne plnotextová databáza z oblasti medicíny.víris HIV ilustračný obrázok

Encyclopaedia Britannica Academic Edition
obsahuje články a iné informácie zo širokej škály odborov.

GEN – Genetic engineering and biotechnology news
je časopis zameraný na oblasť biotechnológie, aktuálnych klinických štúdií, bioprocesov, molekulárnej diagnostiky, genomiky a proteomiky.

IGI Global
sprístupňuje plné texty 73 titulov odborných publikácií, z toho cca 14 titulov sa venuje problematike bioinformatiky.

JoVE – Journal of Visualized Experiments
je recenzovaný a indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaným formou videí. Bol založený ako nový nástroj pre publikáciu v oblasti vied o živej prírode, za účasti vedcov z popredných výskumných inštitúcií. CVTI SR má prístup do videí sekcie Biology a sekcie Science Education (sekcie Basic Biology a Advanced Biology).

Databáza NATURE sprístupňuje časopisy vydavateľstva Nature Publishing Group z oblasti biomedicíny.

PubMed
je databáza, ktorá sa venuje oblasti biomedicíny.

Scopus
je bibliografická, citačná multidisciplinárna databáza.

Web of Science je portál spoločnosti Thomson Reuters a sprístupňuje nasledujúce databázy:

Web of Science Core Collection (WoS) systém siedmych citačných indexov pre oblasť prírodných, technických, spoločenských, humanitných vied a umenia.

Biosis Citation Index (BCI)
citačná databáza rozhrania Web of Science z oblasti vedy o živote.Current Contents Connect (CCC) multidisciplinárna abstraktová databáza z vyše 8000 svetových vedeckých recenzovaných časopisov a viac ako 2000 kníh.

Journal Citation Reports (JCR
)
scientometrická databáza obsahujúca štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov.

Essential Science Indicators (ESI)
scientometrický zdroj pre kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume.

MEDLINE
abstraktová databáza z oblasti vedy o živote.

tabletky, ilustračný obrázokKompletný zoznam EIZ zaoberajúcich sa problematikou z oblasti lekárskych vied je k dispozícii v pdf formáte (Lekárske vedy (zoznam EIZ) pdf) alebo na http://ezproxy.cvtisr.sk/ záložka „Lekárske vedy“.

Svojim registrovaným používateľom poskytuje CVTI SR prístup k licencovaným e-zdrojom (v režime 24/7) prostredníctvom svojej webovej stránky www.cvtisr.sk, záložka  e-zdroje alebo prostredníctvom odkazu http://ezproxy.cvtisr.sk/ po zadaní svojho používateľského mena a hesla.

Registrovaným používateľom CVTI SR sa môže stať každá fyzická osoba s platným občianskym preukazom po vyplnení a podpísaní prihlášky a zaplatení ročného registračného poplatku (3.- €).

Registráciu do EIZ je možné uskutočniť aj vzdialene, záujemca vyplní a e-mailom alebo poštou doručí Prihlášku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR a  zaplatí stanovený registračný poplatok. Po splnení uvedeného budú záujemcovi zaslané prístupové práva na využívanie e-zdrojov CVTI SR.

V prípade záujmu alebo otázok je k dispozícii kontakt eiz@cvtisr.sk.

Lekárske vedy (zoznam EIZ)pdf

Literatúra:

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Stranky/Lekarskevedy.aspx
http://ezproxy.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/o-kniznici/kniznicny-a-vypozicny-poriadok.html?page_id=524

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač