Európska energetická transformácia je v plnom prúde

03. 02. 2017

Európa je na najlepšej ceste k dosiahnutiu cieľov, ktoré si vytýčila na rok 2020, a to jak z hľadiska emisií skleníkových plynov či energetickej účinnosti, tak pokiaľ ide o obnoviteľnú energiu. Európska komisia chce tento proces ďalej podporiť, a preto oznamuje nové turné venované energetickej únii.

State of the Energy Union - annual progress reportEurópska komisia v súlade so svojím záväzkom informovať  každoročne o stave energetickej únie uverejňuje svoju druhú správu o jej stave. Zaoberá sa v nej pokrokom, ktorý sa dosiahol od uverejnenia prvej správy o stave energetickej únie v novembri 2015.
Od uverejnenia prvej správy o stave energetickej únie došlo k ďalšiemu rozvoju a posilneniu viacerých trendov v trámci prechodu EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo. Komisia využije toto nové turné venované problematike energetickej únie, ktoré sa uskutoční v roku 2017, na ďalšiu hĺbkovú analýzu politík členských štátov.

Rok 2016 bol pre energetickú úniu rokom, v ktorom sa vízia rámcovej stratégie pre energetickú úniu vo väčšej miere premietla do konkrétnych legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, a to predovšetkým prostredníctvom balíka Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý bol predstavený 30. novembra 2016.

EÚ ako celok aj naďalej dosahuje značný pokrok pri napĺňaní cieľov energetickej únie, najmä cieľov v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2020.Cieľ pre rok 2020 týkajúci sa konečnej spotreby energie už dokonca splnila. To isté platí aj pre emisie skleníkových plynov: V roku 2015 boli emisie skleníkových plynov o 22 % nižšie než v roku 1990. EÚ je na ceste k dosiahnutiu svojich cieľov aj v sektore energie z obnoviteľných zdrojov, kde podľa údajov za rok 2014 dosiahol podiel takejto energie 16 % hrubej celkovej spotreby energie v EÚ. Ďalším dôležitým trendom je, že EÚ úspešne pokračuje v odstraňovaní závislosti svojho hospodárskeho rastu od emisií skleníkových plynov. V období rokov od 1990 do 2015 vzrástol súhrnný hrubý domáci produkt (HDP) EÚ o 50 %, pričom celkové emisie skleníkových plynov klesli o 22 %.

Naviac, vďaka tomu, že EÚ bezodkladne ratifikovala Parížsku dohodu z decembra 2015, mohla táto univerzálna a právne záväzná klimatická dohoda 4. novembra 2016 vstúpiť do platnosti.

V rýchlo sa meniacom geopolitickom prostredí je úspešná energetická únia nevyhnutná na ochranu dlhodobých hospodárskych záujmov a blahobytu Európy a Európanov. Preto sa v posledných mesiacoch práca na energetickej únii sústreďovala na diplomatické rokovania v oblasti energetiky, ktoré mali za cieľ posilniť bezpečnosť dodávok energie, rozšíriť vývoz nízkouhlíkových technologických riešení EÚ a podporiť priemyselnú konkurencieschopnosť Európy.

V roku 2016 Komisia predstavila aj Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, s jednoznačným cieľom: dosiahnuť, aby emisie skleníkových plynov z dopravy boli do roku 2050 aspoň o 60 % nižšie než v roku 1990, a nekompromisne smerovať k ich úplnému odstráneniu, a pritom súčasne zabezpečiť potreby mobility osôb a tovaru a  globálnu prepojenosť.

Ďalšie informácie

Druhé oznámenie o stave energetickej únie a všetky sprievodné dokumenty, ktoré  boli prijaté 1. februára 2017, možno nájsť na webovej stránke Komisie:

Oznam MEMO/17/162 týkajúci sa správy o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti.

Oznam MEMO/17/163 týkajúci sa správy o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Ďalšie informácie o turné venovanom problematike energetickej únie, ktoré sa uskutoční v roku 2017, nájdete na webovej stránke podpredsedu Komisie zodpovedného za energetickú úniu Maroša Šefčoviča.

Zdroj:

Tlačová správa z 1. 2. 2017

Fotozdroj:

Energy Union and Climate

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
energia, energetika

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač