Učiace sa Slovensko – diskusia k rozvoju výchovy a vzdelávania

11. 04. 2017

Na základe programového vyhlásenia vlády začalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  v roku 2016  pripravovať  návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Logo MŠVVaŠ SR a ilustrácia

Návrh má pokrývať v 10-ročnom výhľade strategické zámery Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania. Ministerstvo prizvalo k spolupráci skupinu expertov, ktorí v prvej etape pripravili samostatný návrh cieľov. Na konzultácie s odbornou verejnosťou boli predložené tézy cieľov pre oblasť regionálneho školstva (v októbri 2016) a pre oblasť vysokého školstva (v novembri 2016).

Následne sa uskutočnilo viacero okrúhlych stolov a konzultácií s odbornou verejnosťou, ako aj viacero stretnutí v regiónoch. Ministerstvo dostalo 379 pripomienok k návrhom, stanoviská reprezentácií vysokých škôl a ďalších subjektov. So všetkými pripomienkami sa autori zaoberali, mnohé boli zohľadnené a sú zapracované v predkladanom dokumente.

Obálka dokumentu Učiace sa Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v marci 2017 predstavilo na svojej webovej stránke Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania – Učiace sa Slovensko. Návrh spracoval autorský tím v zložení: Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár.  Odborná i široká verejnosť sa v priebehu šiestich týždňov môže vyjadriť k jednotlivým návrhom. 

V návrhu sa, okrem iného, uvádza, že dokument „Učiace sa Slovensko“ predstavuje základ pre formuláciu národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Základná filozofia, ktorá sa premieta do jeho obsahu, akcentuje celoživotný proces učenia sa človeka ako jadro jeho ľudskej prirodzenosti a kľúč k úspešnému životu.

Výchova a vzdelávanie, orientované na každého jednotlivca a jeho prirodzenú tendenciu rozvíjať sa, majú strategický význam aj pre spoločnosť ako celok. Pre Slovensko platí mnohonásobne, že naším najväčším bohatstvom je práve náš ľudský potenciál, ktorý chceme pestovať a rozvíjať perspektívnym systémom celoživotného vzdelávania od útleho detstva až po univerzitu tretieho veku.

Ministerstvo ponúka aj ďalšiu možnosť, ako ovplyvniť finálnu podobu tohto zásadného dokumentu, a to účasť na stretnutí dňa 22. apríla 2017 v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave. Stretnutie je určené nielen pre odborníkov z oblasti školstva, ale aj pre širokú verejnosť.  V dopoludňajších hodinách (od 10.00 do 12.15 hod.) bude témou diskusie regionálne školstvo a popoludní (od 12.45 do 15.00 hod.) bude čas vyhradený pre vysoké školstvo.

Na podujatie sú pozvaní bývalí ministri školstva, predstavitelia profesijných a záujmových združení, zástupcovia miestnej štátnej správy a samosprávy, ako aj riaditelia priamo riadených organizácií rezortu školstva. Svoje pripomienky a návrhy budú môcť prezentovať tiež rektori a dekani vysokých škôl, členovia Akreditačnej komisie, predstavitelia reprezentácie vysokých škôl i zástupcovia vedeckých ústavov. Na podujatie je pozvaná aj široká verejnosť. Občania môžu prísť vyjadriť svoj názor a predložiť podnetné návrhy. Vstup je voľný do naplnenia kapacitných možností.  

Pripomienkovanie bude ukončené koncom apríla 2017.

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“:

Zdroj: MŠVVaŠ

Spracovali: MB, MI

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Spoločenské vedy

Reforma škôl si zrejme vyžiada zmenu ústavy
Z vystúpenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na tlačovej konferencii

Tlač