Inovatívne siete odbornej prípravy v EÚ

01. 02. 2017

 Akcie Marie Skłodowska-Curie: ilustračný obrázokHľadáte možnosti vysokokvalitnej odbornej prípravy pre doktorandov na akademickej pôde aj mimo nej? Inovatívne siete odbornej prípravy spájajú univerzity, výskumné centrá a podniky v rôznych krajinách na celom svete, aby odborne pripravili novú generáciu výskumných pracovníkov. Financovanie  podporuje vedeckú excelentnosť a inováciu a zlepšuje kariérne vyhliadky výskumných pracovníkov prostredníctvom rozvoja ich zručností v oblastiachpodnikania, tvorivosti a inovácie.

Typy inovatívnych sietí odbornej prípravy
Návrhy projektov ITN môžu mať jednu z troch foriem:

Európske siete odbornej prípravy

Spoločná odborná príprava vo výskume realizovaná najmenej tromi partnermi z akademickej obce a z mimouniverzitného prostredia.Cieľom je, aby výskumní pracovníci získali skúsenosti z rôznych sektorov a rozvíjali prenosné zručnosti pri práci na spoločných výskumných projektoch. Organizácie siete by sa mali nachádzať minimálne v troch rôznych krajinách. Do siete sa môžu zapojiť ďalší účastníci z ktorejkoľvek organizácie kdekoľvek na svete.

Európske doktoráty v priemyselných odboroch

Spoločná odborná príprava doktorandov, ktorú poskytuje najmenej jeden akademický partner oprávnený udeľovať doktorandské tituly a aspoň jeden partner mimo akademického prostredia, najmä podniky. Všetci zúčastnení výskumní pracovníci sú zapísaní na doktorandský program a sú pod spoločným dohľadom orgánov dohľadu z akademického aj neakademického sektora, kde trávia aspoň 50 % svojho pracovného času. Cieľom programu je, aby v rámci akademického aj neakademického prostredia doktorandi rozvinuli zručnosti, ktoré zodpovedajú potrebám verejného a súkromného sektora. Organizácie siete by sa mali nachádzať minimálne v dvoch krajinách. Odbornú prípravu môže doplniť širšia škála partnerských organizácií z celého sveta.

Spoločné európske doktoráty

Sieť tvoria minimálne tri akademické organizácie s cieľom poskytovať spoločné, dvojité alebo viacnásobné tituly. Spoločný dohľad nad výskumom a spoločná štruktúra riadenia sú povinné. Cieľom programu je podporovať medzinárodnú, medzisektorovú a multi/interdisciplinárnu spoluprácu v odbornej príprave doktorandov v Európe. Organizácie siete by sa mali nachádzať v rôznych krajinách. Odporúča sa účasť ďalších organizácií z celého sveta vrátane neakademického sektora.

Kto môže požiadať o financovanie?

Táto akcia je zameraná predovšetkým na organizácie, ako sú univerzity, výskumné centrá alebo spoločnosti, ktoré navrhujú sieť odbornej prípravy vo výskume. Jednotlivci sa môžu uchádzať o špecifické miesta vytvorené v rámci týchto sietí. Tieto miesta sa zverejňujú na portáli Euraxess.

Čo sa môže financovať?

Financovať sa môžu všetky oblasti výskumu okrem tých, ktoré obsahuje zmluva o Euratome, ako sa uvádza v článku 4 a prílohe I.

Navrhovaná odborná príprava vo výskume alebo doktorandský program by mali zodpovedať multi/interdisciplinárnym potrebám, ktoré sú podrobne identifikované v oblastiach vedeckého a technologického výskumu. Výskumným pracovníkom by mali zabezpečiť skúsenosti z rôznych sektorov a ponúknuť im komplexný súbor prenosných zručností, ako sú podnikavosť a komunikácia. Návrhy by mali odrážať existujúcu alebo plánovanú výskumnú spoluprácu medzi partnermi so zapojením výskumných pracovníkov prostredníctvom individuálnych, personalizovaných výskumných projektov. Cezhraničná mobilita je nevyhnutnosť.

Na čo všetko sa dá financovanie využiť?

Granty sa vzťahujú na:

  • nábor a odbornú prípravu všetkých výskumných pracovníkov trvajúce do troch rokov. Výskumný pracovník je zamestnaný na základe pracovnej zmluvy a má nárok na mesačný príspevok na živobytie, sociálne zabezpečenie, mobilitu a rodinné prídavky.
  • náklady na výskum vrátane organizácie spoločných činností a konferencií.
  • riadenie a režijné náklady.

Projekt ITN na úrovni organizácie môže trvať maximálne štyri roky.

Kto rozhoduje?

Projekty ITN sa vyberajú prostredníctvom verejnej súťaže a transparentného, nezávislého hodnotenia, ktoré vychádza z vopred stanovených kritérií, ako sa uvádza v a jeho.

Ako požiadať o financovanie?

Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Všetky prebiehajúce výzvy a súvisiace informácie, ako sú príručka pre žiadateľov a úplné kritériá oprávnenosti nájdete na portáli účastníkov.

Poradenstvo a informácie nájdete prostredníctvom národných kontaktných miest a helpdesku programu Horizont 2020.

Zdroj:

Marie Curie Action

Fotozdroj:

TwitterMSAction

Kľúčové slová:
vzdelávanie, výskum, grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov (COFUND)
Európska komisia: Individuálne štipendiá

Tlač