Podpora cieľavedomých študentov a žiakov

13. 01. 2017

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy, výskumu a umenia.

Máte doma výnimočne nadaného syna, dcéru, vnuka alebo vnučku? Alebo ste študent či študentka od 15 do 26 rokov a máte talent a potenciál dokázať v živote veľké veci? Ak talent a nadanie nemôžete naplno rozvíjať z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie, dajte o sebe vedieť!

Nadácia Pontis_logoAXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje II. ročník grantového programu „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy a výskumu alebo umenia. V programe rozdelia celkovo 25 000 EUR.

Cieľ programu

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.

Oprávnení žiadatelia

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov, za žiaka vo veku 15 - 17 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Pre vekové kritérium je dôležitý termín uzávierky prijímania žiadostí, t. j. 31. 1. 2017.

Žiadateľ musí vo vybranej študijnej oblasti dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach. V prípade umelecky zameraných žiadostí musí študent preukázať dlhodobý záujem a výnimočný talent účasťou na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, oceneniami, či diplomami.

Keďže grantová výzva je určená pre nadaných žiakov a študentov, ktorých brzdí nepriaznivá sociálna situácia, žiadateľ v žiadosti popíše svoju rodinnú situáciu, uvedie počet členov rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti a spoločný príjem, prípadne uvedie ďalšie informácie dôležité pre posúdenie jeho žiadosti.

O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom

  • náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
  • náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
  • náklady spojené s výskumom, analýzou, vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
  • ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta

Náklady na úhradu internátu, ubytovania, stravy a školného počas štúdia môžu byť podporené max. do výšky 50 % žiadanej sumy.

Výška finančnej podpory

Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 2 000 EUR, minimálna výška je 500 EUR. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 25 000 EUR.

Kritériá hodnotenia

Hodnotiaca komisia bude každú žiadosť posudzovať na základe nasledovných kritérií:

  • Obsahom projektu sú konkrétne aktivity vedúce k rozvíjaniu žiaka alebo študenta
  • Žiak, resp. študent prejavuje svojimi doterajšími aktivitami a snahami osobné nasadenie a výraznú motiváciu tvrdo na sebe pracovať, zlepšovať sa a dosiahnuť výborné výsledky

Časový harmonogram

6. 12. 2016 – otvorenie grantovej výzvy, podávanie žiadostí, priebežné konzultácie

31. 1. 2017 - uzávierka podávania žiadostí

február 2017 - marec 2017 – kontrola žiadostí, hodnotiaci proces, vyhlásenie výsledkov

marec 2017 - zmluvy s úspešnými uchádzačmi a úhrada prvých splátok grantu vo výške 90 %

marec 2017 – september 2017 - realizácia podporených projektov

10. 10. 2017 - uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovania grantov

september 2017 - október 2017 - kontrola záverečných správ, účtovných dokladov, úhrada druhých splátok vo výške 10 % grantu (v prípade skoršieho ukončenia realizácie a kompletnej záverečnej správy s vyúčtovaním je možné uhradenie druhej splátky i v skorších mesiacoch 2017)

Zdroj a ďalšie informácie k podávaniu žiadostí: 

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podporime-cielavedomych-studentov/2104

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
veda, výskum, grant

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Lekárske vedy , Iné

Tlač