Rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou Európskej únie

13. 03. 2017

Rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou Európskej únie, ktorá bola zakotvená v zmluve od samého začiatku, keďže Rímska zmluva obsahovala ustanovenie o rovnakej odmene za rovnakú prácu. V decembri 2015 bol prijatý pracovný program a názvom „Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019“ a odráža záväzok Európskej komisie zintenzívniť činnosť v tejto oblasti.

Európska komisia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien uverejnila novú správu o rovnosti medzi ženami a mužmi, v ktorej sa poukazuje na to, že právne predpisy EÚ, usmernenia, opatrenia a možnosti financovania podporujú značný, ale nerovnomerný pokrok v členských štátoch EÚ.

Uverejnená správa poskytuje prehľad hlavných politík EÚ a právny vývoj v oblasti rodovej rovnosti počas uplynulého roka, ako aj príklady politík a opatrení v členských štátoch. V správe o rodovej rovnosti na rok 2017 sa poukazuje na to, že ženy stále čelia výzvam v rôznych oblastiach:obálka správy EK o rovnosti žien a mužov

  • Miera nezamestnanosti žien v porovnaní s mierou nezamestnanosti mužov je naďalej veľmi vysoká najmä v južných krajinách.
  • Ženy vo všetkých krajinách EÚ stále zarábajú v priemere o 40 % menej ako muži a rozdiel v ich dôchodkoch sa stabilne drží na 38 %. Pri súčasnom tempe zmien by však trvalo ďalšie storočie, kým by sa odstránili rozdiely v príjmoch medzi mužmi a ženami.
  • Sklený strop stále existuje. Len štyri krajiny (Francúzsko, Taliansko, Fínsko a Švédsko) majú zastúpenie aspoň 30 % žien v predstavenstvách veľkých spoločností.
  • Ženy sú stále nedostatočne zastúpené v politike. V ôsmich krajinách (Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Maďarsko, Malta a Rumunsko) predstavuje zastúpenie žien v politike menej než 20 %.


V rámci Európskej komisie sa cieľ mať 40 % žien vo vyšších a stredných riadiacich pozíciách do roku 2019, ktorý stanovil predseda Juncker, už takmer dosiahol – a to len dva roky po prijatí mandátu –, keďže takmer 35 % stredného manažmentu sú ženy. Ženy predstavujú 32 % všetkých vyšších riadiacich zamestnancov (na úrovni riaditeľa a vyššie). V posledných dvoch rokoch Komisia konkrétne vymenovala viacero žien na pozície na najvyššej riadiacej úrovni – generálne riaditeľky alebo ich zástupkyne –, čím sa zastúpenie žien zvýšilo na úroveň 29 % v porovnaní s 13 % v novembri 2014.

Rovnosť medzi ženami a mužmi bola pred šesťdesiatimi rokmi v Rímskej zmluve zakotvená ako jedna zo základných hodnôt Európskej únie. Ak sa prenesieme do dnešných čias, vidíme, že miera zamestnanosti žien dosiahla historicky rekordnú úroveň. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov však naďalej pretrváva a v rámci Európy ženy stále zarábajú o 16,3 % menej ako muži. Ženy takisto stále čelia tzv. sklenému stropu pri dosahovaní riadiacich a vedúcich pozícií aj napriek tomu, že Komisia je na dobrej ceste splniť svoj cieľ 40 % zastúpenia žien vo vyšších a stredných riadiacich pozíciách do roku 2019. Komisia dnes opätovne vyzýva na zabezpečenie rovnosti medzi ženami a mužmi tak u nás, v Európe, ako aj na celom svete.

Graf: Zastúpenie žien v národných parlamentoch a vládach krajín EÚ

graf: ženy v rozhodovacích funkciách v rámci EÚ

Zdroje:

 Európska komisia

2017 Report on equality between women and men in the EU

Graf: 2017 Report on equality between women and men in the EU str. 32

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
politické vedy , ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač