Podpora EÚ pre poľnohospodárov

15. 03. 2017

ilustračná snímka ovocia a zeleniny (Zdroj:Pixabay.com)Odvetvie ovocia a zeleniny EÚ aktívne podporuje vlastným systémom riadenia trhu, ktorý je súčasťou spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, a má štyri širšie ciele: konkurencieschopnejšie odvetvie s väčším trhovým zameraním, nižšie kolísanie príjmov výrobcov v prípade krízy, zvýšenie spotreby ovocia a zeleniny v EÚ a častejšie využívanie metód ekologického obrábania pôdy a ekologickej produkcie. EÚ podporuje poľnohospodárov v tomto ich úsilí poskytovaním finančnej podpory na pomoc pri plánovaní ich produkcie, inováciách a pestovaní plodín ekologickým spôsobom.

Európska komisia prijala 13. 3. 2017 nové pravidlá, ktoré znamenajú prínos pre európske organizácie producentov ovocia a zeleniny v podobe jednoduchších pravidiel, zníženia administratívnej záťaže a väčšej finančnej podpore v období krízy.

Ročná produkcia ovocia a zeleniny v EÚ v hodnote takmer 47 miliárd eur pochádza z 3,4 milióna poľnohospodárskych podnikov, ktoré tvoria približne štvrtinu všetkých fariem v EÚ. Podľa posledných dostupných údajov existuje okolo 1 500 organizácií výrobcov, ktoré pokrývajú 50 % celkovej produkcie ovocia a zeleniny v EÚ.

Okrem priamej pomoci a spolufinancovania projektov rozvoja vidieka zo zdrojov EÚ mohli pestovatelia ovocia a zeleniny od zavedenia ruského embarga na vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych produktov z EÚ v auguste 2014 využiť mimoriadne podporné opatrenia v celkovej výške 430 miliónov eur. Európska komisia ponúka organizáciám výrobcov aj ďalšie finančné zdroje vo výške približne 700 miliónov eur ročne.

Okrem spomínanej trhovej pomoci prinesú nové pravidlá:

  • zvýšenie podpory pre odvetvie ovocia a zeleniny v prípade stiahnutia produktov z trhu, ktoré sa nesmú viac predávať z dôvodu neočakávaného vývoja na trhu. Zvýšenie cien za stiahnutie z 30 % na 40 % priemeru trhovej ceny v EÚ za posledných päť rokov v prípade bezplatnej distribúcie (tzv. charitatívneho stiahnutia) a z 20 % na 30 % v prípade stiahnutia na iné účely (napr. kompost, živočíšne krmivá, destilácia a pod.);
  • zvýšenie atraktívnosti organizácií výrobcov v odvetví ovocia a zeleniny pre výrobcov, ktorí ešte nie sú ich členmi, tým, že sa im jasnejšie vysvetlí, ktoré z činností organizácií výrobcov môžu získať finančnú podporu zo zdrojov EÚ (napríklad investície do technológií alebo zvyšovania kvality) a stanovením maximálneho percenta produkcie 25 % na predaj mimo organizácie. Hoci členovia sú motivovaní odovzdávať celú svoju produkciu organizácii výrobcov, ktorá ju za nich predáva, mnohí z nich sú zvyknutí aj na priamy predaj spotrebiteľom. Podpora podobne krátkych dodávateľských reťazcov je kľúčovým návrhom Komisie a vďaka novým pravidlám pri zachovaní len minimálnych limitov stanovených v súčasnosti platnom nariadení a možnosti členských štátov stanovovať si vlastné maximálne stropy sa do celého procesu zavedie jednotnejší prístup;
  • zjednodušenie a objasnenie právnych predpisov, pokiaľ ide o nadnárodné organizácie výrobcov a ich združenia. Tieto organizácie sú dôležitým prvkom internacionalizácie odvetvia, pretože okrem pomoci poľnohospodárom pri získavaní širšieho prístupu na trhy pre ich produkciu zaručujú, že pridaná hodnota zo zvýšenia vývozu sa vráti späť k poľnohospodárom. Napríklad na zjednodušenie a objasnenie platieb nadnárodným organizáciám sú dnes kontroly a platby viazané na územie, na ktorom nadnárodná organizácia svoju činnosť vykonáva.

Zdroj: Európska komisia

Viac informácií

Nariadenie o spoločnej organizácii trhov v EÚ

Tlačová správa EK

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač