EÚ skúma uplatňovanie environmentálnych právnych predpisov

07. 02. 2017

Ak sa spoločne dohodnuté pravidlá  v rámci EÚ nevykonávajú riadne, Európska komisia môže podniknúť právne kroky. V snahe vyhnúť sa tejto situácii bude EK spolupracovať s členskými štátmi formou preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov, aby im umožnila lepšie uplatňovať environmentálne politiky a pravidlá.

Na zlepšenie uplatňovania pravidiel EÚ v oblastiach odpadového hospodárstva, prírody a biodiverzity, kvality ovzdušia, kvality vody a vodného hospodárstva Európska komisia prijala „Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov“ ako nový nástroj na zlepšenie uplatňovania európskej environmentálnej politiky a spoločne dohodnutých pravidiel. Ide o začiatok nového procesu, v ktorom Komisia bude spolu s členskými štátmi riešiť príčiny medzier vo vykonávaní predpisov a hľadať riešenia problémov skôr, ako sa stanú urgentnými.

ilustračné fotoVykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ v plnom rozsahu môže ekonomike EÚ každoročne ušetriť 50 miliárd eur na zdravotných nákladoch a priamych nákladoch na životné prostredie. Podľa prieskumu Eurobarometra považujú 3 zo 4 občanov európske právne predpisy za nevyhnutný predpoklad ochrany životného prostredia vo svojej krajine a 4 z 5 súhlasia s tým, že európske inštitúcie by mali mať možnosť skontrolovať, či sú zákony uplatňované správne.

Balík opatrení zahŕňa: 28 správ o jednotlivých krajinách, v ktorých sú zmapované tak silné a slabé stránky, ako aj príležitosti na zlepšenie, oznámenie, v ktorom sú zhrnuté politické závery správ o jednotlivých krajinách a preskúmané spoločné trendy v oblastiach ako kvalita ovzdušia, odpadové a obehové hospodárstvo, kvalita vody a ochrana prírody a biodiverzity, ako aj odporúčania možných zlepšení pre každý členský štát.
Z preskúmania vyplynulo, že v oblasti odpadového hospodárstva zostáva predchádzanie vzniku odpadu naďalej veľkou výzvou pre všetky členské štáty, pričom šiestim z nich sa nepodarilo obmedziť skládkovanie biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu. Vykonávanie politiky EÚ v oblasti odpadového hospodárstva v plnom rozsahu by do roku 2020 mohlo priniesť 400 000 pracovných miest.
Napriek mnohým lokálnym úspechom v oblasti prírody a biodiverzity treba urýchliť vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody tak, ako to potvrdila kontrola vhodnosti smerníc EÚ o vtáctve a biotopoch. Inak bude úbytok biodiverzity v EÚ stále pokračovať, čím sa v budúcnosti ohrozí kapacita ekosystémov slúžiť ľudským potrebám.

V 23 z 28 členských štátov sú neustále prekračované normy kvality ovzdušia – celkovo vo viac ako 130 mestách Európy. Najväčším zdrojom problémov s kvalitou ovzdušia je doprava. Treba pridať aj v činnostiach na zníženie environmentálneho hluku – druhej najvážnejšej environmentálnej príčiny zhoršenia zdravia.
V oblasti kvality vody a vodného hospodárstva sa väčšine členských štátov nedarí dosiahnuť úplný súlad v otázke zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd, pričom 13 z nich čelí právnym krokom zo strany EÚ. Takmer vo všetkých členských štátoch sú naďalej vážnym problémom koncentrácie dusičnanov a úrovne eutrofizácie.

Hlavné výzvy pre Slovensko

Tri hlavné výzvy súvisiace s vykonávaním environmentálnej politiky a práva EÚ na Slovensku sa týkajú:

graf: Miera recyklácie komunálneho odpadu na roky 2007 - 2014

- zlepšenia odpadového hospodárstva, najmä zvýšenia recyklácie, zavádzania separovaného zberu odpadu a zníženia skládkovania,

- zlepšenia kvality ovzdušia v kritických regiónoch krajiny, najmä v mestských oblastiach ako Bratislava a Košice, postupného ukončenia škodlivých subvencií na hnedé uhlie,

- zlepšenia vodného hospodárstva, najmä z hľadiska projektov infraštruktúry, ale aj v prístupoch k poľnohospodárskemu využitiu a udržiavaniu krajiny (drenážne systémy a znečisťovanie dusičnanmi, ako aj obhospodarovanie lesov) a modernejšími metódami čistenia komunálnych odpadových vôd.

Správa o krajine – Slovensko

Zdroj graf: Správa o krajine – Slovensko (str. 8)

 

Ďalšie informácie a zdroje

Oznámenie a príloha: „Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ: Spoločné výzvy a ako spojiť úsilie na dosiahnutie lepších výsledkov“.

Informačné prehľady: 28 správ o jednotlivých krajinách

Webové stránky preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov

Fotozdroj: Video na stránke Environmental Implementation Review

Zdroj graf: Správa o krajine – Slovensko (str. 8)

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač