Elektronické informačné zdroje pre oblasť pôdohospodárskych vied dostupné v CVTI SR

27. 01. 2017

poľnohospodárstvoPôdohospodárske vedy sú štvrtou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Pôdohospodárske vedy tvoria osobitnú gnozeologickú kategóriu systematického poznávania vecí a javov štandardizovanými postupmi pozorovania, merania, analýzy a interpretácie. Oblasť pôdohospodárskych vied patrí medzi tie vedné disciplíny, pred ktorými leží aj v kontexte členstva Slovenskej republiky v Európskej únii jedna z najväčších výziev – premeniť európske poľnohospodárstvo na efektívny a konkurencieschopný sektor. Jedná sa o oblasť vedy s kľúčovou dôležitosťou  aj pre zdravie ľudí a kvalitu života.

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti pôdohospodárskych vied patria nasledovné podskupiny:

  • Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo
  • Živočíšna produkcia
  • Veterinárske vedy
  • Biotechnológie v poľnohospodárstve
  • Ostatné odbory  pôdohospodárskych vied

Poslaním CVTI SR je podporovať výskum, vývoj a vzdelávanie na Slovensku a jednou z podporných aktivít  je aj sprostredkovanie prístupu do elektronických informačných zdrojov (EIZ). V ponuke EIZ CVTI SR sú dostupné články a mnohé publikácie zo všetkých šiestich skupín odborov vedy a techniky.

Medzi databázami zaoberajúcimi sa problematikou pôdohospodárskych vied je možné nájsť:

BioOne Complete –  kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 titulov knižných sérií vydavateľstva BioOne.

EBSCOhost –  rozhranie vydavateľstva EBSCO, ktoré sprístupňuje informácie z rôznych oblastí ľudského poznania. Jeho súčasťou je aj GreenFile –  abstraktová databáza zaoberajúca sa oblasťou životného prostredia.

Ebrary – databáza zabezpečujúca prístup do plných textov viac ako 13 800 titulov kníh z oblasti vied o živej prírode, strojárstva, techniky, transferu technológií a duševného vlastníctva.

Encyclopaedia Britannica Academic Edition – encyklopédia obsahujúca články a iné informácie zo širokej škály odborov.

GEN – Genetic engineering and biotechnology news – časopis zameraný na oblasť biotechnológie, aktuálnych klinických štúdií, bioprocesov, molekulárnej diagnostiky, genomiky a proteomiky.

ProQuest Central – databáza z oblasti humanitných, spoločenských vied, obchodu, medicíny, aplikovaných prírodných vied, výpočtovej a telekomunikačnej techniky.

ScienceDirect – databáza sprístupňujúca časopisy a knihy vydavateľstva Elsevier z najrôznejších vedných oblastí.

SpringerLink – databáza sprístupňujúca časopisy a série publikácií vydavateľstva Springer.

Wiley Online Library – databáza, ktorá sprístupňuje časopisy a knihy vydavateľstva Wiley-Blackwell z najrôznejšich vedných oblastí.

Web of Science – portál spoločnosti Thomson Reuters, ktorý sprístupňuje nasledujúce databázy:

Web of Science Core Collection (WoS) –  systém siedmych citačných indexov pre oblasť prírodných, technických, spoločenských, humanitných vied a umenia,

Biosis Citation Index (BCI) –  citačná databáza z oblasti vied o živote,

Current Contents Connect (CCC)  - multidisciplinárna abstraktová databáza z vyše 8000 svetových vedeckých recenzovaných časopisov a viac ako 2000 kníh,

Journal Citation Reports (JCR) –  scientometrická databáza obsahujúca štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov,

Essential Science Indicators (ESI) –  scientometrický zdroj pre kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume.

Scopus – bibliografická, citačná multidisciplinárna databáza.

Kompletný zoznam EIZ zaoberajúcich sa problematikou z oblasti pôdohospodárskych vied je k dispozícii v pdf formáte (Elektronické informačné zdroje pre oblasť pôdohospodárskych vied dostupné v CVTI SR  (pdf)) alebo na http://ezproxy.cvtisr.sk/ záložka „Pôdohospodárske vedy“.

Svojim registrovaným používateľom poskytuje CVTI SR prístup k licencovaným e-zdrojom (v režime 24/7) prostredníctvom svojej webovej stránky www.cvtisr.sk, záložka  e-zdroje alebo prostredníctvom odkazu http://ezproxy.cvtisr.sk/ po zadaní svojho používateľského mena a hesla.

Registrovaným používateľom CVTI SR sa môže stať každá fyzická osoba s platným občianskym preukazom po vyplnení a podpísaní prihlášky a zaplatení ročného registračného poplatku (3.- €).

Registráciu do EIZ je možné uskutočniť aj vzdialene, záujemca vyplní a e-mailom alebo poštou doručí Prihlášku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR a  zaplatí stanovený registračný poplatok. Po splnení uvedeného budú záujemcovi zaslané prístupové práva na využívanie e-zdrojov CVTI SR.

V prípade záujmu alebo otázok je k dispozícii kontakt eiz@cvtisr.sk.

Elektronické informačné zdroje pre oblasť pôdohospodárskych vied dostupné v CVTI SR  (pdf)

Literatúra:

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Stranky/Podohospodarskevedy.aspx

http://ezproxy.cvtisr.sk/

http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/o-kniznici/kniznicny-a-vypozicny-poriadok.html?page_id=524

Fotozdroj: Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - SAPV

Uverejnila: M.Izakovičová

Kľúčové slová:
CVTI SR

Odbory vedy a techniky:
Iné

Elektronické informačné zdroje pre oblasť prírodných vied dostupné v CVTI SR
Elektronické informačné zdroje dostupné v CVTI SR
Elektronické informačné zdroje pre oblasť technických vied dostupné v CVTI SR II.
Prístup do vedeckých databáz už obnovili
Kauza zablokovaných vedeckých databáz
Ministerstvo školstva zaplatí za databázy
Elektronické informačné zdroje pre oblasť lekárskych vied dostupné v CVTI SR

Tlač