Výhľadová štúdia – OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016

02. 01. 2017

OECD štúdia, obálkaOrganizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj rozvoj (The Organisation for Economic Development, OECD) pri  Európskej komisii 8. 12.  2016 uverejnila výhľadovú štúdiu v oblasti vedy, technológií a inovácii (OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016). Štúdia má zhrnutia aj v 25 jazykoch.

Svet zajtrajška bude iný svet. Sily vyplývajúce z hlbokých sociálno‑ekonomických, environmentálnych, technologických a politických trendov, tzv. megatrendov, ovplyvňujú vývoj v hospodárstvach a spoločenstvách, formujú našu budúcnosť, a to často neočakávaným spôsobom. Tieto viacrozmerné, vzájomne sa posilňujúce a občas protichodné megatrendy zapôsobia na smerovanie a rýchlosť technologických zmien a vedeckých objavov a budú mať vplyv na činnosti a politiky v oblasti vedy, technológií a inovácií v budúcnosti.

Očakáva sa, že starnúce spoločenstvá, zmena klímy, problémy v oblasti zdravia a čoraz väčšia miera digitalizácie okrem iných faktorov budú formovať budúce programy výskumu a vývoja a rozsah a mieru budúceho dopytu po inováciách. Pravdepodobne vzniknú nové trhy, v dôsledku čoho sa vytvorí potreba nových zručností a nové príležitosti pre rast a pracovné miesta. Svoju cestu si razia nové prístupy k udržateľnému hospodárskemu rastru, napr. prostredníctvom obehového hospodárstva.

Rýchle tempo hospodárskeho rozvoja v rozvíjajúcich sa ekonomikách v spojení s cezhraničnými činnosťami nadnárodných spoločností a ďalšia fragmentácia globálnych hodnotových reťazcov, tiež podporia otvorenejšie rozdelenie činností v oblasti vedy, technológií a inovácií po celej planéte. Globálna súťaž o talenty a zdroje sa s najväčšou pravdepodobnosťou vystupňuje, rovnako ako vznik a rozširovanie nových poznatkov. Existujúce centrá excelentnosti môžu využívať túto súťaž a viac sa sústrediť na najlepšie talenty a zdroje na úkor menej konkurencieschopných miest.

Činnosti v oblasti vedy, technológií a inovácií by však mohli čeliť silným obmedzeniam týkajúcim sa zdrojov. Pravdepodobne nedostatočný rast v rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako aj priority a programy politiky hospodárskej súťaže, môže obmedziť dostupné finančné zdroje. Tým by sa ohrozila úloha vedy, technológií a inovácie pri riešení budúcich problémov. Podobne starnúce obyvateľstvo s meniacimi sa modelmi migrácie budú mať neisté následky na dostupnosť zručnosti v oblasti vedy, technológií a inovácií.

Megatrendy vyvolávajú naliehavé otázky, ktoré si vyžadujú politické reakcie, schopnosti vlád zasiahnuť však pravdepodobne narazia na vážne obmedzenia vrátane vysokého verejného dlhu, čoraz väčšie hrozby pre medzinárodnú bezpečnosť, možný rozklad sociálnej súdržnosti a vzostup vplyvných neštátnych subjektov, ktoré spochybňujú ich právomoci a schopnosť konať.

Viac na stránke, kde je celé zhrnutie v slovenskom jazyku:

Celý dokument si môžete prečítať tu:

Press release - Lower public R&D spending and protectionist risks may pose a threat to innovation, says OECD

Zdroj:

OECD

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
inovácie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač