Stanovisko Predsedníctva SAV k vážnej environmentálnej hrozbe

02. 01. 2017

logo SAVPredsedníctvo SAV ako jeden z pozvaných účastníkov konferencie, ktorú zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s OZ Ochráňme Žitný ostrov dňa 5. 12. 2016, vydáva nasledovné stanovisko.

Predsedníctvo SAV vníma dlhodobú kontamináciu podzemných vôd v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa ako vysoko aktuálny celospoločenský problém so všetkými dôsledkami. Vyjadrujeme okamžitú vôľu spolupracovať so všetkými zainteresovanými subjektmi verejného a spoločenského života, Ministerstvom životného prostredia SR, Bratislavským samosprávnym krajom, mestskou časťou Vrakuňa aj ďalšími odborníkmi i laikmi, ktorých sa tento problém dotýka a ktorí môžu prispieť k jeho efektívnemu riešeniu.  Podporujeme zabezpečenie urýchlenej a neodkladnej sanácie bývalej skládky nebezpečného chemického odpadu CHZJD Bratislava, aby nedošlo k nezvratným škodám na neobnoviteľných prírodných zdrojoch a hodnotách.

Moderný výskum SAV je orientovaný na aktuálne globálne výzvy, akými sú  klimatické zmeny, obnova a udržanie kvality vôd, pôdy a ovzdušia, zvládanie environmentálnych rizík, biotechnológie, ochrana biodiverzity a zdravia obyvateľstva. SAV venuje osobitnú pozornosť otázkam komplexných procesov riešenia environmentálnych záťaží ako významných spoločenských problémov súčasnosti. Dôkazom toho je aj nová stratégia SAV „Otvorená akadémia“, ktorá je pripravená na spustenie začiatkom roka 2017.

SAV je pripravená na základe zverejnených odborných podkladov svojim vedeckým a expertíznym potenciálom hlavne v oblastiach geotechniky, mikrobiológie a chémie prispieť k zabráneniu vzniku možnej ekologickej katastrofy v priestore rezervoára podzemnej vody svetového významu.

Tlačová správa SAV

27. decembra 2016

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač