Národný štipendijný program pre Slovensko, otvorená výzva na rok 2017/2018

23. 02. 2017

logo: Národný štipendijný program SRNárodný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Aktuálne informácie o výzve na predkladanie žiadostí pre  akademický rok 2017/ 2018.

O programe
Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.
Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl, výskumní a umeleckí pracovníci SAV, ktorí sú majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Podmienky pre uchádzačov zo Slovenska (vyslania)

Podmienky pre uchádzačov zo zahraničia (prijatia)

Aktuálne informácie o výzve na predkladanie žiadostí pre  akademický rok 2017/ 2018ilustračný obr. študenti

Uzávierka: on-line: 30. apríla 2017 do 16:00 hod.

Uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Žiadosť o štipendium sa podáva iba v elektronickej podobe.

Uchádzači zo zahraničia: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu na adresu SAIA, n. o., v Bratislave (SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1), a to tak, aby tento dokument bol doručený najneskôr 3. pracovný deň nasledujúci po dni uzávierky, a to do 12:00 hod. (pri posudzovaní pracovných dní sa berie do úvahy právny stav na Slovensku).

Plánovanie štipendijného pobytu
Pri plánovaní pobytu treba dodržať príslušné podmienky Národného štipendijného programu Slovenskej republiky; konkrétne termíny nástupu a ukončenia pobytu musia byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste vydanom prijímajúcou organizáciou.

Nástup na pobyt
Študenti majú najskorší možný dátum nástupu na pobyt  1. septembra 2017; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2018.
Doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra 2017; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2018.

Ukončenie pobytu
Študenti majú najneskorší možný dátum ukončenia pobytu  31. augusta 2018.
Doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci majú najneskorší možný dátum ukončenia pobytu 30. novembra 2018.

Zdroje:

Národný štipendijný program SR

https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-akademicky-rok-2017/2018-je-otvorena

Foto: Pixabay.com

Ďalšie podrobnejšie informácie o štipendiách nájdete na portáli SAIA.sk

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie, grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Európska komisia: Individuálne štipendiá
Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov (COFUND)

Tlač