Budúce scenáre vývoja politiky výskumu a vývoja v Európe

10. 05. 2017

obálka publikácie: New Horizons: Future Scenarios for Research & Innovation Policies in EuropeRastúca zložitosť sveta bude vyžadovať, aby spoločnosť vyvinula viac možností na jeho preklenutie a zvládnutie tejto krízy. Tieto možnosti prichádzajú predovšetkým z nových objavov, vynálezov, myšlienok –  skrátka z výskumu a inovácií. Prognostická správa, ktorú predkladáme je zhrnutím výsledkov v tzv. BOHEMIA štúdii, ktorá sa týka budúcich scenárov európskej výskumnej a inovačnej politiky po roku 2030. Vypracovala ju Európska komisia v apríli 2017 (Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie).

BOHEMIA projekt  a jeho štúdia (Beyond the Horizon: Foresight in Support of the Preparation of the European Union 's Future Policies in Research and Innovation) sa zaoberá globálnym politickým a sociálno-ekonomickým vývojom, životným prostredím, prírodnými zdrojmi, zdravím, klímou a energetikou,  bezpečnosťou a prispôsobivosťou, interakciou ľudí a technológií, ako aj  vývojom urbanizácie, čo predstavuje sedem tzv. megatrendov v oblasti spoločenských výziev a oblastí výskumu a výskumnej politiky.

Každý z megatrendov je uvedený z hľadiska dvoch scenárov a jeho dôsledkov. Prvý scenár informuje o negatívnom strednodobom vývoji bez zmien a druhý scenár nahliada na možný vývoj, pokiaľ bude spoločnosť vedome konať s cieľom zmeniť tieto negatívne dopady.

Zhrnutie štúdie s názvom New Horizons: Future Scenarios for Research & Innovation Policies in Europe, ktorá uvádza, akým spôsobom môže vhodná výskumno-inovačná politika EÚ zmeniť negatívne dopady, je možné  si pozrieť a stiahnúť:

New Horizons: Future Scenarios for Research & Innovation Policies in Europe

Uverejnila: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
veda

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač