Študentský právny portál s názvom STUDENTS FOR STUDENTS

15. 02. 2017

Študenti Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach  v rámci praktického vzdelávania budú pomáhať všetkým študentom univerzity. V rámci študentského portálu budú študenti práva od letného semestra odpovedať na otázky študentov univerzity v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, daňového práva, pracovného práva a stavebného práva. 

 banner:portál Students for students

Aby boli študenti práva už počas štúdia čo najviac konfrontovaní s reálnymi právnymi situáciami, s ktorými je možné bežne sa stretnúť v každodennom živote, spustila Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach študentský právny on-line portál s názvom STUDENTS FOR STUDENTS. Portál je zastrešovaný Pracoviskom právnych kliník, ktoré klinický právny program na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach koordinuje.

Portál Students for students je určený pre všetkých študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  a v rámci neho budú študenti práva od letného semestra odpovedať na otázky študentov univerzity v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, daňového práva, pracovného práva a stavebného práva. 

Ako sa vyjadrila koordinátorka klinického právneho programu JUDr. Daniela Lamačková portál bolo možné vytvoriť vďaka projektu podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Jeho cieľom je v prvom rade umožniť študentom právnickej fakulty rozvíjať a prehlbovať svoje poznatky nadobudnuté štúdiom  a tiež zlepšovať svoje analytické myslenie, komunikačné zručnosti a schopnosť samostatne pracovať s právnymi predpismi na účely zodpovedania konkrétnej otázky z oblasti práva“.

Portál Students for Students umožňuje študentom všetkých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach položiť študentom práva otázku z vybranej oblasti práva, v ktorej potrebujú získať relevantné právne informácie. Študenti práva pod dohľadom supervízora – skúseného advokáta, následne na túto otázku bezplatne vypracujú odpoveď. Týmto spôsobom majú študenti práva možnosť nielen prehĺbiť svoje teoretické poznatky ale zároveň prispievajú k zvyšovaniu právneho vedomia širšej skupiny ľudí, ktorí nemajú právnické vzdelanie a potrebujú konkrétnu právnu informáciu na riešenie bežnej životnej situácie. „Zároveň sa snažíme aj takýmto spôsobom podporiť užšiu spoluprácu medzi študentmi jednotlivých fakúlt našej univerzity zhodnotila koordinátorka klinického právneho programu.

Ako však zároveň z informácií o portáli vyplýva, cieľom portálu Students for Students je primárne vzdelávať študentov práva,  a teda ich odpovede na otázky z oblasti práva nenahrádzajú právne služby advokátov a majú výlučne informatívnu a odporúčaciu povahu. Preto v prípade potreby poskytnutia právnej služby je vždy potrebné sa obrátiť na advokáta.

Program praktického vzdelávania študentov Právnickej fakulty UPJŠ, ktorého cieľom je prepájanie  teoretických poznatkov s praxou,  známy ako klinické právne vzdelávanie, realizuje právnická fakulta už niekoľko rokov. Študenti majú možnosť učiť sa z vlastnej skúsenosti a zdokonaľovať svoje komunikačné zručnosti a kompetencie, potrebné pre ich budúcu prax, ako sú schopnosť riešiť právne problémy, kriticky myslieť, spracovať právnu analýzu, formulovať právne otázky, využívať relevantnú teóriu a tiež schopnosť realizovať právny výskum.

V rámci výberových predmetov právnych kliník sa študenti práva zúčastňujú stáží, alebo vedú interaktívne hodiny o práve na niektorých stredných školách a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. V rámci simulovaných klinických predmetov sa učia vypracovať právnu analýzu, spracovať podanie,  stanoviská k určitému právnemu problému alebo sa zúčastňujú  simulovaných súdnych pojednávaní.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte JUDr. Danielu Lamačkovú, Pracovisko právnych kliník Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Email: daniela.lamackova@upjs.sk

Informácie nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach.

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
právne vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač