Štipendiá a granty v rôznych krajinách nájdete v Bulletine SAIA

16. 03. 2017

obálka Bulletin SAIARadi by sme upozornili na Bulletin SAIA, informačný mesačník o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Práve vychádza jeho tretie číslo, kde hlavnou témou je: Vysokoškolské štúdium v Pobaltí.

Nie každý má záujem študovať vo veľkomestách alebo dokonca v  turisticky atraktívnych lokalitách. Metropola Litvy – Vilnius – tento rok obsadila 3. miesto v indexe najlepších 7 malých miest na štúdium. V rebríčku 100 najlepších miest na štúdium (QS Best Student Cities ranking) obsadila 96. miesto.

Marcové číslo Bulletinu SAIA vám priblíži hlavne vysokoškolské štúdium v pobaltských krajinách. Dôvodov je viacero. Nie je to len ich geografická poloha susediacich štátov (či relatívne malá vzdialenosť od Slovenska), ale aj fakt, že všetky tri krajiny sú súčasťou Európskej únie, do ktorej vstúpili spolu so Slovenskom v máji 2004. Občania Slovenskej republiky môžu na tamojších vysokých školách študovať za rovnakých podmienok ako domáci študenti (bližšie informácie napríklad na portáli Európskej únie http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_sk.htm).

Na vstup slovenským občanom na územie týchto štátov stačí občiansky preukaz. Všetky tri pobaltské krajiny sú signatármi tzv. Bolonskej deklarácie o Európskom vysokoškolskom priestore (EVP; EHEA) a postupne zaviedli trojstupňový systém  vysokoškolského vzdelávania. Bližšie informácie:http://www.ehea.info

V rámci tejto témy priblíži bulletin v skratke vysokoškolský systém Estónska, Litvy a Lotyšska, podmienky prijímania na vysoké školy, zaujímavé internetové portály, ako aj štipendiá o ktoré sa môžu uchádzať občania Slovenskej republiky. Základnou pomôckou pre uchádzačov o štúdium v Pobaltí sú portály www.studyinestonia.ee, www.studyinlithuania.lt  a www.studyinlatvia.lv.

V rubrike Štipendiá a granty nájdete rôzne krajiny, s možnosťou krátkodobého alebo dlhšieho študijného pobytu, napríklad: Austrália, Bielorusko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Fínsko, Francúzsko, ale aj India, Japonsko, Juhoafrická republika, Kazachstan a iné.

SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd.

V závere publikácie nájdete  aj veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére a konferencie o vzdelávaní.

Bulletin SAIA

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie, grant

Odbory vedy a techniky:
Iné

Národný štipendijný program pre Slovensko, otvorená výzva na rok 2017/2018

Tlač