Prehľad a zhodnotenie úspechov predsedníctva SR vo vytipovaných oblastiach

02. 01. 2017

logo  predsedníctva SR v Rade EÚSlovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie sa skončilo. Prinášame vám stručný prehľad a zhodnotenie úspechov predsedníctva SR vo vytipovaných oblastiach.

Vzdelávanie, mládež, šport
Slovenské predsedníctvo sa zameralo na podporu a rozvoj talentu s cieľom upriamiť pozornosť tvorcov politík na pridanú hodnotu rozvoja individuálneho talentu a potenciálu u všetkých mladých ľudí. V tejto súvislosti boli v oblasti mládeže schválené závery o podpore nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí.
Športová diplomacia prvýkrát zakotvila ako téma v oblasti športu na európskej úrovni, a to aj vďaka prítomnosti a angažovanosti našich športovcov Danky Bartekovej a Mareka Tótha.

Veda, výskum, vesmír
V oblasti vedy na túto tému nadviazali závery na podporu začínajúcich výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry a podporu investovania do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji. Úlohy veľvyslankyne pre mladých vedcov sa výborne zhostila naša vedkyňa Emília Petríková.
V oblasti vesmíru sa prijalo spoločné vyhlásenie o vízii a cieľoch pre budúcnosť vesmíru EÚ a ESA. Ide o významný krok v rámci štandardizácie nových vzťahov medzi Európskej Komisie a Európskej vesmírnej agentúry.

Vnútorný trh a priemysel
Rada pre konkurencieschopnosť 28. novembra s vysokou podporou členských štátov prijala všeobecné smerovanie k návrhu nariadenia o odstránení neoprávneného geografického blokovania, ktorý bráni zákazníkom v prístupe na webové sídlo v inom členskom štáte a v nákupe produktov a služieb z neho online.

Zamestnanosť a sociálne veci
Slovenské predsedníctvo hladko dosiahlo všeobecné smerovanie ku smernici o ochrane pracovníkov pred účinkami karcinogénov alebo mutagénov pri práci, či zhodu pri revízie troch agentúr v oblasti vzdelávania, či ochrany pri práci, aby boli vybavené do nových podmienok.V EÚ sa počas predsedníctva presadila i národná téma urýchlenia procesu integrácie Rómov.  

Zdravotníctvo
Slovenské predsedníctvo presadilo tému  nedostatku liekov, ktorý zostáva pálčivou otázkou v mnohých krajinách. Počas predsedníctva sa podarilo upozorniť predovšetkým na nedostatok liekov z dôvodu paralelného vývozu liekov. Ministri sa dohodli na potrebe dobrovoľnej spolupráce pri výmene informácií o nedostatkových liekoch alebo vo vyjednávaní cien liekov pri rešpektovaní národných kompetencií.

Poľnohospodárstvo a rybolov
Prijatie záverov Rady o posilnení postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci a boji proti nekalým obchodným praktikám; vďaka diplomatickým snahám slovenského predsedníctva sa túto tému podarilo dostať do pracovného programu Európskej komisie na rok 2017.
Poľnohospodárske trhy – nový balík pomoci
pre sektor mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov formou podpory na súkromné skladovanie, úpravy verejnej intervencie a formou priamej pomoci implementovaný delegovanými aktmi; situácia sa aj vďaka podpore stabilizovala.
Jednomyseľné dohody pre rybolovné možnosti v Baltskom mori, v Čiernom mori, pre hlbokomorské populácie rýb a pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii na rok 2017. Ďalšie podrobnosti sú prístupné tu.

Životné prostredie
Ratifikovaná Parížska dohoda
zmluvných strán Rámcového dohovoru o zmene klímy. Konečná dohoda s Európskym parlamentom ohľadom nariadenia o ortuti. Ortuť je vysoko toxická látka, ktorá ohrozuje životné prostredie a zdravie. Prijaté zmeny zosúladia legislatívu EÚ s medzinárodnými pravidlami a umožnia ratifikáciu tzv. Minamatskej dohody.
Príprava a koordinácia pozícií EÚ na početných medzinárodných rokovaniach – v prípade konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín,  na rokovania konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a Kartagenského a Nagojského protokolu, za kľúčovú možno označiť aj prípravu mimoriadneho stretnutia strán Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu.
Závery Rady o chemikáliách, čím bol daný významný príspevok slovenského predsedníctva a členských štátov EÚ  k 10. výročiu prijatia chemickej legislatívy „Reach“, s požiadavkou na Komisiu o predstavenie stratégie o netoxickom prostredí do roku 2018.
Konferencia „Prechod na zelené hospodárstvo“ (6. – 7. 9.)  obsahom boli diskusie a výmena skúseností a názorov o kľúčových otázkach tohto prechodu z pohľadu politiky, financií, investícií či výskumu a inovácií; časť konferencie prezentovala úspešné inovatívne príklady a prístupy zo Slovenska a iných krajín EÚ.

Zdroj:

Portál predsedníctva SR v Rade Európy

Spracovala: MI

 

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač