Spoločný podnik iniciatívy pre inovačné lieky 2

14. 02. 2017

logo IIL2Vývoj nových liečivých prípravkov  je zložitý, nákladný a časovo náročný. Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (ďalej len „spoločný podnik IIL 2“) podporuje  výskum  založený na spolupráci, ktorého cieľom je  vylepšiť a zefektívniť celý proces vývoja a umožniť tak pacientom rýchlejší prístup k lepším a bezpečnejším liekom. Vznikol na základe iniciatívy EÚ o založení verejno-súkromných partnerstiev pre výskum a inovácie (partnerships for research and innovation.

Aké má zameranie a úlohy

Spoločný podnik IIL 2 podporuje otvorenú spoluprácu vo výskume zameranú na riešenie spoločných výziev, a tým zlepšuje a urýchľuje vývoj liekov.
Financuje projekty spoločného výskumu, ktoré spájajú všetky strany zapojené do výskumu v oblasti zdravia vrátane:

  • univerzít,
  • farmaceutického priemyslu a iných odvetví,
  • malých a stredných podnikov,
  • organizácií zastupujúcich pacientov,
  • regulačných orgánov v oblasti liekov.

Tento prístup prináša výsledky v oblastiach, kde pre choroby chýba bezpečná a účinná liečba (napr. demencia) a/alebo kde sú dôsledky na verejné zdravie najväčšie (napr. diabetes, antimikrobiálna rezistencia) Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky takisto riadi projekty venované prierezovým otázkam, ako sú bezpečnosť a veľké dáta.

Štruktúra a fungovanie

Spoločný podnik IIL 2 je verejno-súkromným partnerstvom zriadeným ako „spoločný podnik“ medzi EÚ a Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení, EFPIA. Obe strany sú rovnako zastúpené v riadiacej rade, ktorá je hlavným orgánom spoločného podniku IIL 2 s rozhodovacou právomocou. Poradnými orgánmi rady sú výbory, ktoré zastupujú vedeckú komunitu, vlády krajín EÚ a krajiny pridružené k programu Horizont 2020. K činnosti prispievajú aj skupiny zriadené na koordináciu práce spoločného podniku IIL 2 v osobitných oblastiach.

Hlavné ciele a priority pre oblasti výskumu spoločného podniku IIL 2 sú uvedené v právnych predpisoch, ktorými sa iniciatíva zriaďuje, a v strategickom výskumnom programe. Z týchto dokumentov sa vychádza pri príprave ambicióznych výziev na predkladanie návrhov v osobitných oblastiach výskumu. Návrhy hodnotia nezávislí experti.
EÚ a združenie EFPIA spoločne podporia vybrané projekty. EÚ financuje partnerov, ako sú univerzity, malé a stredné podniky a organizácie pacientov. Podniky združené v EFPIA nedostávajú finančné prostriedky EÚ prostredníctvom spoločného podniku IIL 2, ale ich príspevky na projekty majú nepeňažnú povahu, napríklad bezplatne poskytnú výskumných pracovníkov alebo prístup k vybaveniu alebo zdrojom.

Pre koho znamená prínos

Pacienti môžu ovplyvniť výskum rôznych chorôb. Z dlhodobého hľadiska budú mať pacienti a celá spoločnosť prínos z rýchlejšieho prístupu k lepším a bezpečnejším liekom.
Výskumní pracovníci a malé a stredné podniky získajú prístup k financovaniu výskumu.
Farmaceutické spoločnosti získajú znalosti a nástroje na zlepšenie činností v oblasti výskumu a vývoja.
Všetci účastníci projektu budú mať prínos z odborných znalostí ostatných partnerov a príležitosť pretaviť vedecké objavy do praktických nástrojov a tým posunúť vývoj liekov vpred.

Slovensko vo vzťahu k iniciatíve IMI 2 na národnej úrovni zastupuje Mgr. Jana Svičinová, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, e-mail: jana.svicinova@minedu.sk

Prislúchajúce informácie:

Výzvy na predkladanie návrhov
Prehľady o projektoch
Tlačové správy
Mesačný spravodajca
Agentúry a iné orgány EÚ
http://www.imi.europa.eu/content/home


Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač