Svetová banka semien

01. 03. 2017

Je jednoducho pravdou, že život na Zemi závisí od rastlín. Sú základom pre všetky formy života na našej planéte. Rastliny sú životne dôležité pre našu existenciu, poskytujú potraviny, stavebné materiály, vlákna na odevy, lieky a palivo.

Na Zemi musíme čeliť mnohým výzvam, vrátane meniacej sa klímy, nedostatku potravín a iným hrozbám. Je tu však medzinárodný projekt pod názvom Svetová banka semien (Millenium Seed Bank Kew),  čo je  vlastne  najväčší závod na  konzerváciu semien na svete. Cieľom je zachovanie rastlinného života na globálnej úrovni, nakoľko čelíme hrozbe vyhynutia  rastlín a zároveň je tu možnosť využitia svetovej banky semien  do budúcna. Semená sú zachované a uložené ako poistenie proti riziku vyhynutia v ich prirodzenom prostredí.

Svetová banka semien

Foto 1: Zdroj: http://www.kew.org/science-conservation/collections/millennium-seed-bank

História a ciele

The Millennium Seed Bank Partnership (MSBP or MSB) predtým známy ako Millennium Seed Bank Project je medzinárodný projekt na zachovanie rastlinstva. Je koordinovaný Britskou semennou bankou Kráľovskej botanickej záhrady v Kew pri Londýne (Royal Botanic Gardens, Kew). Britská semenná banka Kráľovskej botanickej záhrady v Kew pri Londýne uchováva semená dnes už viac, ako 13 % celosvetovej flóry. Cieľom je uchovať do roku 2020 semenný materiál  25 % zo 75 000  druhov rastlín z celého sveta a poskytnúť „poistku" proti zániku rastlín vo voľnej prírode uložením semien pre budúce využitie. Semená sú v podzemí skladované pri teplote až -20 °C. rosy periwinkle
V spolupráci s ďalšími projektmi v oblasti biodiverzity po celom svete poverené expedície sú vyslané zbierať semená zo suchých rastlín. Kde je to možné, zbierky sú uložené v krajine pôvodu a duplikáty sú poslané do  Svetovej banky semien na skladovanie. Partnerstva existujú na všetkých kontinentoch, čo umožňuje krajinám zapojiť sa do medzinárodných cieľov, ako je globálna stratégia zameraná na ochranu rastlín a rozvojových cieľov tisícročia Programu OSN pre životné prostredie.

Foto 2: Rosy periwinkle sa využíva v liečivách niekoľkých typov rakoviny (Zdroj:Kew Foundation Annual Review 2015/2016)

Svetová banka semien formou výstav  vysvetľuje návštevníkom, prečo zber semien je životne dôležitý, názorne ukazuje, ako sa zbierajú semená a demonštruje celý proces uchovávania semien. Súčasťou expozície je nepreberné množstvo informácií o málo známych, ale životne dôležitých rastlinách z celého sveta. Dozvedáme sa zaujímavosti z premietaných filmov a vystavovaných exponátov rastlinného materiálu.

Na Slovensku Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV (predtým Botanický ústav SAV) od roku 2006 spolupracuje na medzinárodnom projekte Millenium Seed Bank Kew. Ide o najväčší svetový projekt ex situ záchrany rastlín. Ústav SAV koordinuje zber semien v rámci Slovenska v dvoch biogeografických regiónoch (Karpaty a Panónia).

Ako sa uvádza v Správe o činnosti Botanického ústavu SAV 2009

Dosiahnuté výsledky v rámci doterajšej spolupráce: „V rámci projektu sa vybudovala sieť spolupracujúcich inštitúcií, ktoré reprezentujú všetky biogeografické regióny v Európe. Dotvoril a otestoval sa protokol na zber semien do semenných bánk a vytvorila sa potrebná fyzická aj virtuálna infraštruktúra. V poslednom roku projektu bolo v súlade s Memorandom o spolupráci s Kráľovskou botanickou záhradou v Kew uložených v semennej banke Millennium Seed Bank vo Wakehurst Place viac ako 100 vzoriek karpatských a panónskych druhov vyšších rastlín zo Slovenska, ktoré budú slúžiť na výskumné účely a na prípadnú reintrodukciu týchto druhov na pôvodné lokality. Bol vypracovaný aj zoznam prioritných druhov, na zber ktorých sa bude potrebné v nasledujúcich rokoch zamerať.“

ilustračné foto semien

 Foto 3: Zdroj:http://www.kew.org/kew-science/kews-science-strategy

O aktuálnom  podiele Slovenska na tvorbe svetovej banky semienProjekte Millenium Seed Bank Kew sa dozviete viac aj  na portáli Veda na dosah.

Zdroje:

Kew Foundation Annual Review 2015/2016
http://www.kew.org/science-conservation/kews-science-strategy/strategic-priorities
http://www.kew.org/visit-wakehurst/explore/attractions/millennium-seed-bank-exhibition
Správa o činnosti Botanického ústavu SAV 2009
http://www.kew.org/visit-kew-gardens

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač