UK a STU predložili kľúčový projekt slovenskej vedy a vzdelávania ACCORD

09. 02. 2017

Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave, najväčšie a výskumne najsilnejšie slovenské univerzity, chcú spolupracovať v troch kľúčových oblastiach výskumu a vzdelávania –  informačné a komunikačné technológie, biotechnológie a materiálový výskum,  a to cez projekt ACCORD.

Najväčšie slovenské univerzity spájajú sily. Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave predložili 8. februára 2016 projekt, ktorý má ambíciu udržať doma talentovaných študentov a pritiahnuť na Slovensko mladých vedcov zo zahraničia. Obsahom projektu ACCORD (Advancing university Capacity and COmpetence in Research, Development and innovation/Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách) sú aj spoločné laboratóriá, spoločné výskumné tímy, spoločné študijné programy pre najlepších študentov. Projekt je súčasťou finančného plánu Operačného programu Výskum a inovácie, ktorý schválila vláda SR a Európska komisia.

Strategický cieľ projektu ACCORD
Zníženie „brain drain“ zo Slovenska synergiou spolupráce UK a STU a posilnením konkurencieschopnosti a atraktívnosti univerzitného výskumu, vzdelávania a inovácií (transfer, start-ups, spin-offs...)  v kľúčových oblastiach vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM) a RIS3 SK.

Univerzity dňa 8. 2. 2017 spoločne predložili štúdiu uskutočniteľnosti projektu s takmer desiatkou analýz Európskej komisii prostredníctvom agentúry JASPERS a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt podlieha ešte schváleniu Európskou komisiou v Bruseli.

Ako v tlačovej správe informovala Andrea Settey Hajdúchová s agentúrou  JASPERS univerzity spolupracovali už pri príprave projektu. JASPERS (spája odborníkov Európskej komisie, Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj) pomáha členským krajinám pri príprave veľkých tzv. „major“ projektov. Projekt bratislavských univerzít je prvým „major“ projektom na Slovensku v oblasti vedy a výskumu.

plánovaná lokalita

Plánovaná lokalita (Zdroj)

Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave, najväčšie a výskumne najsilnejšie slovenské univerzity, chcú spolupracovať v troch kľúčových oblastiach výskumu a vzdelávania –  informačné a komunikačné technológie, biotechnológie a materiálový výskum. Ide o oblasti, ktoré majú šancu zatraktívniť krajinu pre talentovaných ľudí, posilniť jej inovačný potenciál a konkurencieschopnosť. Projekt rozvíja vybrané oblasti národnej stratégie inteligentnej špecializácie výskumu a vývoja RIS3 SK „Poznatkami k prosperite“. Zameriava sa najmä na oblasť kybernetickej bezpečnosti, webovo orientovaných technológií, riadenie v priemysle Industry 4.0, na progresívne materiály a nanotechnológie či oblasti molekulárnej a štrukturálnej biológie, genomiky, environmentálnej chémie, biotechnológií.

Spájanie síl vo výskume je trend v Európe aj vo svete. Je to cesta, ako môže krajina vytvoriť väčšie a silnejšie vedecké tímy, ktoré sú schopné výrazne sa zapájať do medzinárodného výskumu a byť zdrojom inovácií pre domáci priemysel. Atraktívne podmienky na vzdelávanie a výskum sú v neposlednom rade nástrojom, ktorý dokáže udržať na Slovensku talentovaných mladých ľudí a pritiahnuť vedcov zo zahraničia.
Projekt ACCORD počíta tiež s ekologickým aspektom – obnova univerzitných budov v Mlynskej doline a v centre hlavného mesta výrazne zníži emisie skleníkových plynov. Počíta sa s modernizáciou výskumných a vzdelávacích priestorov, modernizáciou didaktickej techniky, ako aj s doplnením priestorov o funkcie, ktoré sú v zahraničí súčasťou špičkových univerzít. Ide nielen o špecifické výskumné priestory, ale aj o priestory pre prácu a štúdium študentov a odbornú činnosť vedeckých pracovníkov.

V Bratislave je koncentrovaných až 50 % výskumnej kapacity Slovenska a vedci v hlavnom meste sú autormi 70 % všetkých vedeckých výstupov v kľúčových vedeckých databázach*. Výrazný podiel pritom majú na tomto výkone univerzity. V Bratislave sa tiež sústredí viac ako tretina vysokoškolákov Slovenska, pričom sú medzi nimi zastúpené všetky regióny. Len na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite dnes študuje 24 percent všetkých vysokoškolákov v krajine*.

 

Informácie nám poskytla Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita.

Uverejnila: MI

-----------------------------------

*38-tisíc vysokoškolákov na STU a UK. Celkový počet vysokoškolákov v SR: 159-tisíc. Zdroj: Portál vysokých škôl

*Zdroj: databáza Scopus  (viac tiež tu).

Plánovaná lokalita: zdroj STU

 

 

 

 

Kľúčové slová:
projekty, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač