Elektronické informačné zdroje pre oblasť spoločenských a humanitných vied dostupné v CVTI SR

01. 03. 2017

knihy - ilustračný obrázokSpoločenské a Humanitné vedy tvoria v poradí posledné dve zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky definovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy, ktorá upravuje oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja.
Oblasť spoločenských a humanitných vied patrí medzi vedné disciplíny s rastúcou dôležitosťou – v prípade ich kvalitných výstupov sú tieto veľmi často vo vyspelých štátoch využívané okrem iného aj na riadenie spoločnosti a hospodárstva. To znamená, že aj napriek zaužívanému nesprávnemu názoru, že ide primárne o vedné disciplíny z oblasti základného výskumu, aj tieto majú veľmi výrazný spoločensko-hospodársky význam a dopad.
V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti spoločenských a humanitných vied patria nasledovné podskupiny:

Spoločenské vedy

 • Psychologické vedy 
 • Ekonomické vedy a obchod 
 • Pedagogické vedy 
 • Sociálne vedy 
 • Právne vedy 
 • Politické vedy 
 • Sociálna a ekonomická geografia
 • Masmediálna komunikácia
 • Ostatné odbory spoločenských vied


 
Humanitné vedy

 • Historické vedy a archeológia
 • Filologické vedy
 • Filozofické vedy, etika a teologické vedy
 • Vedy o kultúre a umení
 • Ostatné odbory humanitných vied

Poslaním CVTI SR je podporovať výskum, vývoj a vzdelávanie na Slovensku a jednou z podporných aktivít  je aj sprostredkovanie prístupu do elektronických informačných zdrojov (EIZ). V ponuke EIZ CVTI SR sú dostupné články a mnohé publikácie zo všetkých šiestich skupín odborov vedy a techniky.

 Medzi databázami zaoberajúcimi sa problematikou spoločenských a humanitných vied je možné nájsť:

 EBSCOhost – rozhranie vydavateľstva EBSCO, ktoré sprístupňuje informácie z rôznych oblastí ľudského poznania. Jeho súčasťou sú:

 Business Source Premier – plnotextová databáza z oblasti obchodu,

 Humanities International Complete – databáza z oblasti humanitných vied, 

 LISTA – abstraktová databáza z oblasti knižničnej a informačnej vedy, 

 Regional Business News  – plnotextová databáza z oblasti obchodu,

 Teacher Reference Center – abstraktová databáza z oblasti vzdelávania.

 Elgaronline – databáza ponúkajúca prístup do plných textov 43 titulov kníh z oblasti duševného vlastníctva, transferu technológií, podpory podnikania, obchodu, manažmentu, ekonómie, financií a životného prostredia.

 Emerald – databáza sprístupňujúca plné texty časopisov a knižných sérií z oblasti manažmentu, ekonómie, sociálnych vied, knižničnej a informačnej vedy, inžinierskych a materiálových vied vydavateľstva Emerald.

 Encyclopaedia Britannica Academic Edition – encyklopédia obsahujúca články a iné informácie zo širokej škály odborov.

 European Sources Online (ESO) – „informačný servis s pridanou hodnotou“ zameraný na Európsku úniu, krajiny EÚ a otázky občanov v dnešnej Európe.

 ProQuest Central – databáza z oblasti humanitných, spoločenských vied, obchodu, medicíny, aplikovaných prírodných vied, výpočtovej a telekomunikačnej techniky.

 SAGE Counseling and Psychotherapy – prístup do plných textov 354 titulov kníh z oblasti poradenstva a psychoterapie.

 SAGE Humanities and Social Science (HSS) Package prístup do 625 titulov časopisov z oblasti humanitných a spoločenských vied, vrátane popredných medzinárodných recenzovaných titulov.

 Scopus – bibliografická, citačná multidisciplinárna databáza.

 Web of Science – portál spoločnosti Thomson Reuters. Sprístupňuje nasledujúce databázy:

 Web of Science Core Collection (WoS) – systém siedmych citačných indexov pre oblasť prírodných, technických, spoločenských, humanitných vied a umenia,

 Current Contents Connect (CCC) – multidisciplinárna abstraktová databáza z vyše 8000 svetových vedeckých recenzovaných časopisov a viac ako 2000 kníh,

 Journal Citation Reports (JCR) – scientometrická databáza obsahujúca štatistické údaje a informácie na hodnotiace účely a porovnávanie časopisov,

 Essential Science Indicators (ESI) – scientometrický zdroj pre kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume.

Kompletný zoznam EIZ zaoberajúcich sa problematikou z oblasti spoločenských a humanitných vied je k dispozícii v pdf formáte alebo na http://ezproxy.cvtisr.sk/, záložka „Spoločenské vedy“ a záložka „Humanitné vedy“. Svojim registrovaným používateľom poskytuje CVTI SR prístup k licencovaným e-zdrojom (v režime 24/7) prostredníctvom svojej webovej stránky www.cvtisr.sk, záložka e-zdroje alebo prostredníctvom odkazu http://ezproxy.cvtisr.sk/ po zadaní svojho používateľského mena a hesla. Registrovaným používateľom CVTI SR sa môže stať každá fyzická osoba s platným občianskym preukazom po vyplnení a podpísaní prihlášky a zaplatení ročného registračného poplatku (3.- €).
Registráciu do EIZ je možné uskutočniť aj vzdialene, záujemca vyplní a e-mailom alebo poštou doručí Prihlášku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR a  zaplatí stanovený registračný poplatok. Po splnení uvedeného budú záujemcovi zaslané prístupové práva na využívanie e-zdrojov CVTI SR.

V prípade záujmu alebo otázok je k dispozícii kontakt eiz@cvtisr.sk.

Zdroje:

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Stranky/Spolocenskevedy.aspx

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Stranky/Humanitnevedy.aspx

http://ezproxy.cvtisr.sk/

http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/o-kniznici/kniznicny-a-vypozicny-poriadok.html?page_id=524

Uverejnila: M. Izakovičová

Ilustračný obr.: Pixabay.com

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač