O zmenách v stimuloch

10. 11. 2017

Rozhovor s Viliamom Páleníkom, vedeckým pracovníkom Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied o inovele zákona o investičnej pomoci, ktorú nedávno schválila vláda.

logo Televíznej stanice TA 3(09. 11. 2017; Televízna stanica TA 3; Ekonomika; 12.30; por. 3/4; ‑ /Daniel Horňák)

Daniel Horňák, moderátor: O téme nastavenia štátnej podpory pre investorov sa budeme v nasledujúcich minútach rozprávať podrobnejšie s Viliamom Páleníkom, vedeckým pracovníkom Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý by mal byť na telefónnej linke. Dobrý deň. Počujeme sa?"

Viliam Páleník, vedecký pracovník, Ekonomický ústav SAV, (telefonát): „Dobrý deň prajem."

Daniel Horňák: „Pán Páleník, ako vnímate novelu zákona o investičnej pomoci, ktorú schválila vláda? Má zámer presmerovať podporu investícií z tej klasickej priemyselnej výroby do oblasti s vyššou pridanou hodnotou, ako je výskum, vývoj. Je toto niečo, čo Slovensko aktuálne potrebuje?"

Viliam Páleník: „Predovšetkým chcem podčiarknuť, že táto legislatíva, zákon o regionálnej investičnej pomoci, nadväzuje na európsku legislatívu, ktorá sa snaží zastaviť preteky v investičných stimuloch, kedy jednotlivé krajiny sa predbiehajú v tom, kto dá viac, a už to naozaj niekedy ide do absurdností. Táto európska legislatíva obmedzila tú celkovú výšku pomoci, zaviedla určité pravidlá a naša legislatíva na to musí reagovať, a v tomto prípade aj reaguje. To je dobre. Na druhej strane podľa tohto návrhu zákona vznikajú tri druhy, to je samotná priemyselná výroba, v technologických centrách a centrá podnikových služieb, čo je pre vyspelý priemysel dobrá forma. Na druhej strane treba povedať, že vyspelý priemysel na Slovensku je hlavne na západnom Slovensku, tam doteraz išla tá investičná pomoc, a osobne som skeptický, či do zostávajúcich regiónov pôjdu technologické centrá s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi, že pre potreby priemyslu vyspelého západného Slovenska je podľa mňa ten zákon postavený celkom dobre, ale pre znevýhodnené okresy, pre zaostávajúce regióny by bolo plne na mieste, aby kritérium pre pomoc bolo aj vytvorenie pracovných miest v priemyselnej výrobe pre dlhodobo nezamestnaných. A takýto akcent na dlhodobo nezamestnaných, čo je hlavný problém nášho trhu práce, tento akcent, som si všimol, tam prakticky chýba."

Daniel Horňák: „K tomu sa ešte vrátime . Čo sa týka ale toho spôsobu, ministerstvo hospodárstva chce docieliť to presmerovanie investícií do tých vyspelejších odvetví na základe kritéria zamestnávania vysokoškolsky vzdelaných ľudí, alebo podmienky, aby boli vyplácané vyššie mzdy. Môžu byť takto nastavené podmienky účinné, že to skutočne bude mať tento efekt v praxi?"

Viliam Páleník: „Pre technologické centrá a tie centrá podnikových služieb by to aj mohlo mať efekt. Pre samotnú priemyselnú výrobu podľa môjho názoru nie."

Daniel Horňák: „Čo sa týka toho aspektu, ktorý ste spomenuli, ministerstvo hospodárstva má takisto zámer viac podporiť aj investície do tých menej rozvinutých regiónov v týchto oblastiach, napríklad poskytne štedrejšie stimuly ako v tých vyspelých okresoch, napríklad v tých vyspelých okresoch to budú len daňové úľavy namiesto priamych dotácií. Môže opäť takáto forma podpory fungovať v praxi a spôsobiť, že reálne tí investori budú viac chodiť do tých menej rozvinutých regiónov?"

Viliam Páleník: „Tak, do tých menej rozvinutých regiónov, tých najznevýhodnenejších, čiže tých okresov, ktorým sa vláda venuje, aj chce venovať, tak tam podľa mňa priamo tie technologické centrá nepôjdu. Na druhej strane ten zámer je pomerne hmlistý, lebo v tomto návrhu zákona v paragrafe 29 sa hovorí, že nariadenie vlády určí investičná pomoc a podľa miery nezamestnanosti v okresoch, v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky, čiže či to zvýhodnenie tých znevýhodnených regiónov, tá pozitívna diskriminácia bude dostatočná, alebo nie, to ukáže až do nariadenie vlády. Je to zatiaľ len zámer, že to tak bude, ale či tá intenzita pomoci bude dostatočná, to vôbec nie je vidieť. Ale na druhej strane veľmi znevýhodnené regióny potrebujú hlavne zamestnať dlhodobo nezamestnaných, a na túto tému ten zákon vôbec nie je zameraný."

Daniel Horňák: „Ako hodnotíte túto novelu celkovo, to znamená, v širšom kontexte toho, čo potrebuje slovenská ekonomika a pracovný trh v súčasnosti?"

Viliam Páleník: „Tak, ja si myslím, že slovenská ekonomika má dve základné výzvy, a to je sociálna inklúzia dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených, tak na túto tému ten zákon nepomôže, alebo prakticky vôbec, a druhá veľká téma je starnutie populácie, to je prispôsobenie produkcie starnutiu populácie, to znamená, napríklad posilnenie zdravotníctva a dlhodobej starostlivosti, s táto pomoc je zameraná na priemysel, a ja by som viac uvítal, keby boli investičné stimuly na budovanie, ja neviem, domov pre seniorov, alebo nejakých flexibilných spôsobov mobilnej zdravotnej starostlivosti, mobilných ambulancií, alebo iných inovácií v tejto oblasti, ktoré pomôžu starnúcej populácii. Tieto aspekty na starnúcu populáciu a na dlhodobo nezamestnaných tu chýbajú. Je to príliš zamerané na priemysel, a vieme, že priemysel je u nás veľmi silný, ale my potrebujeme posilniť iné odvetvia hospodárstva, služby, zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť, ktoré v súvislosti so starnutím budú mimoriadne aktuálne."

Daniel Horňák: „Na záver váš názor, do akej miery je potrebné takto podporovať, stimulovať investície na Slovensku, narážam najmä na tie názory, podľa ktorých by bolo lepšie nedeformovať samotnú ekonomiku, trhové prostredie a tie prostriedky využiť na celoplošné opatrenia."

Viliam Páleník: „Tak určite netreba defomovať ekonomiku, v tomto napríklad je veľmi dobré, keď prídu, aj prichádzajú na západné Slovensko aj investori, ktorí nevyužívajú štátnu pomoc, jednoducho normálne fungujú, a tak to má byť, ako napríklad Amazon prišiel do Seredi bez štátnej pomoci, a takto má byť v tých vyspelých častiach Slovenska, ale na druhej strane si myslím, že tie najzaostalejšie regióny, tak tam je to znevýhodnenie tak výrazné, že je na mieste štátny zásah, a je na mieste tú štátnu pomoc smerovať do týchto najťažších regiónov, to nie je deformácia trhu, tam ten trh niekedy ani nefunguje, jednoducho to je vytvorenie trhu, iniciovanie chodu tých regiónov, a je škoda, že tento zákon o regionálnej investičnej pomoci nevytvára špecifické nástroje, ktoré by pomohli skutočne týmto problémovým regiónom."

Daniel Horňák: „Pán Páleník, v tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za váš komentár k aktuálnej zmene legislatívy, ktorá sa týka podpory stimulov pre investorov na Slovensku, a prajem vám príjemný zvyšok dňa."

Viliam Páleník: „Ďakujem. Príjemný deň prajem a dopočutia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač