Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017 „SFEL2017“

27. 03. 2017

SFEL2017E-XFEL, najvýkonnejší rtg. laser na svete, bude uvedený do činnosti v Hamburgu v druhej polovici roku 2017, pričom už prebehla prvá výzva na podávanie návrhov na realizáciu experimentov v rozsahu 800h meracieho času. Slovenská republika má v E-XFEL významné postavenie akcionára, a aj preto je jedným zo zámerov školy SFEL2017 informovať slovenskú vedeckú komunitu nielen o najnovšom vývoji v E-XFEL, ale najmä o spôsobe prípravy na realizáciu prvých experimentov za účasti pozvaných zahraničných odborníkov.

Cieľom SFEL2017 je napomôcť formovaniu novej slovenskej výskumnej a vývojovej komunity pri využívaní röntgenových laserových a synchrotrónových európskych fotónových zdrojov. Cieľom je taktiež zabezpečiť personálne prepojenie slovenskej výskumnej komunity s formujúcimi sa vedeckými tímami, ktoré budú využívať zariadenie XFEL, ako aj synchrotrónové zariadenia ESRF Grenoble, DESY Hamburg, a zdroj neutrónov ILL Grenoble. Projekt SFEL2017 má ambíciu byť účinným nástrojom na podporu transferu poznatkov pri výchove mladých výskumných pracovníkov a univerzitných študentov.

Program školy bude zameraný na oboznámenie sa s vybranými experimentálnymi technikami, ktoré využívajú XFEL a zdroje synchrotrónového žiarenia. Zvýšená pozornosť bude venovaná biologickým a materiálovým aplikáciám. Prenos skúseností a poznatkov od renomovaných zahraničných aj domácich pozvaných expertov na účastníkov SFEL2017 bude realizovaný formou pozvaných plenárnych prednášok v trvaní 45-60 min, kratších ústnych referátov v trvaní 30-35 minút a príspevkami vo forme posterov. Medzi významný aspekt programu SFEL2017 budú patriť diskusie okolo okrúhleho stola, ktoré budú orientované na posúdenie možností zintenzívnenia spolupráce medzi výskumnými tímami zo Slovenska a zo zahraničia.

Harmonogram

registrácia účastníkov 21. 3. – 18. 4. 2017
žiadosť o granty 21. 3. – 18. 4. 2017
rozhodnutie o priznaní grantov 18. 4. – 28. 4. 2017
realizácia SFEL2017 9. 5. – 12. 5. 2017

Účastnícky poplatok vo výške 300 EUR plne pokrýva pobytové náklady. Grantová podpora študentov a mladých výskumníkov slovenských univerzít a ústavov SAV, vo forme odpustenia účastníckeho poplatku, bude zabezpečená refundáciou z prostriedkov E-XFEL a MŠVVaŠ SR.

Organizátor

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR v súčinnosti s komunikačným odborom MŠVVaŠ SR.

Medzinárodný poradný výbor

Sovák Pavol UPJŠ, Košice, Slovensko
Molodtsov Serguei. E-XFEL Hamburg, Nemecko
Juha Libor FÚ AV ČR, Praha, Česko
Bednarčík Jozef DESY, Hamburg, Nemecko
Saksl Karel ÚMV SAV, Košice, Slovensko
Szabó Róbert MŠVVaŠ SR, Bratislava, Slovensko

Programový výbor

Saksl Karel ÚMV SAV, Košice
Miglierini Marcel STU, Bratislava
Barák Imrich SAV, Bratislava
Uličný Jozef UPJŠ, Košice
Zeleňáková Adriana UPJŠ, Košice
Kučerka Norbert UK, Bratislava
Mosná Marta MŠVVaŠSR, Bratislava
Zendulka Lukáš MŠVVaŠ SR, Bratislava
Putalová Andrea NCPVaT, CVTI SR, Bratislava
Stanová Patrícia NCPVaT, CVTI SR, Bratislava

Zdroj: Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017 „SFEL2017“(PDF)

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač