Štvrťročník o vede a technike – VTS News

09. 03. 2017

obálka časopisu VTS NewsElektronický časopis slovenských inžinierov, technikov a inovátorov  VTS News  má svoje prvé tohtoročné číslo. Cieľom časopisu  je poskytovať  informácie o aktuálnom dianí Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a jeho členských odborných organizácií, propagovať výsledky vedy a techniky, špecifickým spôsobom predkladať prírodovedné, technické a spoločenské vedné poznatky a prezentovať publikačné a expertné aktivity členov ZSVTS. Tento štvrťročník o vede a technike si môžete znovu prelistovať.V novom čísle nájdete rubriky:

  • ZSVTS DNES
  • VEDA  TECHNIKA A INOVÁCIE
  • ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE ZSVTS
  • ROZHOVOR S PREDSEDOM ČO ZSVTS
  • NOVINKY ZO SVETA VEDY A TECHNIKY
  • KALENDÁRIUM
  • VYDANÉ ZBORNÍKY


V rubrike VEDA, TECHNIKA A INOVÁCIE radi by sme vyzdvihli článok Mgr. Patrície Stanovej z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií v SR (NCP VaT pri CVTI SR) s názvom Popularizácia vedy a techniky na Slovensku alebo ako popularizovať popularizáciu. ( str. 10 a 11) Popularizácia vedy a techniky je veľmi dôležitá a je potrebné  hľadať jej primeranú formu, ustanoviť zrozumiteľný komunikačný jazyk medzi výskumníkmi a verejnosťou a  všeobecne vo verejnosti prebudiť potrebu byť informovaný o dianí v oblasti vedy a techniky. Túto úlohu si stanovil národný projekt PopVaT – Popularizácia vedy a techniky v spoločnosti (2013 – 2015), ktorý zastrešovalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).
V článku sa dozviete viac o popularizačnom  projekte PoP VaT a výsledkoch úspešnosti kampane v rámci tohto projektu s názvom Future Generation –  Študuj vedu a techniku, ktoré zastrešovalo CVTI SR. „Vysoký záujem vedeckej komunity o kampaň poukazuje na potrebu vytvoriť priestor pre takúto diskusiu a ujať sa jej moderovania. Tejto úlohe sa už dlhodobo venuje práve NCP VaT, ktoré v budúcnosti plánuje nielen udržať existujúce aktivity, ale ich aj rozšíriť o ďalšie“ uvádza autorka článku.
V rámci rubriky ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE ZSVTS radi by sme nasmerovali pozornosť čitateľa na informácie, ktoré sa viac venujú Slovenskej zváračskej spoločnosti (SZS), jej histórii a súčasnosti pri príležitosti 60. výročia od jej založenia (1955 – 2015). Nájdete tam aj rozhovor s predsedom  SZS Ing. Pavlom Radičom, EUR ING. Aj vďaka tomuto časopisu, ktorý práve čítate, sa môžete dozvedieť o zaujímavostiach aj v oblasti zvárania z akademického a aj z firemného prostredia.

Pripomíname aj dôležité akcie organizované ZSVTSpozvánky na podujatia ZSVTS

17. marec  Deň inžinierov a technikov Slovenska

27. apríl 2017, Fórum inžinierov a technikov Slovenska

Predkladáme vám aktuálne číslo VTSnews_1_2017

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
technológie, veda

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač