Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

11. 02. 2017

Atóm - Marie CurrieAj keď čoraz viac dievčat sa pri výbere univerzity rozhoduje pre vedecké odbory, ženy predstavujú len tretinu európskych výskumníkov. V celosvetovom meradle je to ešte o niečo menej – len 29%. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si 11. februára pripomíname Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede.

OSN a Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Veda a rodová rovnosť sú  životne dôležité pre dosiahnutie medzinárodných dohodnutých cieľov, vrátane Agendy pre trvalo udržateľný rozvoj 2030. (2030 Agenda for Sustainable Development). Počas posledných 15 rokov celosvetová komunita venovala  veľa úsilia pri vedení a zapojení žien a dievčat do rôznych oblastí vedy. Bohužiaľ, ženy a dievčatá sú naďalej vylúčené z plnej účasti vo vede. Podľa štúdie vykonanej v 14 krajinách, pravdepodobnosť študentiek, čo promovali s bakalárskym titulom, magisterským a doktorandským titulom, v oblastiach súvisiacich s  vedou je percentuálne vyjadrený nasledovne: 18 %, 8 % a 2 %, pričom percentá zastúpenia mužských študentov sú 37 %, 18 % a 6 %.
Za účelom dosiahnutia plného a rovnakého prístupu a účasti žien a dievčat vo vedeckej činnosti, ako  aj  dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a dievčat, Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu resolution A/RES/70/212, v ktorej sa deklaroval 11. február ako Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede.

Z histórie

Rodová rovnosť patrila  vždy k základným otázkam Organizácie Spojených národov. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat bolo a bude vždy významným prínosom nielen k ekonomickému rozvoju vo svete, ale pokroku naprieč všetkými cieľmi a zámermi spoločnosti. Dňa 14. marca 2011, Komisia pre postavenie žien prijala správu na svoje päťdesiate piate zasadnutie týkajúce sa prístupu a účasti žien a dievčat v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, vedy a techniky, ako aj v oblasti na podporu rovnakého prístupu žien k plnej zamestnanosti a dôstojnej práce. Dňa 20. decembra 2013 prijalo Valné zhromaždenie rezolúciu o vede, technike a inováciách pre rozvoj, v ktorom uznali, že plný a rovnaký prístup a účasť vo vede, technológiách  a inováciách pre ženy a dievčatá všetkých vekových kategórií je nutnou podmienkou dosiahnutia rovnosti a posilnenia postavenia žien a dievčat.
Dňa 22. decembra 2015 prijalo Valné zhromaždenie rezolúciu každoročné uznať kľúčovú úlohu žien a dievčat a rozhodli sa vyhlásiť deň  11. február za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede.

EÚ a ženy vo vede

Záujem dievčat o štúdium vedeckých odborov rastie, ale v rámci Európskej únie sa vede stále venuje len tretina žien z celkového počtu vedcov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si 11. februára pripomíname Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Na Slovensku sa vede venuje viac žien, ako je priemer EÚ, a to 43 %.

Európsky parlament pravidelne upriamuje pozornosť na rodové stereotypy v mnohých oblastiach a volá po krokoch na ich prekonávania. Čo sa týka vedy, v roku 2015 prijal iniciatívnu správu o vedeckej a univerzitnej kariére žien. Pre viac informácií o ženách vo vede navštívte stránku Women in Science.

UNESCO a Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Dievčatá a ženy musia mať právomoc na všetkých úrovniach, v oblasti vzdelávania a výskumu vo všetkých vedných odborov. Tento cieľ je základom Manifestu pre ženy vo vede. Jeho propagácia sa  začala cez UNESCO vlani,  cez nadáciu L'Oréal, ktorá vyzýva, aby sa zapojili vlády a zainteresované strany v presadzovaní plnej účasti dievčat a žien vo vede. „Musíme inšpirovať dievčatá a mladé ženy, napríklad aj tým tým, že nadácia ponúka mentoring mladým vedkyniam a  pomáha pri ich profesionálnom rozvoji. Musíme zvýšiť povedomie o práci žien vo vede poskytovaním rovnakých príležitostí pre ich účasť aj vo vedení v širokom spektre vedeckých inštitúcií.
Svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy. Pozývame každého podpísať Manifesto.
Spolu, môžeme niečo zmeniť.“
Z odkazu Iriny Bokovej (Director-General of UNESCO).

11 February 2017: The world needs science and science needs women. We invite everyone to sign this Manifesto.Together, we can make a difference. Message on the occasion of the International Day of Women and Girls in Science.

Manifest, ktorý môžete podpísať.

Ďalšie informácie v rámci EÚ:

Video:  Európsky parlament  – Väčšie zastúpenie žien vo vede

Spracovala: M. Izakovičová

Zdroje:

UNESCO
Z odkazu Iriny Bokovej (Director-General of UNESCO)
OSN
Európsky parlament

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

Video:  Európsky parlament  – Väčšie zastúpenie žien vo vede

Kľúčové slová:
ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Iné

Video súbory k článku

Tlač