Prevencia drogových a iných závislostí s profesorom Michalom Miovským na SPU v Nitre

22. 02. 2017

logo SPUVo vede vyrastá veľká tematická oblasť, ktorá má v budúcnosti obrovskú perspektívu. Ide o odbor prevencie užívania návykových látok, prevencie šikanovania, sexuálneho rizikového správania či extrémnych prejavov agresivity. Táto téma je výzvou pre univerzitné pracoviská.
Prednáška prof. M. Miovského, venovaná tejto téme, sa konala 17. februára na SPU v Nitre a bola určená študentom a pedagógom. Podujatie bolo už treťou sériou odborných seminárov realizované s podporou Ministerstva zdravotníctva SR.
Rôzne formy závislosti predstavujú pre spoločnosť obrovské riziká. Čo sa deje v oblasti prevencie drogových a iných závislostí, akým spôsobom možno v budúcnosti zlepšiť stav poskytovania programov v uvedenej oblasti na úrovni štátnych alebo neziskových organizácií a čo nové sa odohráva vo vede, ktorá má dopad na uvedenú oblasť, aj to boli okruhy tém odborného seminára o prevencii drogových a iných závislostí prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D., klinického psychológa, prednostu Kliniky adiktológie 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

 Odbor prevencie – obrovská perspektíva

prof. M. MiovskýSnahou odborníka bolo upozorniť, že vo vede vyrastá veľká tematická oblasť, ktorá má v budúcnosti obrovskú perspektívu. Ide o odbor prevencie užívania návykových látok, prevencie šikanovania, sexuálneho rizikového správania či extrémnych prejavov agresivity.

Tento vedný odbor je spoločensky žiaduci a vzhľadom na problémy, ktoré stoja pred súčasnou spoločnosťou, ho treba rozvíjať,“ povedal prof. Miovský, odborník s dlhoročnými skúsenosťami s realizáciou projektov zameraných na oblasť prevencie drogových a iných foriem závislostí (alkohol, hracie automaty, internet, mobil).
Ako konštatoval, všetky prevencie sa týkajú normálnych detí a mládeže, nielen tých zraniteľných, ktoré majú nejaký kultúrny, jazykový, ekonomický či iný hendikep. „V súčasnej populácii máme rizikové skupiny a nemožno všetko riešiť len represívnymi či  regulačnými nástrojmi. S týmito skupinami sa musíme naučiť pracovať a dávať ľuďom reálnu šancu zapojiť sa do procesu.“Podľa prof.  M. Miovského podpora prevencie závislostí v oblasti vzdelávania či vedy  je v Česku i na Slovensku zatiaľ veľmi malá. „Myslím si, že aj médiá nemajú veľký záujem o túto tematiku. Skôr je vnímaná len okrajovo, v patetickej rovine, miesto otvoreného kritického pomenovania. Tým sa znižuje aj senzitivita politikov a verejnosti k uvedenej problematike.“

Projekty aktívne zapojiť univerzity

Ako povedal prof. M  Miovský, téma prevencie má viacero rovín. Pokiaľ hovoríme o študentoch, priamo sa ich týka. A to nielen z hľadiska ich prípadného budúceho rodičovstva, ale aj preto, lebo sú aj cieľovou skupinou preventívnych programov. „Napriek tomu, že podstatnú časť rizikového obdobia už majú za sebou, ešte stále spadajú do konzumentskej skupiny pokiaľ ide o návykové látky či do skupiny, ktorá má relatívne rizikové sexuálne správanie a pod. Sú teda súčasťou cieľovej skupiny, pre ktorú sú programy prevencie závislostí a intervencie určené.“

Zároveň je táto téma výzvou pre univerzitné pracoviská. V praxi sa totiž stretávame s obrovským množstvom rôznych typov  preventívnych programov, väčšina z nich je však prakticky v každej krajine neotestovaná. „V ČR, SR, Maďarsku, Poľsku a podobne sa prevažne používajú preventívne programy, ktoré nie sú efektívne, resp., o ktorých nevieme či sú funkčné, bezpečné alebo či nemajú úplne opačný efekt. Prevencia však dnes často zlyháva, najmä v dôsledku neznalosti a nízkej profesionálnej erudovanosti realizátorov, inokedy v snahe urobiť páčivý – populistický, a pritom úplne nezmyselný program. Primárna prevencia si vyžaduje odbornosť, vysokú profesionálnu a osobnú erudovanosť. Nevyhnutná je spolupráca medzi pracoviskami na univerzitách. V tejto tematickej oblasti sa postupne vytvárajú zaujímavé štruktúry nielen vnútri ČR a SR, ale aj na medzinárodnej úrovni, výskum sa výrazne posúva vpred. Existujú i prestížne medzinárodné špecializované časopisy, ktoré sa venujú prevencii. Aj na Slovensku sú špičkové pracoviská, ktoré sú schopné presadiť sa aj v zahraničí a podieľajú sa na zaujímavých zahraničných projektoch. Je pre nás výzva do budúcnosti ako vytvoriť podmienky našim mladým začínajúcim vedeckým pracovníkom, doktorandom, aby začali vytvárať rôzne národné alebo nadnárodné skupiny, ktoré majú potenciál aplikovať nejaký zložitejší grant a boli reálne konkurencieschopní iným veľkým projektom, napr. z Talianska a iných krajín,“ zdôraznil prof. M. Miovský.

Zdroj a fotozdroj:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
semináre, vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač