Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

06. 02. 2017

Ak vás zaujíma štúdium biológie, chémie, geografie, matematiky, fyziky alebo informatiky, Prírodovedecká fakulta v Košiciach (PF UPJŠ v Košiciach) otvára svoje dvere všetkým záujemcom o štúdium, študijným poradcom, ale aj rodičom a širokej verejnosti. Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, sa uskutoční vo štvrtok 9. februára 2017.

DOD UPJŠ

Program Dňa otvorených dverí  začína o 8.30 hod. prednáškami úspešných absolventov PF UPJŠ v Košiciach, paralelne v dvoch areáloch. Záujemcom o štúdium odborov: Biológia, Ekológia, Chémia, Geografia sa v Aule prof. M. Prasličku na Moyzesovej 11 bude venovať – Doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD. (PF UPJŠ v Košiciach), ktorý predstaví pravek vo vysokom rozlíšení, Mgr. Ján Molnár (Národná diaľničná spoločnosť a. s., elektronický výber mýta) upozorní na možnosti využitia geografických informačných systémov v sektore dopravy a RNDr. Peter Chovan (Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, expert), poukáže na dôležitosť chémie v kriminalistickej praxi.

Záujemcom o štúdium v odboroch: Matematika, Fyzika a Informatika sú pripravené prednášky v Aule prof. J. Daniel-Szabóa, Park Angelinum 9, kde Mgr. Darina Brožovská (Zurich Insurance) predstaví krásny život aktuára, prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. (PF UPJŠ v Košiciach, RVmagnetics, a.s.) vysvetlí, že na veľkostí záleží a Mgr. Radovan Staš (IBM Slovensko) predstaví stručný úvod do života IT-čkára.
Po úvodných prednáška úspešných absolventov je pre návštevníkov pripravený bohatý program na jednotlivých ústavoch. Prehliadky laboratórií a posluchární, atraktívne prednášky, prezentácie výsledkov výskumu, medzinárodnej spolupráce, možností štúdia a uplatnenia v praxi, starostlivosti o študentov, neformálne diskusie so staršími študentmi.

Od 9.00 hod. do 14.00 hod. študijné oddelenie PF UPJŠ v Košiciach v informačných stánkoch poskytne informácie o štúdiu na fakulte, študenti študentom povedia ako fajn je byť študentom práve PF UPJŠ v Košiciach a rovnako sú pre všetkých pripravené aj rôzne matematické, fyzikálne a informatické experimenty.

V čase od 10.15 hod. do 13.15 hod. sa uskutoční stretnutie výchovných poradcov, venované problematike prírodovedného vzdelávania, voľbe vysokej školy a ponuke študijných programov s následnou prehliadkou laboratórií.

Program Dňa otvorených dverí pokračuje aj v poobedňajších hodinách (14.00 hod.  až 16.00 hod.) prehliadkou SteelParku a Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

PF UPJŠ v Košiciach nezabúda ani na rodičov študentov a v čase od 15.30 hod. v budove Minerva, Mojzesova 9, môžu diskutovať s dekanom fakulty doc. RNDr. Gabrielom Semanišinom, PhD., a zástupcami jednotlivých študijných odborov o štúdiu na jednej z najlepších slovenských univerzít.

Súčasťou programu je aj možnosť prezrieť si priestory a vybavenie novootvoreného Univerzitného vedeckého parku Technicom, Jesenná 5. Univerzitný vedecký park hneď od začiatku svojho pôsobenia disponuje najmodernejším prístrojovým a laboratórnym vybavením v hodnote viac ako 2,2 mil. €. Toto prístrojové vybavenie má za cieľ prispieť k vytvoreniu prostredia podporujúceho inovácie a vzájomnú interakciu výskumných tímov a podnikateľských subjektov.Bližšie informácie a program DOD na PF UPJŠ v Košiciach: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/14800/.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.

prodekan pre vonkajšie vzťahy

Informácie nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach.

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Dni otvorených dní na UNIZE v Žiline

Tlač