Z vystúpenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na tlačovej konferencii

07. 04. 2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan vo svojom vystúpení upriamil pozornosť na novelu zákona o vysokých školách a návrh zákona o zabezpečovaní zákona kvality vysokoškolského vzdelávania. Oba návrhy tematicky korešpondujú s dokumentom Učiace sa Slovensko. Pripomenul zriadenie novej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorá sa bude zaoberať vyhodnocovaním vnútorných systémov na zabezpečenie kvality poskytovania vysokoškolského vzdelávania. Hodnotenie vedeckej, výskumnej činnosti sa bude riešiť osobitne. Vytvorí sa nová kategória vysokých škôl – výskumné univerzity, ktoré by mali dostať vyššie finančné prostriedky na výskum a vývoj.

Televízna stanica TA 3_logo (5. 4. 2017; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 14.00; por. 1/1)

Moderátor tlačovej besedy: „Vážené dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana a generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl Jozefa Jurkoviča. Témou tlačovej konferencie sú návrhy na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Nech sa páči pán minister, máte slovo."

Peter Plavčan (nominant SNS), minister školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, vitajte. Včera sme predložili na medzirezortné pripomienkové konanie dva návrhy zákonov. Je to novela zákona o vysokých školách a návrh zákona o zabezpečovaní zákona kvality vysokoškolského vzdelávania. Tieto dva návrhy zákonov sú dlho očakávané akademickou obcou aj odbornou verejnosťou, pretože o témach, ktoré sa riešia v týchto zákonoch, sa už naozaj hovorí veľmi dlho a je potrebné naozaj niektoré zmeny v sústave vysokých škôl uskutočniť. Pokiaľ ide o tieto dva návrhy zákonov, tak mali by zvýšiť flexibilitu vysokých škôl pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania a pokiaľ ide o ich vnútornú činnosť. A zároveň aj posilniť ich zodpovednosť za kvalitu poskytovania vysokoškolského vzdelávania. Je potrebné ešte na začiatok uviesť, že tieto dva návrhy korešpondujú aj tematicky s dokumentom Učiace sa Slovensko. Niet na čo čakať, je potrebné tieto zmeny uskutočniť rýchlo a zároveň sú aj tieto návrhy zmien súčasťou programového vyhlásenia vlády, ktoré týmto niektoré body dokumentu plníme.

Pokiaľ ide o vybrané návrhy zmien, ktoré chcem zvýrazniť na dnešnej tlačovej konferencii, tak je to predovšetkým zriadenie novej slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V zákone o vysokých školách v súčasnosti sa rozdeľuje, to znamená, osobitne sa bude riešiť hodnotenie vedeckej, výskumnej činnosti, ktoré bude v zákone o vysokých školách. To znamená, táto časť tam zostáva. A potom vznikne nová agentúra podľa nového zákona, ktorá bude zabezpečovať, ktorá sa bude zaoberať vyhodnocovaním vnútorných systémov na zabezpečenie kvality poskytovania vysokoškolského vzdelávania.

Ďalšie významné zmeny, ktoré sa týkajú týchto dvoch zákonov, tak je to hlavne samostatné vytváranie nových študijných programov, ktoré budú mať vysoké školy vo svojej výlučnej kompetencii. Tak isto aj zvedenie nového typu bakalárskeho štúdia, to znamená, interdisciplinárnych štúdií, ktoré umožní poskytovať štúdium vo forme liberálnych štúdií, to znamená, že bude možné vytvárať profil bakalárskeho štúdia v prvých rokoch štúdia viac všeobecnejšie a komplexnejšie. Pokiaľ ide o ďalšie zmeny, jedna z najvýznamnejších zmien, o ktorej a hovorilo v uplynulých rokoch je aj to, že na garantov, to znamená na odborníkov, ktorí budú garantovať študijné programy, na funkčné miesta docentov, profesorov nebude požiadavkou titul docent a titul profesor, ale bude možné na funkčné miesta prizvať aj docentov profesorov ako garantov študijných programov aj odborníkov z praxe, ktorí budú spĺňať príslušné podmienky na tieto funkčné miesta.

Pokiaľ ide ešte o významné zmeny, tak napríklad rušíme tam začleňovanie vysokých škôl medzi univerzitné odborné vysoké školy a vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitnými vysokými školami a odbornými vysokými školami. Domnievame sa, že toto členenie nemá v súčasnosti význam, ale vytvorí sa nová kategória vysokých škôl, a to sú výskumné univerzity, ktoré by mali dostať vyššie finančné prostriedky na výskum a vývoj. Pokiaľ ide o hodnotenie tvorivej činnosti vysokých škôl, medzi ktoré patrí umelecká činnosť aj vedecká činnosť, tak chceli by sme využiť medzinárodné hodnotiace systémy REA a REF, to znamená, že tieto systémy budú základom pre hodnotenie výskumnej, teda tvorivej činnosti vysokých škôl. Toto sú v zásade základné zmeny, ktoré prinášajú tieto dva zákony. Ďakujem pekne."

Moderátor: „Veľmi pekne ďakujem pán minister, teraz máme priestor na tri vaše otázky, následne na ďalšie otázky k téme bude odpovedať generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na individuálne rozhovory. Takže nech sa páči, TA 3."

Lucia Lukušová, redaktorka TA 3: „Dobrý deň prajem, ja by som sa chcela opýtať k tým odborníkom, ktorí už nebudú musieť mať tituly. Myslíte si a očakávate, že odborníci, ktorí pôsobia dnes na zahraničných univerzitách, tak slovenské univerzity budú pre nich lákadlom, aby u nás pracovali za platy, ktoré majú u nás odborníci, ktorí pracujú na našich vysokých školách? Ďakujem."

Peter Plavčan: „Ja sa domnievam, že práve odborníci zo zahraničia, ktorí dnes pôsobia na vysokých školách, ktoré sú mimo Slovenskej republiky a majú tam anglosaský systém, model, kde keď opúšťa univerzitu, tak stráca titul profesora, tak budú mať otvorené dvere a prístup na slovenské vysoké školy. A samozrejme, ide aj o otázku platovú, ale ak si zoberieme napríklad skutočnosť, že Trenčianska univerzita v Trenčíne dostala a získala v rámci Európskej komisie veľmi veľký projekt, ktorý je 15 plus 15, takmer 30 miliónov eur, tam priamo rátajú s tým, že budú do tímu, ktorý bude pôsobiť na Trenčianskej univerzite v Trenčíne,  budú špičkoví zahraniční odborníci a tak isto dokonca aj idú robiť konkurzy na zahraničných odborníkov a tak isto odborníkov, takzvaných postdoktorandov, ktorí majú krátky čas po skončení vysokoškolského štúdia zo zahraničia. Pokiaľ viem, tak dokonca majú aj záujem zo štátov Ázie, Spojených štátov amerických a ďalších. To znamená, domnievam sa, že práve konkurenčné prostredie pritiahne špičkových alebo zahraničných odborníkov, ktorí tak isto napomôžu vysokým školám pri vytváraní projektov uchádzať sa o napríklad európske peniaze pri výzvach z Európskej komisie a takto sa vytvorí tvorivé prostredie, kde bude pribúdať viacero kvalitných zahraničných odborníkov na našich vysokých školách. A práve tento model im umožní, aby sa podieľali osobne oni nielen na výskume, ale aj na garantovaní študijných programov. To znamená zapojiť ich do výučby."

Moderátor: „Ďakujem. Nech sa páči."

Katarína Kováčová, redaktorka Pravdy: „Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať, či podľa vás tie zmeny v akreditácii prinesú aj zmeny v pošte vysokých škôl? Ďakujem pekne."

Peter Plavčan: „Áno, z môjho pohľadu to môže viesť k optimalizácii siete vysokých škôl. Neviem, či to bude znamenať práve inštitucionálne zníženie počtu, ale v každom prípade ak hodnotenie výskumu a vývoja, ktoré som spomínala a od ktorého sa oddelí hodnotenie zabezpečenia kvality vnútorných systémov, tak to hodnotenie výskumu alebo presnejšie tvorivej činnosti nebude povinné. To znamená, škola sa o to uchádzať nemusí, ale v tom prípade ani sa nebude podieľať na finančných prostriedkoch, ktoré sú určené na túto zložku v rámci prostriedkov štátneho rozpočtu. To znamená, že ak sa nebude uchádzať o toto hodnotenie, tak automaticky stráca tú časť finančných prostriedkov, ktorá sa rozdeľuje napríklad podľa akreditačného mechanizmu. V súčasnosti je to myslím do 70 miliónov eur v rámci rozpisu prostriedkov štátneho rozpočtu na vysoké školy. A ja predpokladám, že ten pomer medzi prostriedkami, ktoré sú určené podľa hodnotenia na túto činnosť a ostatnými prostriedkami, sa v budúcnosti bude zväčšovať."

Moderátor: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, posledná otázka."

Andrea Šprochová, redaktorka TV Markíza: „Pán minister, v poslednej dobe ste čelili kritike, že za posledný rok ste nejaké aktívne kroky neurobili v zmene školstva. Je teda táto novela o zmene vo vysokých školách možno taká reakcie na kritikov vzhľadom na to, že v regionálnom školstve ste k takýmto zásadným zmenám zatiaľ nepristúpili? Odkazujete práve na reformu. Čiže to je jedna časť otázky a druhá časť otázky, dovolím si aj k inej téme, keďže potom nie je možnosť. Stredoeurópska univerzita v Budapešti, Andrej Babiš z Českej republiky ponúkol miesto, zvažujete to aj vy, možnože to prejednáte s premiérom? Ďakujem."

Peter Plavčan: „Pokiaľ ide o prvú otázku, v minulom roku sme spomenuli, že nepotrebujeme sto dní v rezorte, sme začali rýchlo pracovať. Bolo uskutočnených niekoľko okrúhlych stolov, na ktorých bolo takmer 30 rôznych združení, iniciatív, vrátane školských odborov. Bola to náročná práca pri príprave programového vyhlásenia vlády, ktoré je pripravené naozaj dôsledne. Tak isto bol popri tom aj prijatý plán približne 70 úloh, ktoré sme si dali za úlohu splniť ešte v minulom roku, k ním sme pridali 40 úloh v toto roku. Tak je to potrebné povedať, že je to možno viac ako sto úloh, ktoré sme splnili alebo plníme. Toto sa udialo v priebehu minulého a začiatkom tohto roka.

Popri tom tak isto kolektív odborníkov pripravuje zásadný dokument, ktorý by mal byť v priebehu niekoľkých týždňov schválený. Organizujeme okrúhle stoly na rôznych úrovniach. Ja sa domnievam, že ten štart bol veľmi rýchly a bolo splnených veľmi veľa, niekoľko desiatok úloh. Aj keď možno niektoré z nich alebo možno väčšina nezarezonovali v spoločnosti toľko ako sú tie úlohy, ktoré sú riešené v týchto dvoch návrhoch zákonov. Ale sú rovnako dôležité, ako napríklad posilnenie prírodovedy v rámci školských vzdelávacích programov na základných školách a niektoré ďalšie úlohy alebo metodické pokynu na výučbu niektorých predmetov a podobne. Takže tie možno nie sú tak atraktívne mediálne pre širokú verejnosť, ako tieto dva návrhy zákonov, ale sa sa domnievam, že sa urobilo veľmi veľa.

Pokiaľ ide o druhú otázku, tak v Slovenskej republike podľa právnych predpisov vysoké školy zo zahraničia musia podať žiadosť na to, aby mohli pôsobiť na území Slovenskej republiky. Podobne tak isto máme iné právne predpisy ako štáty okolo nás, to znamená, aj pôsobenie pobočiek a tak isto aj zahraničné vysoké školy, ktoré tu chcú pôsobiť, môžu tak urobiť len cez zriadenie súkromnej vysokej školy, ale vždy je to na základe žiadosti. Ak by som dával pozvanie, ako to urobil pán Babiš, tak nebolo by to v súlade s našim právnym poriadkom, pretože by som mohol narušiť konkurenčné prostredie, ktoré v našej vzdelávacej sústave v oblasti vysokých škôl máme. Sám budem zvedavý, ako dopadne presun Stredoeurópskej univerzity v Budapešti do Českej republiky, pretože, pokiaľ si dobre pamätám, tak táto univerzita už pôsobila v Prahe v minulosti a podobne aj v Poľskej republike. Takže budú ma zaujímať aj dôvody, prípadne aj podmienky, ktoré vtedy pri odchode boli a prípadne či došlo k zmene podmienok v právnom systéme v Českej republike v oblasti vysokých škôl."

Moderátor: „Veľmi pekne ďakujem. Dámy a páni, veľmi pekne ďakujem za vašu účasť a prajem vám krásny deň. Dovidenia."

Peter Plavčan: „Ďakujem pekne."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, veda, výskum, tlačová beseda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Spoločenské vedy

Tlač