Európska komisia: Individuálne štipendiá

01. 02. 2017

ilustračný obrázokSte skúsený výskumný pracovník, ktorý sa chce za kariérou vybrať do zahraničia? Prostredníctvom individuálnych štipendií sa financuje činnosť výskumných pracovníkov, ktorí chcú prácou v zahraničí zlepšiť svoj kariérny rozvoj a vyhliadky.

Druhy individuálnych štipendií

Existujú dva druhy individuálnych štipendií:

1. Európske štipendiá

  • Sú k dispozícii v EÚ alebo v asociovaných krajinách.
  • Sú určené pre výskumných pracovníkov prichádzajúcich do Európy alebo pracujúcich v rámci Európy.
  • Môžu pomôcť opätovne naštartovať vedeckú kariéru po prestávke, akou je napríklad rodičovská dovolenka.
  • Môžu tiež pomôcť pri začleňovaní výskumných pracovníkov, ktorí sa vracajú do Európy.

2. Celosvetové štipendiá

Európske a celosvetové štipendiá môžu takisto zahŕňať vyslanie na obdobie 3 alebo 6 mesiacov do inej organizácie v Európe, ak by to pomohlo zvýšiť dosah štipendia.

Kto môže požiadať o financovanie?

Cieľom tejto akcie je podporiť najlepších a najsľubnejších výskumných pracovníkov z celého sveta. O financovanie sa môžu uchádzať iba skúsení výskumní pracovníci. To znamená, že do ukončenia lehoty výzvy na podávanie návrhov musíte mať doktorský titul alebo aspoň štvorročnú výskumnú prax na plný úväzok.

Čo sa môže financovať?

Financovať sa môžu všetky oblasti výskumu okrem tých, ktoré obsahuje zmluva o Euratome, ako sa uvádza v článku 4 a prílohe I. Cezhraničná mobilita je nevyhnutnosť. Výhodou je aj medzisektorová mobilita.

Na čo všetko sa dá financovanie využiť?

Z grantu sa poskytujú príspevky na pokrytie nákladov na živobytie, cestovné a výdavkov na rodinu. Grant sa udeľuje vašej hostiteľskej organizácii, zvyčajne univerzite, výskumnému centru alebo podniku v Európe. Financovania pokrýva aj náklady na výskum a režijné náklady hostiteľskej organizácie (hostiteľských organizácií). Európske štipendiá trvajú od jedného do dvoch rokov, celosvetové od dvoch do troch rokov.

Kto rozhoduje?

Individuálne štipendiá sa udeľujú na základe verejnej súťaže a transparentného, nezávislého hodnotenia, ktoré vychádza z vopred stanovených kritérií, ako sa uvádza v a jeho.

Ako požiadať o financovanie?

Predložte návrh vašej výskumnej činnosti a životopis. K návrhu uveďte vami vybranú organizáciu(-e), teda univerzitu, výskumné centrum alebo spoločnosť. Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Všetky prebiehajúce výzvy a súvisiace informácie, ako sú príručka pre žiadateľov a úplné kritériá oprávnenosti nájdete na portáli účastníkov.

Poradenstvo a informácie nájdete prostredníctvom národných kontaktných miest a helpdesku programu Horizont 2020.

Zdroj:

Innovation Marie Skłodowska-Curie actions

Fotozdroj: Pixabay.com

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač