Vláda opäť motivuje odborníkov na návrat zo zahraničia

03. 02. 2017

Ilustračné foto
Vláde SR bola predložená informatívna správa o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia v roku 2016.

Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia sa zameriava na tých občanov SR pôsobiacich v zahraničí, ktorí majú záujem o dlhodobé, resp. trvalé pôsobenie v SR v ďalších obdobiach s uplatnením sa nielen vo výskume a vývoji, ale v správe vecí verejných vo všeobecnosti. Cieľom schémy je teda vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko. V roku 2016 boli uskutočnené 4 výzvy a do schémy bolo celkovo predložených 27 pozícií, z toho 16 pre mladých odborníkov a 11 pre expertov. Celkovo sa podarilo obsadiť 8 pozícií, pričom bolo vyčerpaných 305 584,64 eur. Podľa uznesenia vlády SR č. 368/2015 sa na realizáciu schémy poskytuje jeden milión eur ročne.
Počet vytvorených pozícií závisí od aktivity oprávnených subjektov, ktoré majú možnosť zapojiť sa do schémy. Momentálne prebieha Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov s termínom do 28. 02. 2016. Oprávnenými inštitúciami na predkladanie pozícií, o ktoré sa po ich schválení môžu uchádzať slovenskí odborníci pôsobiaci v zahraničí, sú orgány a inštitúcie verejného sektora, a to ústredné orgány štátnej správy vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií, verejné a štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie, Slovenská akadémia vied a iné inštitúcie verejného sektora. Vybrané inštitúcie môžu na základe predloženého projektu na vytvorenie adekvátnej pracovnej pozície získať aj finančnú podporu v maximálnej sume 150 000 eur.

Zároveň sa jednotlivci môžu do 28. 02. 2016 uchádzať o 5 aktuálne vypísaných pozícií. Schéma je navrhnutá pre dve cieľové skupiny, a to pre mladých odborníkov do 40 rokov s ukončeným vysokoškolským štúdiom v zahraničí s možnosťou získania finančnej podpory v maximálnej výške 10 000 eur. Druhou kategóriou sú experti, ktorí profesionálne pôsobia v zahraničí viac ako 10 rokov v pozícii vysokokvalifikovaných zamestnancov, s možnosťou získania finančnej podpory v maximálnej výške 50 000 eur. Dodatočné podmienky, ktoré je potrebné splniť na získanie príspevku sú upravené vo Všeobecných podmienkach pre zaradenie žiadateľa do schémy.

Prílohy:

ZOZNAM PODPOROVANÝCH POZÍCIÍ (s termínom obsadenia do 28.02. 2017)

Všeobecné podmienky pre zaradenie žiadateľa (fyzickej osoby) do Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

 

Viac k schéme Návraty

Spracovala: Pavliková Marta, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
veda, grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač