Bratislava získava svoju virtuálnu pamäť

16. 02. 2017

Pamäť mesta Bratislavy (PamMap) je projekt, ktorého cieľom je sprístupniť dejiny mesta laikom aj odborníkom v modernej – elektronickej – podobe. Cieľ chce dosiahnuť vytvorením komplexného pamäťového portálu.

Budova ministerstva (PamMap)

Zámerom portálu (www.PamMap.sk), ktorý už funguje v testovacej prevádzke, je združovať odborné texty s digitalizátmi rôznorodých historických prameňov k dejinám mesta – počnúc najstaršími hmotnými nálezmi cez staré písomnosti, novšie obrazové materiály typu pohľadníc a fotografií až po najnovšie audio a videospomienky pamätníkov na nedávne desaťročia.

Portál je určený širokej verejnosti, ale vďaka uvádzaniu zdrojov so signatúrami (archívy, múzeá, galérie...) a zaangažovaniu historikov, pamiatkárov a ďalších odborníkov má ambíciu byť zároveň špecializovaným portálom s vedeckým využitím.

Portál vznikol takpovediac ako vedľajší produkt pri príprave 5-zväzkových dejín Bratislavy. „Pri príprave štvrtého a piateho zväzku sa nám nahromadilo veľa materiálu, ktorý sa do knihy nezmestí. Uvažovali sme preto, že vytvoríme špeciálne DVD nosiče. Od nich bol už len krôčik k myšlienke pamäťového portálu, ktorý na rozdiel od ,ukončenéhoDVD je otvorený,“ približuje autor projektu doc. Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied historických FiF UK.

Portál bezplatnesprístupňuje laickej aj odbornej verejnosti digitalizáty historických prameňov k dejinám mesta v nízkom rozlíšení (obvykle do 100 dpi). Záujemci o profesionálne výstupy (obvykle 600 dpi) môžu kontaktovať vlastníkov/správcov prameňov (napr. múzeá, archívy ale aj súkromných vlastníkov), ktorí im ich môžu sprístupniť podľa ich vlastných pravidiel.

Univerzita Komenského (PamMap)

Na projekte okrem Univerzity Komenského spolupracujú už v pilotnej fáze Archív Pamiatkového úradu SR, Archív mesta Bratislavy a súkromní zberatelia. Spolupracovníci a dobrovoľníci doposiaľ zdigitalizovali viac ako 100 000 pamäťových jednotiek, ktoré sa budú postupne – aj v závislosti od finančných zdrojov – pridávať na portál.

„Unikátnosť portálu spočíva v dvoch elementoch. Prvým je jeho komplexnosť. Na rozdiel od tzv. rezortných portálov je totiž PamMap univerzálnym portálom pre akékoľvek formy digitalizovaného historického kultúrneho dedičstva – od pästného klinu cez obrazové pramene až po audiospomienky a videá. Druhou podstatnou inováciou je spojenie troch foriem výstupov do jedného – portál zjednocuje databázu, encyklopédiu a historický atlas mesta,“ uvádza doc. Šedivý. Práve v poslednom bode (tzv. georeferencovaná historická topografia mesta) má portál osobitý význam, keďže Slovensko na rozdiel od všetkých okolitých krajín nemá ani jeden historický atlas mesta. PamMap.sk ho sčasti zastupuje – užívateľ si môže cez súčasnú Google mapu preložiť historickú mapu z vybraného obdobia a vyhľadávať GIS-lokalizované digitalizáty pamäťových jednotiek.

Do projektu sa môžu zapojiť nielen inštitúcie, ale aj súkromní zberatelia disponujúci často unikátnymi a doteraz nepublikovanými pamäťovými prameňmi.

Informácie a fotky nám poskytla PhDr. Andrea Földváryová, vedúca Odd.vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy , Iné

Tlač