Nové pravidlá v oblasti zdravia rastlín

09. 01. 2017

flóra, ilustračný obrázokEurópska komisia prijala nové prísnejšie opatrenia v oblasti zdravia rastlín. Do platnosti vstúpili nové pravidlá na lepšiu ochranu pred rastlinnými škodcami a začali sa uplatňovať  od 13. decembra 2019.

Bez rastlinnej výroby by neexistovala žiadna potrava pre ľudí ani krmivo pre zvieratá. Rastliny tvoria základ nášho potravinového reťazca.  Sú súčasťou prírodného prostredia, v ktorom žijeme, ako aj nášho každodenného života. Ochorenie rastlín preto môže mať negatívny vplyv na kvalitu nášho života, ako aj na naše hospodárstvo. Choroby rastlín môžu mať negatívny vplyv na živobytie poľnohospodárov, vlastníkov pestovateľských škôlok alebo obchodníkov, ako aj na kvalitu a ceny našich potravín a stav našich lesov a parkov.

Ničiví škodcovia rastlín môžu mať rôzne formy – vírusy, baktérie, hmyz, huby atď. Preto je dôležité zaviesť čo najúčinnejšie opatrenia na zabránenie vstupu škodcov na územie EÚ alebo na ich odstránenie hneď, keď sa zistí ich výskyt na jej území.

Čo je prínosom EÚ v tejto oblasti?

Na úrovni EÚ sa prijali spoločné pravidlá týkajúce sa výroby, inšpekcie, odberu vzoriek, testovania, dovozu, pohybu a certifikácie rastlinného materiálu, ako aj oznamovania, odhaľovania alebo eradikáce škodcov, ktorých môže hostiť rastlinný materiál. Je to dôležité s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň fytosanitárnej ochrany v rámci EÚ a rovnaké podmienky pre početných výrobcov a obchodníkov EÚ. V rámci bezhraničného vnútorného trhu EÚ sa každoročne premiestňujú, alebo dovážajú z krajín mimo EÚ, miliardy rastlín a rastlinných produktov.

Nové nariadenie sa zameriava najmä na predchádzanie vstupu alebo rozšíreniu škodcov rastlín na území EÚ. Je založené na závere, že je potrebné vyčleniť viac zdrojov v skorom štádiu, aby sa predišlo budúcim ťažkým stratám spôsobeným ničením našej poľnohospodárskej výroby alebo životného prostredia týmito škodcami.

Všetok živý rastlinný materiál (t. j. celé rastliny, ovocie, zelenina, rezané kvety, semená atď.) sa bude dovážať do EÚ len v prípade, ak k nemu bude priložené rastlinolekárske osvedčenie potvrdzujúce jeho súlad s právnymi predpismi EÚ. Komisia prijme do dvoch rokov zoznam rastlinných materiálov, ktoré majú byť oslobodené od uvedeného osvedčenia, ak sa považujú za bezpečné pre územie EÚ.

Viac informácií nájdete:

Tlačová  správa EK (Brusel 13. december 2016)

Ďalšie zdroje:

Plant health and biosecurity (Zdravie rastlín a biologická bezpečnosť)

Foto: Pixabay.com

Spracovala: M. Izakovičová

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač