CVTI SR a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu

01. 05. 2017

Otvorený prístup (Open Access – OA) predstavuje bezplatný a neobmedzený prístup používateľa k vedeckým informáciám. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) od roku 2013 plní funkciu národného referenčného bodu pre oblasť otvoreného prístupu k vedeckým informáciám a ich uchovávaniu.[1]
 ilustračná snímka CVTI SR

K plneniu tejto funkcie bolo CVTI SR nominované ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výzvy viceprezidentky Európskej komisie  pre digitálnu agendu pani Neelie Kroes a komisárky pani Máire Geoghegan Quin.[1]

Filozofia otvoreného prístupu zastáva názor, že výskum financovaný daňovými poplatníkmi by mal byť dostupný daňovým poplatníkom bezplatne. Výskum je verejným vlastníctvom a mal by byť k dispozícii všetkým, bez ohľadu na ich platobné schopnosti.”[2]
V rámci výskumu a vývoja sa otvorený prístup zameriava na prístup k vedeckým informáciám alebo výsledkom výskumu a rozdeľuje informácie na dve kategórie:recenzované vedecké a odborné články (publikované najmä vo vedeckých a odborných časopisoch)výskumné dáta.[3]
OA môže mať mnoho foriem prístupu a využitia počínajúc úplným oslobodením od platenia akýchkoľvek poplatkov, plným súhlasom ku kopírovaniu, sťahovaniu, tlači, distribúcii, archivovaniu, prekladaniu a dokonca aj k zmene formátu až po jeho použitie s rôznymi obmedzeniami.[2]

Myšlienka OA vznikla a rozšírila sa vďaka trom deklaráciám, známym aj ako BBB deklarácie:

Tieto deklarácie vytvorili na začiatku 21. storočia prostredie pre OA publikovanie pre nasledujúce desaťročia. Ich vyhlásenia naznačili silné filozofické základy pre podporu myšlienok a princípov otvoreného prístupu.[2]Ak hovoríme o Open Access publikovaní, hovoríme o vedeckých a odborných článkoch a monografiách, ako aj o výskumných dátach, metódach atď. Autor tieto zverejní prostredníctvom tzv. zlatej alebo zelenej cesty, (príp. oboch) a umožní tak používateľovi  bezplatný prístup k svojim prácam.
Zlatá cesta (Gold OA) znamená publikovanie prostredníctvom odborných recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom (OA Journals). Poplatky vydavateľovi za publikovanie  tzv. APCs (Article Processing Charges) zaplatí autor alebo inštitúcia, ktorú autor zastupuje a vydavateľ následne sprístupní článok používateľovi zadarmo. Článok musí byť prístupný OA hneď po publikovaní. Autor si pre svoje publikovanie môže zvoliť aj hybridný časopis (časopis, ktorý ponúka spoplatnený prístup k článkom, avšak autor po zaplatení APC môže zabezpečiť k svojmu článku otvorený prístup).

Zelená cesta (Green OA) znamená ukladanie výskumníkovej vlastnej práce do otvoreného on-line repozitára. V prípade, že autor zverejnil alebo plánuje zverejniť svoju prácu aj prostredníctvom OA časopisu, mal by sa oboznámiť s politikami autorských práv jeho vydavateľa. Na zverejnenie článku sa môže vzťahovať embargo, t. j. doba, počas ktorej autor nesmie článok voľne publikovať na internete.

Politika otvoreného prístupu na Slovensku je podporená vládou Slovenskej republiky, ktorá dňa 1. 3. 2017 schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (ďalej len Akčný plán OGP 2017 – 2019).

Z Akčného plánu OGP 2017 – 2019 vyplýva pre CVTI SR niekoľko úloh,  niektoré z nich sa už podarilo naplniť.

CVTI SR má od 1. 3. 2017 novú organizačnú štruktúru, v rámci ktorej bol v sekcii Vedecká knižnica zriadený Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu a jeho súčasťou je Kontaktná kancelária pre Open Access a tiež Vydavateľstvo otvorenej vedy.

Medzi hlavné úlohy Kontaktnej kancelárie pre Open Access patrí rozširovanie povedomia o problematike OA, a to najmä medzi vedeckovýskumnými pracovníkmi, koordinácia aktivít v súvislosti s Open Science a problematikou OA na národnej úrovni, zabezpečenie systematického plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných projektov, ktorých sme členmi (OpenAIRE 2020, SCOAP3) a ďalších, ktoré vzniknú v tejto oblasti počas činnosti Kontaktnej kancelárie, zabezpečenie participácie a aktívneho riešenia úloh v rámci akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike, rozvoj spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v procese otvorenej vedy a otvoreného publikovania a v neposlednom rade zriadenie a prevádzka otvoreného repozitára. 

Kontakt

CVTI SR tiež zriadilo pri Kontaktnej kancelárii pre Open Access stálu pracovnú skupinu, ktorej hlavnou úlohou je pracovať a podieľať sa na strategických rozhodnutiach a aktivitách spojených s OA problematikou. Pracovná skupina má 21 členov a pozostáva z pracovníkov z rôznych vedeckých a akademických knižníc a ďalších inštitúcií na Slovensku, vrátane vedcov zo Slovenskej akadémie vied.

Do pozornosti by sme tiež radi dali webovú stránku http://openaccess.cvtisr.sk/.

 

Open Access

 

Webová stránka obsahuje podrobné teoretické aj praktické informácie o OA problematike, OA publikovaní, ako aj o životnom cykle výskumu, výskumných dátach atď. Tiež je v nej možné nájsť zoznam slovenských odborných a vedeckých časopisov s otvoreným prístupom. Viac informácií je možné nájsť na uvedenej webovej stránke (http://openaccess.cvtisr.sk/).

Použité zdroje:

  1. Open Access: národný referenčný bod pre Open Access politiku Európskej komisie za SR, 2016. Centrum vedecko-technických informácií SR [online]. Bratislava: CVTI SR [cit. 2017-03-30]. Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/open-access.html?page_id=4927>
  2. UNESCO, 2015. Introduction to Open Access [online]. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [cit. 2017-03-30]. ISBN 978-92-3-100074-4. Dostupné na internete: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231920E.pdf>
  3. EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION. 2012. European Commission background note on open access to publications and data in Horizon 2020 [online]. European Commision [cit. 2016-09-14]. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/background-paper-open-access-october-2012_en.pdf>

Spracovala: Katarína Svitková 

Uverejnila: MI

 

 

 

Kľúčové slová:
CVTI SR

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač