Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

13. 03. 2017

Ministerstvo hospodárstva podporí sumou 200 miliónov eur výskum a vývoj v podnikoch. Poskytne nenávratný finančný príspevok.

ilustračne foto (Zdroj: pixabay.com)V rámci operačného programu Výskum a inovácie Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán vyhlásilo 1. marca 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05). Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Úplné znenie výzvy vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Cieľom vyhlásenej výzvy je podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch a zoskupeniach podnikov a podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva. V rámci výzvy môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom hlavné aktivity projektu majú byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení. Projekt musí obsahovať výskumno-vývojovú a inovačnú časť, pričom v prípade výskumno-vývojových aktivít musí byť dosiahnutý výstup v podobe hmotného majetku (prototyp, štúdia, dokumentácia) a/alebo nehmotného majetku (oceniteľné práva, softvér, aktivované náklady na vývoj). V prípade inovačných aktivít musí byť výsledkom inovácia procesu, produktu alebo organizačná inovácia a zároveň musí byť výsledok výskumno-vývojovej časti zavedený do produkčnej praxe.

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 200 miliónov eur. Intenzita pomoci  sa pohybuje od 20 % do 85 % v závislosti od oprávnenej aktivity, miesta realizácie projektu a od veľkosti podniku, pričom zvýhodnené sú malé a stredné podniky.

Hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude prebiehať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 15. mája 2017, resp. 31. júla 2017. Uzávierky ďalších kôl sú naplánované na posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca. K uzavretiu výziev dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa. Viac informácií ohľadom požiadaviek vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalším podmienkam poskytnutia príspevku môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Uverejnila: MI

Ilustračné foto: Pixabay.com

Kľúčové slová:
projekty, inovácie, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač