Medzinárodný audit ústavov SAV

24. 02. 2017

Dva ústavy Slovenskej akadémie vied sú v porovnaní s podobnými európskymi vedeckými pracoviskami na špičkovej európskej úrovni. Vyplynulo to z auditu medzinárodnej komisie vedcov, ktorí posudzovali všetkých štyridsaťosem ústavov SAV.

logo Rozhlasová stanica Slovensko(23. 02. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 6/17; Kristína Juričková/Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Dva ústavy Slovenskej akadémie vied sú v porovnaní s podobnými európskymi vedeckými pracoviskami na špičkovej európskej úrovni. Vyplynulo to z auditu medzinárodnej komisie vedcov, ktorí posudzovali všetkých štyridsaťosem ústavov SAV."

Kristína Juričková, redaktorka: „Komisia rozdelila ústavy Slovenskej akadémie vied podľa kvality do štyroch kategórií. Ústavy polymérov a etnológie zaradila medzi európsku špičku. Nadpriemerne skončilo ďalších deväť ústavov. Tridsaťtri je podľa expertov prínosných pre ich vedný odbor, ale národnú úroveň nepresahujú. A zvyšných päť pracovísk SAV stagnuje. Predseda akadémie Pavol Šajgalík je so závermi auditu spokojný."

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Správa hovorí o tom, že väčšina ústavov nemá svoju vedeckú víziu. A toto nám veľmi v tomto pomohlo. Ústavy budú teraz požiadané, aby vypracovali svoje rozvojové akčné plány. Tie plány by nemali byť oveľa dlhšie ako na štyri roky, ale tá vízia by mala byť až na desať rokov."

Kristína Juričková: „Každý ústav zároveň dostal od komisie odporúčania, ako svoju činnosť zlepšiť. Niekoľko odporúčaní smerovalo aj priamo ministrovi školstva. Profesorka Maria Makarovová z helsinskej univerzity hovorí, že hlavným nedostatkom je izolovanosť slovenskej vedy."

Maria Makarovová, helsinská univerzita: „Slovenskí doktorandi a mladí vedci chodia málo do zahraničia a rovnako málo zahraničných vedcov prichádza sem. Vláda by sa mala sústrediť práve na nich a vytvoriť im podmienky, aby Slovensko začlenili do európskej vedeckej komunity."

Kristína Juričková: „Predseda SAV Pavol Šajgalík priznáva, že zahraniční doktorandi tvoria v akadémii iba jedno percento z celkového počtu päťsto doktorandov. Prichádzajú z Česka, Poľska a Ukrajiny. Minister školstva Peter Plavčan chystá vysokoškolskú reformu, ktorá zlepší podmienky aj pre doktorandov."

Peter Plavčan, minister školstva (nom. SNS): „Je tam viacerých námetov, napríklad užšie prepojenie práce doktorandov na konkrétne výskumné úlohy. Nadväzujem na to, že bola prijatá deklarácia mladého výskumníka a v rámci tejto sú mnohé námety, ktoré sa týkajú zlepšenia nielen pracovnej, ale aj životnej kariéry mladých vedcov."

Kristína Juričková: „Rezort financií zároveň vyčlenil milión stotisíc eur ako motivačný príspevok pre najlepšie ústavy Slovenskej akadémie vied."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Prvé nezávislé hodnotenie SAV zahraničnými expertmi

Tlač