Nové študijné odbory na stredných školách

02. 02. 2017

logo ŠIOVStredné školy budú od budúceho školského roka ponúkať nové študijné odbory z oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva. Informoval o tom Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Reagovať na požiadavky trhu práce je jedným z predpokladov ekonomického rastu.  Tak z hľadiska potrieb zamestnávateľov, ako aj s prihliadnutím na udržateľnosť konkrétnych sektorov hospodárstva. Od nového školského roka 2017/2018 preto k žiakom prichádza ponuka dvoch nových študijných odborov z oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva.

veterinár, ilustračný obrázok

Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil v zmysle požiadaviek agrosektora a sektora veterinárstva nové študijné odbory. Študijný odbor „agromechanik“ sa od školského roka 2017/2018 otvára v troch stredných odborných školách, a to v Pruskom, v Moldave nad Bodvou a na Strednej odbornej škole agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Odbor je zameraný na technický servis a predaj modernej techniky využívanej v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Študijný odbor „veterinárny asistent pre ambulancie“ sa od školského roka 2016/2017 vyučuje na Strednej odbornej škole veterinárnej v Košiciach. Je zameraný napríklad na asistenčné činnosti veterinárneho lekára, ale aj na laboratórne činnosti súvisiace s veterinárnou diagnostikou. Budúci školský rok sa rozšíri ponuka vzdelávania aj v Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch, a to o „záhradný dizajn“, v ktorom sa žiaci naučia aplikovať prvky záhradného dizajnu s použitím moderných technológií za účelom ozelenenia interiérov a exteriérov rôzneho prostredia. Tiež sa budú orientovať na uplatnenie prvkov tvorby životného prostredia, ako aj realizáciu prípravy technického a technologického zabezpečovania floristických kompozícií.

V súvislosti s otvorením nových študijných odborov riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók zdôrazňuje: „Každý zo študijných odborov  žiakom ponúka možnosť získať odbornú pripravenosť v oblastiach, ktoré sú na trhu práce žiadané. Nakoľko už teraz máme informácie o záujme zamestnávateľov poskytovať ich žiakom prax, myslím si, že pre budúce uplatnenie získajú veľmi zaujímavú perspektívu.“

Štátny inštitút odborného vzdelávania realizuje Národný projekt  Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa orientuje na pridanú hodnotu stredných odborných škôl, a to formou úzkej spolupráce so zamestnávateľmi. Teda krokmi, ktoré žiakom ponúknu novú perspektívu a firmám budúcich kvalitných zamestnancov.

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Poslaním Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredného odborného vzdelávania. Organizácia plní funkciu sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Uverejnila: MI

Zdroj: TS

Štátny inštitút odborného vzdelávania   

Ilustračný obrázok: Pixabay.com    

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač