Ponuka noviniek vo fonde CVTI SR

06. 02. 2017

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) ako vedecká knižnica svojou činnosťou prispieva k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania budovaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižničných a informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť: získava, uchováva a sprístupňuje všetky typy domácich a zahraničných dokumentov, vrátane noriem, patentov, firemnej literatúry, ako aj dokumentov depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO a Európskej únie v klasickej i elektronickej forme, poskytuje komplexné knižničné, informačné a rešeršné služby pre vedu a výskum na Slovensku ako aj pre širokú odbornú verejnosť. Ak si chcete požičať knihy aj u nás  je to celkom jednoduché, všetko nájdete na portáli www.cvtisr.sk – Vedecká knižnica. V množstve zaujímavých titulov si môžete vybrať napríklad aj tieto:

Andrea Urlandová: Sila farby obálka: Sila farby

Princípy a vybrané poznatky k riešeniu farebnosti v architektúre a urbanistických priestoroch s využitím colour science

Eurostav 2016

Všade, kde je svetlo, je aj farba. Farby ovplyvňujú náš život, farebné videnie umožňuje našu orientáciu v priestore, ale aj to, či si niečo vôbec všimneme, ako rýchlo a v akom poradí. Vnímané farby rozhodujú o tom, aká bude naša prvá emocionálna reakcia na videnú vec, priestor, prostredie. Farby tak vytvárajú rozhodujúci predpoklad pre náš vzťah k veciam, tovarom, priestorom alebo prostrediu. Súvisia s naším celkovým rozpoložením, stavom, ovplyvňujú fyzickú a duševnú rovnováhu, nálady, a teda v konečnom dôsledku aj zdravie. Profesionáli by farby mali vedieť cielene a koncepčne využiť v prospech používateľov diel a prostredí. Publikácia predkladá vybrané poznatky k cielenej práci s farbou, správnemu využívaniu jej účinkov, potenciálu, a teda sily. Jej zámerom je ponúknuť princípy a postupy – výber správnej metodiky farebného navrhovania prostredí.

Ján Keresteš a kolektív: Mlieko vo výžive ľudíObálka: mlieko vo výžive ľudí

CAD Press 2016

Kniha vyšla pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Text knihy je vhodným spôsobom doplnený veľkým počtom grafov, tabuliek, schém a obrázkov, ktoré majú vysokú vypovedaciu hodnotu a dopĺňajú tak šírku a hĺbku záberu textu. Nemalú pozornosť autori venujú produkcii a nutričnej hodnote mleziva a materského mlieka človeka, významu vody ako základu života a neoddeliteľnej súčasti každého organizmu. Ďalej sa kniha zaoberá aj teóriou modernej výživy a návrhom opatrení na rozvoj dedín do roku 2020. Pre súčasných aj budúcich používateľov je kniha bohatým zdrojom informácií a návodov pre bežných ľudí, drobných chovateľov, farmárov, salašníkov, odborníkov z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov, študentov stredných odborných škôl, poslucháčov vysokých škôl chemického, technologického, veterinárneho a poľnohospodárskeho zamerania.

Zdroj: CVTI SR (QUARK 1/2017)

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
CVTI SR

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač