Kvalitný analytický softvér SAS môže pomôcť špičkovému výskumu

08. 03. 2017

Špičkový výskum sa dnes bez kvalitného analytického softvéru nezaobíde.  Analytický softvér spoločnosti SAS pomáha slovenským vedcom skúmať veľké objemy dát. Výskumní pracovníci ho môžu využívať aj bezplatne cez Centrum vedecko-technických informácií SR.

ilustračný obrázok softvéru

Slovenská vedeckovýskumná  komunita  v posledných rokoch zápasí čoraz viac s narastajúcimi objemami dát. Platí to prakticky v každej disciplíne – od botaniky, cez medicínu, potravinárstvo a poľnohospodárstvo, až po výskum vesmíru. Vedci a výskumníci na Slovensku sa však nemusia v záplavách dát stratiť. Pre svoju prácu majú k dispozícii takmer kompletnú ponuku modulov analytického softvéru SAS v podobe bezplatnej služby Integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR (ISS CVTI SR).

Služba poskytuje registrovaným používateľom z inštitúcií, pre ktoré má CVTI SR zakúpené licencie,  vzdialený prístup k SAS-u, inštalovanom na výpočtovom klastri v Dátovom centre pre výskum a vývoj v Žiline,“ hovorí Marián Trgala z Centra vedecko-technických informácií SR.

Možnosti využitia analytického softvéru SAS v praxi

Softvér SAS využíva prostredníctvom  licencie CVTI SR, napríklad aj vedúci vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied a profesor botaniky na Univerzite Karlovej  –  Karol Marhold, ktorý skúma divorastúce rastliny. Z terénu zhromažďuje desiatky až stovky populačných vzoriek, pričom každej rastline priradí istý počet znakov, či už ide o dáta informujúce o DNA, alebo z iných molekulárnych alebo morfologických analýz, čím vznikajú pomerne veľké objemy dát. Následnými analýzami z nich zisťuje, na čo sa treba zamerať pri ochrane biodiverzity, alebo ktoré druhy rastlín naopak nepotrebujú osobitú ochranu.

Významnú rolu pritom zohráva softvér SAS, ktorý K. Marhold využíva pri vedeckej činnosti už viac ako dve desaťročia. Zo všetkých údajov vytvára s kolegami matice a snažia sa multivariačnými metódami zistiť, či a ako sa na základe istých genetických, molekulárnych a morfologických znakov líšia rastliny z rôznych geografických oblastí. „Máme pomerne veľké matice, ktoré sa bez štatistického nástroja nedajú vyhodnocovať. Z celého spektra balíka SAS používame najmä základnú štatistiku a multivariačné analýzy, či už zhlukové analýzy, diskriminačné analýzy, alebo analýzy hlavných komponentov,“ vysvetľuje K. Marhold.

Ktorá liečba zaberá?

Obdobným spôsobom sa dá štatistický a analytický softvér využiť aj v medicíne – napríklad pri porovnávaní  úspešnosti liečby. V onkológii je jedným z najvhodnejších spôsobov vyhodnocovania. „Ide o proces, ktorý by si v Exceli vyžadoval niekoľkostupňový výpočet, a ak by sme ho chceli spracovať aj vzhľadom na viacero iných parametrov súčasne, čiže využiť multivariačný model, bez špecializovaného softvéru by sme si s tým neporadili,“ vysvetľuje lekárka Silvia Cingelová, ktorá sa venuje výskumu onkologických ochorení. Pripomína, že takto vyhodnotené údaje sú nevyhnutné aj pri zverejňovaní výsledkov v odborných časopisoch alebo pri prednáškach.

S. Cingelová takisto používa SAS už niekoľko rokov. Najskôr išlo o SAS Enterprise Guide, pomocou ktorého spracúvala údaje o prežívaní pacientov s nádormi pľúc, ktorí boli liečení odlišnými postupmi. Zložitejšie spracovanie údajov neskôr robila aj v softvéri SAS Enerprise Miner, v ktorom napríklad zisťovala, ako súvisí hladina niekoľkých špecifických látok v krvi s úspešnou liečbou rakoviny. „Zisťovali sme to pomocou rozhodovacieho stromu, ktorý vybral najúspešnejšiu kombináciu parametrov,“ vysvetľuje.

Genetické experimenty

SAS našiel v slovenskej vedeckej komunite uplatnenie nielen v biológii a medicíne, ale aj v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych vied. Výskumníci z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) používajú softvér SAS už od konca 90-tych rokov. Odborníci na genetiku hospodárskych zvierat dokážu  pomocou neho vyhodnocovať experimenty v oblasti populačnej a molekulárnej genetiky, príkladom sú pokusy a experimenty zamerané na skúmanie vplyvu rôznych genetických variantov na úžitkové a funkčné vlastnosti zvierat.

V rastlinnej produkcii zvyknú  odborníci pomocou SAS-u plánovať a vyhodnocovať experimenty a pokusy v oblasti genetiky rastlín. „SAS má vynikajúce nástroje na modelovanie. Komplexné modely, ktorými vieme vyhodnotiť a kvantifikovať vplyv rôznych genetických a negenetických faktorov na rôzne  produkčné a i kvalitatívne ukazovatele hospodárskych zvierat, rastlín, pôdnych vlastností, využívajú vedci na všetkých našich pracoviskách,“ uviedla Dana Peškovičová, zástupkyňa generálneho riaditeľa pre výskum NPCC.

Automatizované skúmanie veľkých objemov dát s využitím moderných analytických metód dokáže skrátiť čas potrebný na ich analýzu, a to nielen pri skúmaní slnka či vesmíru, vyhodnocovaní liečby rakoviny či pri ochrane biodiverzity, ale pri akomkoľvek výskume, pri ktorom treba spracovať veľké množstvá dát. Vedcov odbremeňuje od manuálnych, časovo náročných a často sa opakujúcich úloh a umožňuje im tak viac sa sústrediť na samotný výskum.

Ako sa k softvéru môžete dostať

Detaily o softvéri poskytovanom cez Centrum vedecko-technických informácií nájdu záujemcovia na portáli iss.cvtisr.sk, kde sa môžu aj zaregistrovať a objednať si službu.

Prostredníctvom portálu poskytujeme širšiu paletu bezplatných služieb s ponukou aj ďalších softvérových balíkov pre potreby vedcov a výskumníkov. Oprávnenými používateľmi služieb ISS CVTI SR sú predovšetkým študenti a zamestnanci licencovaných vedeckovýskumných inštitúcií a vysokých škôl v SR, ktoré sú financované z verejných zdrojov.“ dopĺňa Marián Trgala z Centra vedecko-technických informácií SR.

Zdroj: CVTI SR

Uverejnila: MI

Ilustračné foto: Pixabay.com

Kľúčové slová:
technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač