Bratislavská vedecká cukráreň: Srdce netrápi len láska

02. 02. 2017

banner k februárovej cukrárni 2017

Pozývame študentov stredných škôl na vedeckú debatu dňa 14. 2. 2017 o 9.00 hod. v CVTI SR na tému Srdce netrápi len láska. Hosťom februárovej vedeckej cukrárne, bude  RNDr. Miroslav Barančík, DrSc, riaditeľ Ústavu pre výskum srdca (ÚVS) SAVv Bratislave. V konferenčnej sále CVTI SR  v Bratislave na Patrónke si budete môcť vypočuť jeho prednášku o chorobách, ktoré trápia srdce.

 RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.RNDr. Miroslav Barančík, DrSc., vyštudoval biochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V roku 1987 bol prijatý na študijný pobyt v Ústave experimentálnej chirurgie SAV (teraz Ústav pre výskum srdca SAV – ÚVS SAV), kde v roku 1995 obhájil dizertačnú prácu. Titul DrSc. vo vednom odbore Biochémia získal v roku 2010 a v septembri toho istého roku bol vymenovaný za riaditeľa ÚVS SAV. Absolvoval viacero zahraničných pracovných pobytov na Experimental Cardiology, Max-Planck-Institute, Nemecko. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriava na problematiku súvisiacu s vnútrobunkovou signalizáciou a jej úlohou v regulácii a modulácii odpovede živočíšnych buniek na rozdielne formy stresu.

Ochorenia srdca a ciev sú najčastejšou príčinou smrti v Európe a sú tiež hlavnou príčinou invalidity a zníženej kvality života. Preto je nevyhnutné zaoberať sa systematicky problematikou patogenézy kardiovaskulárnych ochorení, ich prevencie a liečby, a to aj na modeloch imitujúcich patologické stavy vyskytujúce sa v humánnej medicíne. Zámerom skúmania mechanizmov patogenézy a adaptácie srdca na stresové stavy je odhalenie nových štruktúr a biomarkerov pre cielenú prevenciu a ochranu srdca pred jeho funkčným zlyhaním.

Bratislavská vedecká cukráreň je  pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky na pôde CVTI SR. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Prednáška sa uskutoční v konferenčnej miestnosti CVTI SR na 2. poschodí.

Zdroje:

NCP VaT

Rozhovor s autorom a reportáž podujatia budú uverejnené na portáli Veda na dosah

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač